Kansainvälisyys – Erasmus + -akkreditointi – Matkailu on kiva tapa oppia uutta

 

Taidelukion opiskelijaryhmä lähdössä Lissaboniin. Kuva Lauri Kyrönseppä.

Lukiolain (714/2018) 13,3 §: n mukaisesti lukion on järjestettävä opetus niin, että opiskelijalla on mahdollisuus kehittää kansainvälistä osaamistaan.

Keinoina tämän tavoitteen toteuttamiseksi on riittävän laaja ja monipuolinen vieraiden kielten opetustarjonta sekä omassa oppilaitoksessa että yhteistyöoppilaitosten kanssa. Lisäksi erilaiset teemapäivät ja kotikansainvälisyys tukevat tätä.

Oppilaitoksen kansainvälisyystoimintojen mottona on, matkailu on kiva tapa oppia. Matka itsessään on jo osaamista arjessa lisäävä tekijä. Se lisää tulevaisuuden työelämävalmiuksia ja vahvistaa kulttuurien väliseen viestintää osallistumista. Parhaimmillaan se tuo vahvoja onnistumisen elämyksiä opiskelijalle.

Oppilaitoksessa Erasmus+ toiminnot on suunniteltu niin, että itse matka ei enää yksinään riitä, vaan Ohjelmaoppaan[1] mukainen lähtövalmennus korostuu. Matkalle lähtevä hallitsee matkaohjelman sisällölliset asiat (kuvataide, musiikki, vapaaehtoinen vieras kieli, EU-perustietous) ja hän on myös osallistunut lähtövalmennukseen, jossa kohotetaan valmiuksia onnistuneen matkakokemuksen saamiseksi. 

Viimeaikaisia kansainvälisiä liikkuvuuksia opiskelijaryhmien osalta ovat olleet mm. seuraavat;

 • Taidelukion opiskelijaryhmän vierailua Italian Modenassa IIS Venturi-oppilaitoksessa 22.4. – 28.4.2024
 • Ranskalaisen Lysée Théodore Aubanel-oppilaitoksen opiskelijaryhmä vierailulla Taidelukiolla 6.12.-10.12.2023
 • Taidelukion opiskelijaryhmän vierailu Tallinnassa 14.11.-17.11.2023
 • Taidelukion opiskelijaryhmän vierailu Ranskan Nizzassa ja Avignonissa 11.4. – 16.4.2023
 • Taidelukion opiskelijaryhmän vierailu saksan Fürstenaussa 30.4. – 6.5.2023
 • Taidelukon opiskelijaryhmän vierailu Portugalin Lissabonissa 1.5.-7.5.2022
 • Portugalilaisen Agrupamento de Escolas de Santo André Barreiro -oppilaitoksen opiskelijaryhmä vierailulla Taidelukiolla 11.12.-17.12.2022
 • Saksalaisen Integrierte Gesamtschule Fürstenau -oppilaitoksen opiskelijaryhmä vierailulla Taidelukiolla 11.12.-17.12.2022

 

Liikkuvuuksiin liittyvissä lähtövalmennuksissa eheytämme annettavaa opintojakso-opetusta EU-teemoilla YH03- sekä mahdollisesti perustettavassa paikallisessa opintojaksossa. Laajennamme opiskelijan opiskeluympäristöä EU-kummitoiminnan (MEPPI, kansanedustaja ja EU-virkamies) sekä EPAS-toiminnan ja EU-teemapäivien avulla.

Opetushallituksen Erasmus+ kansallinen toimisto on myöntänyt oppilaitokselle 1.2.2023 alkaen Erasmus+ KA120 akkreditoinnin. Tämä on tavoiteltu laatuvarmenne, jota annetaan Suomessa muutamalle kymmenelle yleissivistävälle oppilaitokselle vuosittain. Ilmoitus päätöksestä löytyy tästä linkistä. Hakemusasiakirjoihin liittyvä Erasmus+ suunnitelma löytyy tästä linkistä.

Laatuvarmenne tarkoittaa vahvaa tulorahoitusta Taidelukiolle ohjelmakauden 2021–2027 määrärahoista ja sen myötä pyrimme siihen, että jokainen opiskelijamme pääsee halutessaan lukiovuosinaan liikkuvuushankkeeseen mukaan.

