Valtakunnallinen kehittämistehtävä lukiokoulutuksessa

Lukiokoulutuksen kuvataiteen kehittämistehtävä. Kuva Katriina Kaija.

 

Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö (OKM) ha­lu­si eri­tyis­teh­tä­vä­lu­ki­o­uu­dis­tuk­sen yh­tey­des­sä var­mis­taa, että eri­tyi­sen kou­lu­tus­teh­tä­vän lu­ki­oi­den osaa­mi­nen saa­daan koko lu­ki­o­ken­tän käyt­töön. Täs­tä joh­tu­en se va­lit­si ha­ke­mus­ten pe­rus­teel­la jou­kon ke­hit­tä­jä­lu­ki­oi­ta, jot­ka sai­vat vel­vol­li­suu­den ke­hit­tää ja le­vit­tää pai­no­tuk­seen­sa liit­ty­viä pe­da­go­gii­kan, toi­min­ta­kult­tuu­rin ja op­pi­mis­ym­pä­ris­tön hy­viä mal­le­ja ja käy­tän­tei­tä. Li­säk­si nämä lu­ki­ot vah­vis­ta­vat val­ta­kun­nal­li­ses­ti hen­ki­lös­tön ope­tuk­sel­li­sia val­miuk­sia ja osaa­mis­ta ja edis­tä­vät kaik­kien alaan kuu­lu­vien toi­mi­joi­den yh­teis­työ­tä

Kehittämistehtävä annettiin Kansallisen kou­lu­tuk­sen ar­vi­oin­ti­kes­kuk­sen (KAR­VI) ja ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri­ön to­teut­ta­mis­sa au­di­toin­neis­sa loka­kuus­sa 2017 yh­del­le­tois­ta suo­ma­lai­sel­le lu­ki­ol­le. Edus­tet­tui­na eri­tyis­teh­tä­vi­nä ovat mu­siik­ki, ur­hei­lu, kuva­tai­de, vie­raat kie­let, ma­te­ma­tiik­ka ja luon­non­tie­teet sekä yrit­tä­jyys. Näis­tä lu­ki­ois­ta kah­dek­san toi­mii pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ja kol­me muu­al­la Suo­mes­sa.

Valtakunnalliset kehittäjälukiot. Kuva Reima Härkönen.

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­kio va­lit­tiin siis tä­hän har­va­lu­kui­seen jouk­koon ja sen teh­tä­väk­si tuli kuva­tai­teen lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen ke­hit­tä­mi­nen koko val­ta­kun­nas­sa. Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on rin­nal­le kuva­tai­teen ke­hit­tä­jä­lu­ki­ok­si va­lit­tiin Tölö Gym­na­sium Hel­sin­gis­tä.

OKM on vah­vis­ta­nut mar­ras­kuus­sa 2018 va­li­tuil­le lu­ki­oil­le eril­lis­ra­hoi­tuk­sen. Sen mää­rä on jy­vi­tet­ty OKM:öön toi­mi­te­tun ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­man laa­dun ja laa­juu­den mu­kaan. Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­kio saa vuo­sit­tain tätä ra­hoi­tus­ta n. 185 000€. Ra­hoi­tus on yli­mää­räis­tä val­ti­on­o­suus­han­ket­ta ja sii­tä on pe­rus­tet­tu eril­li­nen kus­tan­nus­paik­ka, 3605. Nämä teh­tä­vät ja ra­hoi­tuk­set ovat suh­teel­li­sen pit­kä­ai­kai­sia eli ne ovat voi­mas­sa 31.7.2025 saak­ka. Vuoden 2019 rahoitusraporttiin pääset tästä linkistä.

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on esit­tä­mät ke­hit­tä­mis­koh­teet liit­ty­vät lu­ki­oi­den toi­min­ta­kult­tuu­rin ke­hit­tä­mi­seen (ala­koh­ti­na lu­ki­oi­den yh­tei­söl­li­syy­den li­sää­mi­nen, osal­lis­ta­van tai­teen me­ne­tel­mien ja pe­da­go­gis­ten pai­no­tus­ten sekä il­mi­ö­poh­jai­suu­den ja moni­ais­til­li­suu­den ke­hit­tä­mi­nen), lu­ki­on kuva­tai­de­o­pet­ta­jil­le suun­na­tut täy­den­nys­kou­lu­tus­ai­hi­ot (mm. 3D-mal­lin­nus, ani­maa­tio, di­gi­taa­li­suu­den edis­tä­mi­nen laa­jem­min­kin, osal­lis­ta­van tai­teen työ­pa­jat) sekä alum­ni­yh­teis­työ. Li­säk­si syys­kuus­sa 2019 Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­kio pe­rus­taa kuva­tai­de­lu­ki­ois­ta (maas­sa nii­tä on kuu­si kpl:tta) py­sy­vän yh­teis­työ­ra­ken­teen, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on pi­lo­toi­da ke­hit­tä­jä­lu­ki­oi­den aja­tuk­sia.

Tä­män suun­nit­te­lu- ja pi­lo­toin­ti­vai­heen jäl­keen teh­tä­väm­me on suo­dat­taa näi­tä toi­min­ta­kult­tuu­riin, toi­min­ta­ym­pä­ris­töön ja pe­da­go­giik­kaan liit­ty­viä aja­tuk­sia koko lu­ki­o­ken­täl­le. Li­säk­si ha­lu­am­me ko­keil­la kuva­tai­de­o­pet­ta­jia hyö­dyn­tä­vän vir­tu­aa­li­sen men­to­roin­nin me­ne­tel­miä.

Tämän artikkelin otiskkokuvaan on koottu kehittämistehtävämme keskeisimmät kohteet.

Ke­hit­tä­mis­teh­tä­vän eril­lis­teh­tä­viä ovat suo­rit­ta­neet kou­lun vi­ran­hal­ti­jois­ta tähän mennessä seu­raa­vat hen­ki­löt; Kati Sink­ko­nen, Mer­vi Kar­vi­nen, Sei­ja Tik­ka, Kati Ran­ta, Sari Här­kö­nen, Rimma Gimpel ja Rei­ma Här­kö­nen. Li­säk­si Ant­ti Te­netz on teh­nyt bio­tai­de-hank­keen kaut­ta ke­hit­tä­mis­teh­tä­vää tu­ke­vaa toi­min­taa. Edel­li­sen luku­vuo­den ai­ka­na Da­nie­la Par­ta­nen ja Vee­ra Ko­leh­mai­nen to­teut­ti­vat ke­hit­tä­mis­teh­tä­vän esit­te­ly- ja mar­ki­noin­ti­ai­neis­ton hen­ki­lö­kun­nan an­ta­mien suun­ta­vii­vo­jen mu­kai­ses­ti.

Tälle sivustolle kootaan kehittämistehtävän suunnittelun ja toteutuksen vaiheet.

Tätä kehittämistyötä sivuaa vahvasti OKM:n asettama lukiodiplomien selvtystyö. Tämän selvitystyöryhmän asettamispäätökseen pääset tästä linkistä.