Kuvataidelukio

Taidelukion kuvataidelukio – ars longa, vita brevis – pitkä elämä taiteen parissa

Oheisesta videosta pääset tutustmaan kuvataidelukiomme opetustarjontaan ja toimintaan yleensäkin.

Tutustu kuvataidelukion abiturienttien päättötyönäyttelyyn 2021, RAUHA.

Tutustu kuvataidelukion abiturienttien päättötyönäyttelyyn 2020, ROCK.

 

Kuvataidelinjan opinnoissa kehitetään visuaalista hahmotuskykyä ja kuvallista ilmaisua. Opiskelija oppii tulkitsemaan, arvostamaan ja arvottamaan omaa ja muiden kulttuuria. Kuvalliseen kulttuuriin perehdytään visuaalis-esteettisen tiedon, taidehistorian ja omakohtaisen työskentelyn kautta.

Luovaa ajattelua kehitetään tukemalla opiskelijan persoonallisia ratkaisuja. Teemoin, näyttelyin ja julkaisuin syvennetään vuorovaikutusta ympäröivän yhteisön kanssa.

Kuvataidelukiossa opiskelu antaa hyvät lähtökohdat visuaalisen alan ammatteihin. Lisäksi opiskelu kehittää kykyä ymmärtää taidetta, visuaalista maailmaa eri ympäristöissä ja median kuvia. Kuvataiteen harrastus rikkaine ilmiöineen on terveyttä edistävää, voimauttavaa ja antaa iloa elämään.

Kuvataidelukiossa kaikki opiskelevat kuvailmaisun perusteita 8 kurssin verran sekä taidehistoriaa 4 pakollisen ja valinnaisesti yhden syventävän kurssin verran. Lisäksi opiskelija valitsee pitkän taideaineen, jossa hän syventyy 13 kurssin verran johonkin seuraavista kokonaisuuksista: yleinen kuvataide, sovellettu kuvataide, mediailmaisu tai graafinen suunnittelu ja tilasuunnittelu.

Kuvataidelukion soveltavissa opinnoissa on myös työpajakursseja, kuten keramiikka, valokuva, elokuva, tekstiili ja metalligrafiikka. Tarjonta vaihtelee vuosittain jonkin verran. Kuvataidelukion toisen vuosikurssin opiskelijat tutustuvat naapurimaiden kulttuurikohteisiin keväisellä matkalla. Noin kolmen vuoden välein on tarjolla yhteistyömatkoja kauemmaksikin.

 

Kuvailmaisun perusteet

Kuvailmaisun perusteissa opiskellaan kuvan tekemisen perusasioita: sommittelua, värioppia, tilallisuutta, piirustusta ja maalausta. Perehdytään eri taiteen lajien ominaispiirteisiin, erilaisiin tekniikoihin ja materiaaleihin sekä kuvien analysointiin. Näiden avulla tavoitellaan oman ilmaisun löytämistä.

yleinen kopio

Taidehistoria

Viidellä taidehistorian kurssilla opiskellaan sekä länsimaisen että maailman muiden kulttuurien taidetta. Opiskelija saa laajan perustan eri kulttuurien kuvataiteen ja arkkitehtuurin kehityksestä. Kurssit antavat vahvan yleissivistävän pohjan tuleviin opintoihin.

 


 

Yleinen kuvataide

Oona Nykänen

Yleisessä kuvataiteessa opiskellaan taiteen tekemisen perinteisimpiä muotoja: piirustusta, maalausta, taidegrafiikkaa ja kuvanveistoa. Opiskelijan piirustustaitoja ja omaa ilmaisua kehitetään ja etsitään, niin mallista piirtämisen kuin mielikuvien varaan perustuvan piirtämisen kautta. Opiskelija tutustuu myös erilaisiin piirtimiin.

Lisäinformaatiota yleisestä kuvataiteesta saat omasta blogistamme.


