Laatulupaus ja arvopohja

Taidelukion laatulupaus

Taidelukio on yleissivistävä oppilaitos, joka antaa opiskelijalle tiedot ja taidot lukion oppimääriin perustuviin jatko-opintoihin. Tämän lisäksi Taidelukiolla on kaksi lukiokoulutuksen erityistehtävää, kuvataide- ja musiikkipainotteinen opetus.

Opiskelijat suorittavat lukion oppimäärän, jonka laajuus on vähintään 150 opintopistettä. Savonlinnan Taidelukiossa tästä opintopistemäärästä n. kolmasosa rakentuu erityistehtävien opetuksen opinnoista. Kuvataidepainotteisia opintoja valmistuvalla ylioppilaalla tulee olla vähintään 42 opintopisteen (op.) verran, mutta pitkän aikavälin keskiarvo osoittaa, että näitä on n. 50 op. Musiikissa vastaavat luvut ovat 30 ja 48 op.

Lukiokoulutuksen erityistehtäviä annettaessa on huomiota kiinnitetty yleiseen lukiokoulutuksen koulutustarpeeseen, kyseisen erityistehtävän koulutustarpeeseen, oppilaitoksen ammatillisiin edellytyksiin ja koulutuksen järjestäjän taloudellisiin edellytyksiin. Opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämislupa näille erityistehtäville on annettu 26.10.2017, OKM/54/530/2017.

Oppilaitostamme auditoitiin sekä opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) että Kansallisen koulutuksen arviointineuvoston (KARVI) toimesta järjestämislupahakemustan arvioinnin yhteydessä. Näissä auditoinneissa Savonlinnan Taidelukiolla todettiin olevan erinomaiset edellytykset selviytyä kuvataiteen ja musiikin erityistehtävän toteuttamisesta. Tähän korkeimpaan kategoriaan pääsi Taidelukion lisäksi kolme muuta kuvataidelukiota ja 10 musiikkilukiota. (KARVI Julkaisuja 26:2017, s. 11ja 16-17).

Oppilaitoksemme antaa opiskelijalle kahdet eväät, laadukkaan yleissivistyksen ja erinomaisen kuvataide- tai musiikkipainotteisen opintopolun. MUSIIKKILUKIO MUSIIKKILUKIO

Arvopohja ja toimintaa ohjaavat periaatteet

Turvallisuus

Taidelukio on turvallinen yhteisö sen yksilöille. Taidelukio ei ole sopiva paikka epäasialliseen kohteluun turvautuvalle. Oppilaitoksessa jo­kai­sen tu­lee käyt­täy­tyä hy­vin ja toi­sia kun­ni­oit­ta­vas­ti.

Jakamaton ihmisarvo

Toimintamme pe­rus­ta­na on elä­män ja ih­mis­oi­keuk­sien kun­ni­oit­ta­mi­nen. Ih­mis­ar­von tulee olla louk­kaa­maton ja luovuttamaton. Opis­ke­li­ja muo­dos­taa lu­ki­o­ai­ka­naan jä­sen­ty­neen kä­si­tyk­sen pe­rus- ja ih­mis­oi­keuk­sien taus­tal­la ole­vis­ta ar­vois­ta, kes­kei­sis­tä pe­rus- ja ih­mis­oi­keus­nor­meis­ta sekä näi­tä oi­keuk­sia edis­tä­vis­tä toi­min­ta­ta­vois­ta. Lu­kio-ope­tus ke­hit­tää arvo-osaa­mis­ta kan­nus­ta­mal­la omien ar­vo­jen sy­väl­li­seen poh­din­taan sekä kä­sit­te­le­mäl­lä jul­ki­lau­sut­tu­jen ar­vo­jen ja to­del­li­suu­den vä­li­siä jän­nit­tei­tä.

Luovuus, aloitteellisuus, rehellisyys ja suvaitsevaisuus

Tai­de­lu­kio tu­kee opis­ke­li­joi­den kas­vua yh­teis­työ­ky­kyi­sik­si, kor­ke­at eet­ti­set, es­teet­ti­set ja eko­lo­gi­set ar­vot si­säis­tä­neik­si ih­mi­sik­si. Kaikessa toiminnassa korostamme luovuutta, aloit­teel­li­suutta, re­hel­li­syyt­tä ja si­sukkuutta, Oppilaitoksen ylissivistävässä ja taidekasvatuksellisessa toiminnassa haluamme lisätä suvaitsevaisuutta ja inhimillistä tietoisuutta.

Yhdenvertaisuus

Taidelukion toiminnassa edist­etään yh­den­ver­tai­suut­ta ja tasa-ar­voa sekä demo­kra­ti­aa ja hy­vin­voin­tia.   Lu­kio-ope­tus on opis­ke­li­jaa us­kon­nol­li­ses­ti, kat­so­muk­sel­li­ses­ti ja po­liit­ti­ses­ti si­tout­ta­ma­ton­ta. Osal­li­suus, toi­mi­juus ja yh­tei­söl­li­syys ko­ros­tu­vat kai­kes­sa lu­ki­on toi­min­nas­sa.

Kasvatusoptimismi

Kou­lum­me toiminnassa korostuu kas­va­tus­op­ti­mis­mi. Luotamme opiskelijoihin ja tämä tulee ilmi sanoin ja monin teoin. Tar­jo­am­me ak­tii­vi­sil­le opis­ke­li­joil­le, eri vuo­si­kurs­seil­le ja opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tuk­sel­le mah­dol­li­suuk­sia saa­da on­nis­tu­mi­sen elä­myk­siä eri­lais­ten vuo­den­kier­toon liit­ty­vien ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­sen myö­tä. Tarjoamme koulutilat ja -laitteet opiskelijoiden käyttöön säännöllisen koulutyön ulkopuolellakin. Tämä kaikki pohjautuu syvään luottamukseen palkatun väen ja opiskelijoiden välillä.Lukion oppimäärä ja lukiokoulutuksen erityistehtävät