Arvopohja ja toimintaa ohjaavat periaatteet

Turvallisuus

Taidelukio on turvallinen yhteisö sen yksilöille. Taidelukio ei ole sopiva paikka epäasialliseen kohteluun turvautuvalle. Oppilaitoksessa jo­kai­sen tu­lee käyt­täy­tyä hy­vin ja toi­sia kun­ni­oit­ta­vas­ti.

Jakamaton ihmisarvo

Toimintamme pe­rus­ta­na on elä­män ja ih­mis­oi­keuk­sien kun­ni­oit­ta­mi­nen. Ih­mis­ar­von tulee olla louk­kaa­maton ja luovuttamaton. Opis­ke­li­ja muo­dos­taa lu­ki­o­ai­ka­naan jä­sen­ty­neen kä­si­tyk­sen pe­rus- ja ih­mis­oi­keuk­sien taus­tal­la ole­vis­ta ar­vois­ta, kes­kei­sis­tä pe­rus- ja ih­mis­oi­keus­nor­meis­ta sekä näi­tä oi­keuk­sia edis­tä­vis­tä toi­min­ta­ta­vois­ta. Lu­kio-ope­tus ke­hit­tää arvo-osaa­mis­ta kan­nus­ta­mal­la omien ar­vo­jen sy­väl­li­seen poh­din­taan sekä kä­sit­te­le­mäl­lä jul­ki­lau­sut­tu­jen ar­vo­jen ja to­del­li­suu­den vä­li­siä jän­nit­tei­tä.

Luovuus, aloitteellisuus, rehellisyys ja suvaitsevaisuus

Tai­de­lu­kio tu­kee opis­ke­li­joi­den kas­vua yh­teis­työ­ky­kyi­sik­si, kor­ke­at eet­ti­set, es­teet­ti­set ja eko­lo­gi­set ar­vot si­säis­tä­neik­si ih­mi­sik­si. Kaikessa toiminnassa korostamme luovuutta, aloit­teel­li­suutta, re­hel­li­syyt­tä ja si­sukkuutta, Oppilaitoksen ylissivistävässä ja taidekasvatuksellisessa toiminnassa haluamme lisätä suvaitsevaisuutta ja inhimillistä tietoisuutta.

Yhdenvertaisuus

Taidelukion toiminnassa edist­etään yh­den­ver­tai­suut­ta ja tasa-ar­voa sekä demo­kra­ti­aa ja hy­vin­voin­tia.   Lu­kio-ope­tus on opis­ke­li­jaa us­kon­nol­li­ses­ti, kat­so­muk­sel­li­ses­ti ja po­liit­ti­ses­ti si­tout­ta­ma­ton­ta. Osal­li­suus, toi­mi­juus ja yh­tei­söl­li­syys ko­ros­tu­vat kai­kes­sa lu­ki­on toi­min­nas­sa.

Kasvatusoptimismi

Kou­lum­me toiminnassa korostuu kas­va­tus­op­ti­mis­mi. Luotamme opiskelijoihin ja tämä tulee ilmi sanoin ja monin teoin. Tar­jo­am­me ak­tii­vi­sil­le opis­ke­li­joil­le, eri vuo­si­kurs­seil­le ja opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tuk­sel­le mah­dol­li­suuk­sia saa­da on­nis­tu­mi­sen elä­myk­siä eri­lais­ten vuo­den­kier­toon liit­ty­vien ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­sen myö­tä. Tarjoamme koulutilat ja -laitteet opiskelijoiden käyttöön säännöllisen koulutyön ulkopuolellakin. Tämä kaikki pohjautuu syvään luottamukseen palkatun väen ja opiskelijoiden välillä.

Laadun mittaaminen

Lukuvuosittain helmikuussa tuotetaan arviointitietoa seuraavasti;

Päättökysely: Kysymykset 6, 7, 8, 9, 33, 41

Olokysely: Kysymykset 5, 6, 7, 8, 30, 38

Tulokysely: Kysymykset 7, 78, 9, 10, 28 ja 35.

Arviointitiedon käsittely: Lukuvuosittainen ns. arviointivesossa.

Kehittämiskohteena: Joka lukuvuosi