 

Sovellettu kuvataide

sovellettu kopio

Sovelletun kurssit pitävät sisällään kuvataiteeseen ja muotoiluun (design) liittyviä kokonaisuuksia. Toteutustekniikat vaihtelevat perinteisestä kokeilevaan ja näiden ennakkoluulottomaan yhdistelyyn. Perinteisemmät piirtämis- ja maalaustekniikat sisältyvät kursseihin luonnostelun ja suunnittelun välineinä sekä joihinkin kursseihin pääasiallisina työmenetelminä.

Kursseilla opiskellaan mm. seuraavia tekniikoita:

  • painomenetelmät
  • kirjansidonta
  • huopa
  • muotoilu/design

Taiteellista työprosessia dokumentoidaan portfolioon, johon kootaan koko pitkän taideaineen opiskelun ajan mm. työohjeita, luonnoksia ja ideointia. Tavoitteena on opiskelijan luovuuden, oman ilmaisun ja teknisen osaamisen kehittämisen ohella monipuolistaa näkemystä kuvataiteen osa-alueista ja muotoilusta.

Blogi.


 

Graafinen suunnittelu ja tilasuunnittelu

Sarjakuva gts-tunneista

Aino Tiikkainen

 

 

 

 

 

Taideaineessa harjaannutaan graafisten tuotteiden sekä teatteri- ja arkkitehtonisten tilojen suunnittelussa. Piirustus- ja maalaustaitojen kehittäminen on tärkeällä sijalla.

Graafisessa suunnittelussa harjoitellaan tekstin ja kuvan yhdistämistä monin eri tavoin. Suunnittelussa ja toteutuksessa käytetään perinteisiä taiteen kuvantekotapoja. Lisäksi perehdytään käyttö- ja taidegrafiikan painotekniikoihin sekä digikuvaan. Tietotekniikkaa hyödynnetään taltioimiseen, taittoon ja tulostamiseen.

Tilasuunnittelussa perehdytään teatterin visualisoimiseen ja näyttelyn rakentamiseen. Arkkitehtuurikurssilla suunnitellaan omakotitalo sisustuksineen.

Blogi


 

Mediailmaisu

media kopio

Mediailmaisun kursseilla paneudutaan viestinnän keinoihin enimmäkseen visuaalisesta näkökulmasta, kuitenkaan unohtamatta ääntä ja kirjoitettua sanaa. Tutkitaan erilaisia sisältöjä ja ilmaisutapoja. Tekniikoiden harjoittelun kautta saadaan kokemusta viestintään liittyvistä työmenetelmistä. Valokuva, elokuva, erilaiset julkaisut ja mediataide ovat pääsisältöjä.

Tavoitteena on, että opiskelijalla on lukion lopussa monipuolinen näkemys (visuaalisesta) mediasta sekä hyvät pohjatiedot ja -taidot jatko-opintoja ajatellen. Kurssitöitä esitellään portfolioissa, näyttelyinä, erilaisilla verkkosivuilla ja muissa sopivissa yhteyksissä.

Kurssit soveltuvat valtakunnallisen median lukiodiplomin ja kuvataiteen lukiodiplomin pohjakursseiksi.

Lisäinformaatiota saat mediailmaisun instasta tai  blogista.


 

yleinen kopio

Kuvataiteen työpajat

Kuvataidelukion opiskelija saa monipuolistettua kurssivalikoimaansa vapaavalintaisilla työpajakursseilla. Työpajatarjonta vaihtelee hieman vuosittain. Useimmin toteutuvia pajoja ovat mm. tekstiili-, ompelu-, valokuva-, keramiikka-, metalligrafiikka- ja elokuvapaja.

Noin kolmen vuoden välein toteutettavaa musiikkiteatteriproduktiota varten järjestetään erilaisia pajoja kirjoittajille, säveltäjille, valaisijoille, graafisten tuotteiden suunnittelijoille jne. Musiikkiteatteri integroituu luontevasti linjojen yhteiseksi toiminnaksi.

Tunnit alkavat yleensä muun opetuksen jälkeen iltapäivällä. Joskus ryhmät voivat kokoontua myös viikonloppuisin.