Erasmus+ toiminnalla haluamme saavuttaa seuraavia asioita;

 1. Haluamme edistää yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia kansainväliseen toimintaan. Haluamme, että jokaisella Savonlinnan taidelukion opiskelijalla on aito ja helposti saavutettavissa oleva mahdollisuus vahvistaa omaa kansainvälistä osaamistaan.
 2. Tarjoamme 1. kohdassa mainittuun tavoitteeseen pääsemiseen liittyviä useita, samanaikaisia ja toisiaan tukevia toimintoja ja aktiviteetteja
 3. Kansainväliseen toimintaan osallistuessaan opiskelija kehittää suvaitsevaisuuttaan, älyllistä uteliaisuuttaan ja oma-aloitteista aktiivisuuttaan. Nämä ymmärretään tässä yhteydessä tulevaisuuden kansalais- ja työelämätaitoina.
 4. Opiskelija oppii arvottamaan ja arvostamaan kulttuuriperintöjä, joiden pohjalle kulttuuri-identiteetit ja elämäntavat rakentuvat Euroopassa. Tässä yhteydessä huomioidaan opetusta eheyttävällä tavalla teemat; kulttuuriperintö, historia, demokratia, oikeusvaltioperiaatteet, väestö, kieli ja elinkeinojen osalta alkutuotanto, eritoten metsätalous.
 5. Miellämme Erasmus+ toiminnan välineenä siirtyä yksittäisistä kansainvälisyyshankkeista (ad-hoc) kohti suunnitelmallista, monivuotista ja strategista kansainvälisyystoimintaa.
 6. Lisäämme ymmärrystä eurooppalaisesta yhdentymiskehityksestä ja valmiuksia käydä tähän liittyvää yhteiskunnallista keskustelua
 7. Haluamme integroida tähän digitaalisten taitojen kehittämisen ja ennen kaikkea osaamisen levittämisen opiskelijoidemme keskuudessa.
 8. Lisäämme eurooppalaisten vieraiden kielten (ensisijaisesti espanja, ranska, saksa, venäjä) oppimishalukkuutta ja monipuolistamme kielten opiskeluun liittyviä oppimisympäristöjä.
 9. Haluamme, että jatkossa Savonlinna Taidelukio tunnistetaan ja tunnustetaan merkittäväksi toimijaksi eurooppalaisessa yleissivistävän koulutuksen kentässä.

Edellä kerrottujen tavoitteiden toteutumista seurataan ja tuotamme arviointitietoa.

Taidelukiolla on aktiivisen kanssakäymisen yhteistyölukioita useassa EU-maassa sekä Norjassa ja Euroopan ulkopuolisista maista Japanissa ja Kiinassa. Viimeaikaisimmat yhteistyökoulumme ovat seuraavat;

 • Ranska Avignon, Lysée Théodore Aubanel
 • Italia, Modena, IIS Venturi 
 • Saksa, Integrierte Gesamtschule Fürstenau 
 • Portugali, Agrupamento de Escolas de Santo André Barreiro 
 • Unkari, Budabest / Budavár, Kodály Zoltán Hungarian Choral School 

 

Toteutamme Erasmus+ suunnitelmaa ennen kaikkea Avaintoimeen 1 kuuluvana ryhmäliikkuvuuksina. Tällainen liikkuvuushanke sisältää mahdollisesti valmistavan vierialun ja varsinaisen ryhmäliikkuvuuden. Liikkuvuuden tavoitteena on saada opiskelijamme opiskelemaan vastaanottavassa koulussa vertaistensa kanssa. Törmäytämme eri kulttuuripiireistä tulevat nuoret keskenään ja siten saada vaikutteita, kannustusta ja rohkeutta opiskelijoidemme omiin kansainvälistymisiin.

Usein näissä liikkuvuuksissa on teema, joka sivuaa vahvasti koulumme erityistehtäviä sekä vieraiden kielten opiskeluun liittyviä asioita.

Lukuvuonna 2024–2025 aloitamme myös opiskelijoiden yksilöliikkuvuudet, lyhytkestoiset (10–29 päivää) ja pitkäkestoiset (30–365 päivää). Tällaisiin liikkuvuuksiin integroidaan Online Language Support (OLS) kielivalmennustyökalun käyttö.

Kaikkiin liikkuvuuksiin liittyen oppilaitos on laatinut yhdessä opiskelijakunnan hallituksen kanssa kriteerit ja opiskelijavalinnat tehdään sen mukaisesti.

Raportoinnissa käytetään Beneficiary Module -alustaa.

Laadun mittaaminen

Vapaaehtoisten kielten opintojaksovalinnat lukuvuoden 4. jakson alussa.

Liikkuvuushankkeiden vaikuttavuusarviointi. Matkalle lähteneet suhteessa kyseisen vuosikurssin + ryhmätunnus (musiikki tai kuvataide) opiskelijamäärään.

EU-asioihin keskittyvien opintuntien lukumäärä ja niiden aikana toteutuneet EU-kummien vierailut.

EU-asioihin keskittyvien teemapäivien ja pop-up-tapahtumien lukumäärä.

Päättökysely. Kysymykset 37 ja 38

Olokysely. Kysymykset 32 ja 33.

[1] Versio 2 (2022): 26-01-2022.