Musiikkilukio

Taidelukion musiikkilukio – mitä olisi elämä ilman musiikkia? 

kevari

Savonlinnan Taidelukio on yksi Suomen musiikkilukioista. Musiikkilukiossa opiskellaan ja harrastetaan musiikkia tavoitteellisesti. Tarjolla on opetusta monipuolisesti klassisessa musiikissa, jazzissa, rockissa ja kansanmusiikissa. Opiskelija saa monipuolisen koulutuksen kehittyäkseen asiantuntevaksi musiikinharrastajaksi tai jatkaakseen opiskeluaan musiikin ammattilaiseksi. Musiikkilukio sopii sekä aiemmin musiikkia opiskelleille että niille, jotka ovat motivoituneita aloittamaan määrätietoisen opiskelun.

Jokainen musiikkilukiolainen opiskelee kahden instrumentin soittoa tai laulua ja yhden instrumentin soittoa.  Opetus järjestetään yhteistyössä Savonlinnan musiikkiopiston kanssa. Opiskelijat saavat myös vahvan teoreettisen pohjan käytännön musisoinnilleen säveltapailun, musiikinteorian ja musiikinhistorian kursseilla.

Yhteismusisointiryhmiä ovat mm. kuoro, kansanmusiikkiyhtyeet sekä rock- ja jazzbändit. Lisäksi voi opiskella musiikkiteknologiaa ja sävellystä. Musiikkiteknologian ympärille on luotu syksystä 2019 alkaen musiikkituotanntopolku, jonka sisältöihin pääset oheisesta linkistä.

Musiikkilukioon otetaan vuosittain 4-6 opiskelijaa ooppera/musiikkiteatterikoulutukseen. Näillä ns. omutelaisilla on pääaineena laulu ja lisäksi muita suuntautumista tukevia opintoja ja produktioita.

Taikkarin konsertit ovat keskeinen osa musiikkilinjan toimintaa. Taidelukioviikolla tammikuun viimeisellä viikolla on perinteisesti Promenadikonsertti Melartin-salissa ja Kevari Savonlinnasalissa. Joulukonsertti on myös kerännyt paljon kuulijoita. Konserteista kuultavissa ja nähtävissä taltiointeja.

Taidelukion kuoro ja kansanmusiikkiyhtye ovat tehneet vuosien varrella runsaasti esiintymismatkoja ulkomaille ystävyyskouluihin, mm. Saksaan ja Puolaan. Viime aikoina on luotu suhteet japanilaisen lukion kanssa.

Koululla on myös pitkät perinteet musikaalien ja musiikkinäytelmien säveltämisessä ja esittämisessä. Kaikki taidelukiolaiset voivat kartuttaa taitojaan näyttämöilmaisukurssilla.


kevari

Musiikin historia ja kuuntelu

Kaikki musiikkilukiolaiset opiskelevat musiikinhistorian kaksi pakollista ja kaksi syventävää kurssia. Näillä kursseilla tiedollisen oppiaineksen ja runsaan kuuntelumateriaalin avulla perehdytään länsimaisen taidemusiikin ja afroamerikkalaisen musiikin vaiheisiin sekä etnisiin musiikkikulttuureihin. Tavoitteena on, että opiskelija saa musiikillisia elämyksiä ja oppii kuuntelemalla erottamaan musiikkityylejä ja lajeja.

Opiskelijan musiikillinen tieto syvenee ja hän tutustuu myös musiikki-ilmiöiden kulttuurisiin, historiallisiin ja yhteiskunnallisiin taustoihin. Tavoitteena on siis myös, että opiskelija oppii hahmottamaan musiikin lisäksi musiikin kulttuurisidonnaisuutta,  eri aikakausien muiden taiteenalojen piirteitä ja maailmanhistorian tapahtumia.

Ooppera/musiikkiteatterikoulutuksen opiskelijat suorittavat myös Näyttämömusiikkikurssin (kurssi 5) . Muut Taidelukion opiskelijat voivat valita sen halutessaan.


kevari

Säveltapailu ja musiikin teoria

Säveltapailu- ja musiikin teoriaopinnot luovat hyvän pohjan musiikin jatko-opinnoille lukion jälkeen, mutta ne syventävät myös muille aloille hakeutuvien  musiikillisia taitoja ja kokemuksia.

Musiikkilinjalaiset opiskelevat vähintään kahdeksan kurssia säveltapailu- ja teoria-aineita, mutta halutessaan opiskelija voi suorittaa vielä viisi kurssia lisää. Opetus järjestetään yhteistyössä Savonlinnan musiikkiopiston kanssa. Ryhmät muodostetaan opiskelijoiden lähtötason mukaan.

