Arvopohja ja toimintaa ohjaavat periaatteet

 

Turvallisuus

Taidelukio on turvallinen yhteisö sen yksilöille. Taidelukio ei ole sopiva paikka epäasialliseen kohteluun turvautuvalle. Oppilaitoksessa jo­kai­sen tu­lee käyt­täy­tyä hy­vin ja toi­sia kun­ni­oit­ta­vas­ti.

Jakamaton ihmisarvo

Toimintamme pe­rus­ta­na on elä­män ja ih­mis­oi­keuk­sien kun­ni­oit­ta­mi­nen. Ih­mis­ar­von tulee olla louk­kaa­maton ja luovuttamaton. Opis­ke­li­ja muo­dos­taa lu­ki­o­ai­ka­naan jä­sen­ty­neen kä­si­tyk­sen pe­rus- ja ih­mis­oi­keuk­sien taus­tal­la ole­vis­ta ar­vois­ta, kes­kei­sis­tä pe­rus- ja ih­mis­oi­keus­nor­meis­ta sekä näi­tä oi­keuk­sia edis­tä­vis­tä toi­min­ta­ta­vois­ta. Lu­kio-ope­tus ke­hit­tää arvo-osaa­mis­ta kan­nus­ta­mal­la omien ar­vo­jen sy­väl­li­seen poh­din­taan sekä kä­sit­te­le­mäl­lä jul­ki­lau­sut­tu­jen ar­vo­jen ja to­del­li­suu­den vä­li­siä jän­nit­tei­tä.

Luovuus, aloitteellisuus, rehellisyys ja suvaitsevaisuus

Tai­de­lu­kio tu­kee opis­ke­li­joi­den kas­vua yh­teis­työ­ky­kyi­sik­si, kor­ke­at eet­ti­set, es­teet­ti­set ja eko­lo­gi­set ar­vot si­säis­tä­neik­si ih­mi­sik­si. Kaikessa toiminnassa korostamme luovuutta, aloit­teel­li­suutta, re­hel­li­syyt­tä ja si­sukkuutta, Oppilaitoksen ylissivistävässä ja taidekasvatuksellisessa toiminnassa haluamme lisätä suvaitsevaisuutta ja inhimillistä tietoisuutta.

Yhdenvertaisuus

Taidelukion toiminnassa edist­etään yh­den­ver­tai­suut­ta ja tasa-ar­voa sekä demo­kra­ti­aa ja hy­vin­voin­tia.   Lu­kio-ope­tus on opis­ke­li­jaa us­kon­nol­li­ses­ti, kat­so­muk­sel­li­ses­ti ja po­liit­ti­ses­ti si­tout­ta­ma­ton­ta. Osal­li­suus, toi­mi­juus ja yh­tei­söl­li­syys ko­ros­tu­vat kai­kes­sa lu­ki­on toi­min­nas­sa.

Kasvatusoptimismi

Kou­lum­me toiminnassa korostuu kas­va­tus­op­ti­mis­mi. Luotamme opiskelijoihin ja tämä tulee ilmi sanoin ja monin teoin. Tar­jo­am­me ak­tii­vi­sil­le opis­ke­li­joil­le, eri vuo­si­kurs­seil­le ja opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tuk­sel­le mah­dol­li­suuk­sia saa­da on­nis­tu­mi­sen elä­myk­siä eri­lais­ten vuo­den­kier­toon liit­ty­vien ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­sen myö­tä. Tarjoamme koulutilat ja -laitteet opiskelijoiden käyttöön säännöllisen koulutyön ulkopuolellakin. Tämä kaikki pohjautuu syvään luottamukseen palkatun väen ja opiskelijoiden välillä.

Mittarit

Indikaattorit

Kouluterveyskyselyn tulokset 2023

Ei ole kiusattu koulussa lainkaan lukukauden aikana, lukio.

Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, lukio.

Kokenut seksuaalista häirintää koulussa vuoden aikana, lukio.

Palautteet

Päättökyselyn kysymykset:

6. Opiskeluryhmissäni on valinnat työrauha.

7. Opettajien ja opiskelijoiden suhteet ovat olleet kannustavat ja myönteiset

33. Lukioni toimintaa ohjaavat arvot ja pelisäännöt näkyvät arjessa.

41. Opiskelijoita kohdellaan oppilaitoksessa tasa-arvoisesti.

Olokyselyn kysymykset:

5. Opiskeluryhmissäni on valinnat työrauha.

6. Opettajien ja opiskelijoiden suhteet ovat olleet kannustavat ja myönteiset

30. Kanssani on keskusteltu oppilaitoksen toimintaa ohjaavista arvoista ja pelisäännöistä.

38. Opiskelijoita kohdellaan oppilaitoksessa tasa-arvoisesti.

Tulokyselyn kysymykset:

7. Opiskeluryhmissäni on valinnat työrauha.

8. Opettajien ja opiskelijoiden suhteet ovat olleet kannustavat ja myönteiset

28. Kanssani on keskusteltu oppilaitoksen toimintaa ohjaavista arvoista ja pelisäännöistä.

35. Opiskelijoita kohdellaan oppilaitoksessa tasa-arvoisesti.

Arviointitiedon käsittely: Lukuvuosittainen ns. arviointivesossa.

Kehittämiskohteena: Joka lukuvuosi

Tulokset lv. 2023-2024

Indikaattorit

  Taidelukio Koko maa
Ei ole kiusattu koulussa lainkaan lukukauden aika, lukio 88,9 90,8
Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, lukio 1,3 1,7
Kokenut seksuaalista häirintää koulussa vuoden aikana, lukio 1,4 1,9

Palautteet

  Päättökysely Olokysely Tulokysely
Opiskeluryhmissäni on valinnat työrauha 3,68 3,86 3,95
Opettajien ja opiskelijoiden suhteet ovat olleet kannustavat ja myönteiset 4,04 4 3,9
Lukioni toimintaa ohjaavat arvot ja pelisäännöt näkyvät arjessa. 4    
Opiskelijoita kohdellaan oppilaitoksessa tasa-arvoisesti. 4,04 4,1 4,44
Kanssani on keskusteltu oppilaitoksen toimintaa ohjaavista arvoista ja pelisäännöistä.   4,27 4,21