Ylioppilastutkinnossa mitattavat oppiaineet

Lukiokoulutuksen tarkoitus

Lukiolain (714/2018)  2 §:n mukaan lukiokoulutuksen tarkoitus on antaa opiskelijalle valmiudet aloittaa korkeakoulututkintoon johtavat opinnot yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa.

Opetushallituksen LOPS2021-asiakirjassa on säädelty hyvin tarkoin ns. yleislukioaineiden oppiaineet ja niiden opintojaksot. Nämä ovat samoja kaikissa valtakunnan lukioissa. Nämä oppiaineet sisältävät eri määrän opintojaksoja, jotka ovat joko pakollisia, valtakunnallisia valinnaisia tai paikallisia valinnaisia. Ylioppilaskokeiden tehtävänasetteluissa hyödynnetään pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojaksojen oppisisältöjä.

Savonlinnan Taidelukiossa opiskelija voi jättää opiskelematta yleislukioaineiden pakollisista opintojaksoista enintään 16 opintopisteen verran. Tämä mahdollistaa paremmin opinnoissa keskittymistä esim. yo-tutkinnon aineisiin, Jokaisessa oppiaineessa tulee opiskella vähintään puolet sen sisältämistä pakollisista opinnoista. Ylioppilastutkintoon kuuluvasta aineesta tulee opiskella kaikki pakolliset opintojaksot.

LOPS2021-asiakirjan määrittelemien opintojaksojen esittelyt löytyvät Taidelukion nettisivuilta; http://www.taidelukio.fi/opiskelu-taidelukiossa/yleislukioaineiden-opiskelu/

Laatutekijän mittaaminen – suoriutuminen ylioppilaskokeissa

Opetuksen ja oppimisen laatua voidaan mitata eri tavoin. Yksi mittari tälle on opiskelijoiden suoriutuminen ylioppilaskokeissa. Keskimäärin oppiaineessa valtakunnan keskiarvosuoritus on 4,00 pistettä eli se vastaa arvosanaa C. Ohessa tutkintokerroittain (viimeiset kahdeksan tutkintokertaa) Taidelukion opiskelijoiden suoriutuminen näissä kokeissa. Taidelukiolaisten suoritukset ovat kaivan valtakunnan keskiarvossa, mitä voidaan pitää erityistehtävälukiossa hyvänä saavutuksena. (Ylioppilastutkintolautakunta:  1787_kehitys 16.5.2023 ja 9.11.2023)

Taidelukiossa suoritettujen yo-kokeiden pistekeskiarvot kevään 2022 tutkinnosta syksyn 2023 tutkintoon.

Laadun mittaaminen

Tutkintokerroittain oppiainekohtaiset pistemäärät (Ylioppilastutkintolautakunta) 

Päättökysely: Kysymys 12, 14, 17, 23, 44 ja 68. 

Olokysely; Kysymykset 11, 13, 16, 21, 41 ja 56.

Tulokysely: Kysymykset 13, 15, 18, 40 ja 54.

Arviointitiedon käsittely: Lukuvuosittain opettajainkokouksessa