Opiskelijan on opiskeltava vähintään ns. Suomen Musiikkioppilaitosten liiton vaatimusten mukaiset peruskurssi 3/3:n oppimäärä  (3 kurssia) sekä lisäksi  Säveltapailu I:n oppimäärä (3 kurssia) ja/tai pop/jazz-säveltapailun ja -teorian peruskurssi 3/3:n oppimäärä (2 kurssia) ja/tai  Teoria I:n oppimäärä (3 kurssia). Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa Suomen Musiikkioppilaitosten liiton (SML:n)  ja Pop/jazz Konservatorion vaatimusten mukaisia tutkintoja.

Opiskelijalle voidaan hyväksilukea kursseja Suomen Musiikkioppilaitosten liiton ja Pop/jazz Konservatorion vaatimusten mukaan suoritetuilla vastaavilla  tutkinnoilla.


 

Pää- ja sivuaine

kevari

 

Pää- ja sivuaine koostuu kahden instrumentin soiton opiskelusta tai laulun ja yhden instrumentin opiskelusta. Pääainetta opiskellaan vähintään seitsemän ja sivuainetta vähintään neljä kurssia, lisäksi voi valita vielä kaksi kurssia pääainetta ja yhden  kurssin sivuainetta. Opetus järjestetään yhteistyössä Savonlinnan musiikkiopiston ja muiden musiikkioppilaitosten kanssa. Osa opiskelijoista on kirjoilla näissä musiikkioppilaitoksissa ja saa sieltä pääaineensa tai sivuaineensa tai molempien opetuksen.

Myös Taidelukiosta opetuksensa saavilla opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa Suomen Musiikkioppilaitosten Liiton ja Pop/Jazz Konservatorion vaatimusten mukaisia soitto- ja laulututkintoja.

Jos katsotaan, että opiskelija ei ole käyttänyt oikeuttaan Taidelukion järjestämään laulun- tai soitonopiskeluun tavoitteellisesti, häneltä voidaan kieltää pää- ja sivuaineen syventävien kurssien valinta. Tällöin hänen on suoritettava muita kursseja niin, että hän tulee suorittaneeksi riittävän määrän musiikkikursseja ja muita lukiokursseja. Neljännen vuoden opiskelijoiden oikeus opiskella soittoa tai laulua harkitaan kunkin opiskelijan kohdalla tapauskohtaisesti.

Jos opiskelija vaihtaa pää- tai sivuainettaan, saa hän arvosanan siitä instrumentista, jossa hänellä on eniten suoritettuja kursseja.


 

Ooppera- ja musiikkiteatterikoulutus

 

kevari

Vuosittain voidaan musiikkilinjalle ottaa 4-6 opiskelijaa musiikkiteatteriopintoihin syventyvään koulutukseen. Koulutusohjelman tavoitteena on:

  • antaa valmiuksia opiskelijalle halutessaan hakeutua esiintyväksi taiteilijaksi
  • tutustuttaa opiskelijat musiikkiteatterin muotoihin, mm. oopperaan ja musikaaliin

Näihin opintoihin päässyt opiskelija suorittaa seuraavat musiikkikurssit:

  • Musiikin historia ja kuuntelu kurssit 1-5
  • Säveltapailu ja musiikin teoria vähintään 8 kurssia
  • Pääaine/laulu kurssit 1-9
  • Sivuaine/soitto joko piano tai muu instrumentti ainakin kurssit 1-3
  • Yhteismusisointi: Kuoro 5 kurssia

Lisäksi opiskelija suorittaa 6 kurssin laajuisen musiikkiteatterin työpaja-osion. Työpajaopetus järjestetään kaikille tämän opinto-ohjelman opiskelijoille yhteisenä ryhmäopetuksena, jonka sisältö ja osallistujat voivat vaihdella periodeittain.  Taidelukion opettajien lisäksi käytetään mahdollisuuksien mukaan kotimaisia ja ulkomaalaisia asiantuntijavierailijoita. Mahdollisuuksien mukaan tehdään opintomatkoja, joilla tutustutaan musiikkiteatteriin kotimaassa ja ulkomailla sekä/ tai joilla esiinnytään itse. Näillä kursseilla ja mahdollisesti lisäksi projektikursseilla valmistetaan yhteistyökumppaneiden kanssa esitettäviä kokonaisuuksia.