Arviointikäytänteet ja opiskelutaidot

Lukion arviointikäytänteiden tulee tukea ja ohjata opiskelijan oppimista. 

Savonlinnan Taidelukiossa on käytössä monipuolinen arviointimenetelmien kirjo. Laaja-alaisen kuvataiteen ja musiikin osalta korostuu työskentelyn arviointi, ns. yleislukioaineissa yleisempää on summatiivinen arviointi. arviointikäytänteet käyvät ilmi opinto-oppaasta, siihen pääset tästä linkistä.

Laadukkaan oppimisen kivijalkana toimii opiskelijan omaksumat oppimistaidot. Opiskelijalla tulisi olla kyky prosessoida opiskeltavaa ainetta syvällisesti ja kulloiseenkin tehtävään tarkoituksenmukaista opiskelustrategiaa.

Kouluterveyskysielyjen mukaan tämä osio on havaittu puutteelliseksi.