Opintojakson suorittaminen

Oma kurssitarjonta

Taidelukion aloittaessaan opiskelijalla on valmiiksi tehdyt työjärjestykset 1.- 6. jaksoille. Ensimmäisenä vuonna opiskelijan työjärjestys täyttyy ns. ”pakotetuilla” valinnoilla. Kevätlukukaudella esitellään ja tehdään valinnat psykologian ja fysiikan syventävien opintojaksojen osalta.

Kuvataiteen ja musiikin paikallisten oppiaineiden ja niiden opintojaksojen valinnat tapahtuvat näiden linjojen oipettajien

Toisen ja kolmannen vuoden opiskelijat tekevät esivalinnat helmikuun aikana.  He saavat ryhmittäin opastuksen ja ohjeistuksen myös kirjallisena esivalintojen tekemiseen.

Lyseon lukion ja aikuislukion kurssitarjonta

Taidelukion opiskelija voi halutessaan ottaa opintojaksoja myös Lyseon lukion ja aikuislukion wilman opintojaksotarjottimelta. Ne ovat näkyvillä jokaiselle lukion opiskelijalle läpi vuoden wilmassa. Opiskelija voi suunnitella ja muokata lukuvuoden työjärjestyksiä itselleen sopiviksi.

Aikuislukion valintoja voi tehdä vapaasti tarjottimelta kuluvan lukuvuoden aikana. Lyseon lukion opintotarjottimesta voi valita opintoja määräaikana eli jakson viimeisen viikon aikana. Aikuislukiossa on mahdollista opiskella myös verkossa kaikkia opetussuunnitelmaan liittyviä lukioaineita. Oppimisalustana on moodle.

Opintojakson itsenäinen suorittaminen

Yleislukioaineiden itsenäinen suorittaminen on mahdollista Taidelukiossa. Opiskelija anoo itsenäistä suorittamista erillisellä lomakkeella. Se täytetään yhdessä opinto-ohjaajan kanssa.

Itsenäinen suorittaminen on mahdollista silloin, kun opiskelija haluaa suorittaa opintojakson, joka ei ole toteutunut tai opiskelijan on mahdotonta sijoittaa opintojaksoa omaan työjärjestykseensä. Itsenäistä suorittamista voi anoa myös silloin, kun opiskelija haluaa kokeilla korkeakoulutyyppistä opiskelua tai nopeuttaa opintojaan.

Opintojakson itsenäistä suorittamista haetaan Täl­lä lo­mak­keel­la Lomakkeen täytön yhteydessä ollaan yhteydessä oppiaineen opettajaan ja opettaja vahvistaa suunnitelman omalla allekirjoituksellaan.

Opin­to­jak­son it­se­näi­seen suo­rit­ta­mi­seen ei rii­tä pelk­kä ko­keen hy­väk­syt­ty suo­rit­ta­mi­nen, vaan sii­hen kuu­luu aina eri­lai­sia teh­tä­viä opintojakson luon­teen mu­kai­ses­ti.

Opinnot muissa oppilaitoksissa

Taidelukiolaisten on mahdollista suorittaa opintoja muissakin oppilaitoksissa.

Muiden oppilaitosten tarjoamista opinnoista saa tietoa opinto-ohjaajilta. Lukiolaiset voivat ottaa opintoja Savonlinnan ammattiopistosta, verkkopohjaisia opintokokonaisuuksia Itä-Suomen yliopistosta ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta. Tällä pyritään jakamaan tietoutta jatko-opintovaihtoehdoista ja mahdollisuuksista löytää kiinnostava ja omalta tuntuva koulutusala.  Avoimet yliopistot ja ammattikorkeakoulut tarjoavat myös lukiolaisille sopivia opintokokonaisuuksia ja myös nämä ovat mahdollisia ottaa käyttöön lukioaikana.

Opiskelijan on mahdollista suorittaa kortti- ja lupakoulutuksia Savonlinnan ammattiopistossa (Samiedulla). Kortti- ja lupakoulutusten lisäksi lukiolaisille on tarjolla tutkinto- ja tutkinnonosakoulutuksia. Lukiolaiset voivat opiskella kolmoistutkintoa eli lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkinnon lisäksi he suorittavat ammatillisen perustutkinnon. Kartoitus tutkintokoulutusta varten tehdään yhdessä lukion opinto-ohjaajan, Samiedun opintokoordinaattorin ja opiskelijan kanssa.

Aikataulut passi- ja korttikoulutuksiin löytyvät www.samiedu.fi

Projektiviikon verkkopohjaiset korkeakouluopinnot

Tutustuminen korkeakouluopintoihin on keskitetty lukioiden projektiviikolle, mutta opiskelijat saavat ottaa opintoja korkeakouluista muunakin aikana.

Projektiviikolla opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tarjoamiin ns. kurkistuskursseihin. Opiskelijoille tarjotaan hyvä tilaisuus tutustua ja kokeilla ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opetustarjontaa.  Ilmoittautuminen kurkistuskursseille tapahtuu opinto-ohjaajan kanssa yhdessä.

Itä-Suomen yliopisto tarjoaa aluksi 1 opintopisteen tai 2 opintopisteen verkko- ja etäjaksoja opiskeltaviksi. Opiskelijan on mahdollista ottaa laajempiakin kokonaisuuksia halutessaan. 

Opetustarjonta löytyy: Yhteistyö lukioiden ja toisen asteen oppilaitosten kanssa | Itä-Suomen yliopisto (uef.fi)

Ammattikorkeakoulu Xamk (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu) tarjoaa mahdollisuuden tutustua sosiaali- ja terveysalan sekä tradenomi- ja restonomialan opintoihin.

Korkeakoulut opiskelu ja infot

Korkeakouluihin voi tutustua opintojen kautta, mutta myös osallistumalla erilaisiin tapahtumiin joko paikan päällä tai etätapahtumissa. Lukiolaiset pääsevät kerran vuodessa yliopiston ja ammattikorkeakoulun järjestämään yhteiseen hakijan päivään. Opiskelijoita varten järjestetään infotilaisuuksia joko lähi- tai etätapahtumana omalle koululle. Opiskelijoita myös informoidaan koko Suomen korkeakoulujen tapahtumista kootusti lukion wilmassa.  Koonta korkeakoulujen tapahtumista löytyy www.opopassi.fi sivulta, joka on linkitetty koulun wilmaan.

Mittarit

Palautteet

Päättökysely.

  • 37: Minulla on ollut mahdollisuus valita opintoja toisista oppilaitoksista
  • 38: Opintoni muissa oppilaitoksissa ovat toteutuneet sujuvasti (jos olet opiskellut muissa oppilaitoksissa)
  • 42: Minulla on ollut mahdollisuus suorittaa opintoja verkko-opintoina

Olokysely

  • 34: Minulla on ollut mahdollisuus valita opintoja toisista oppilaitoksista
  • 35: Opintoni muissa oppilaitoksissa ovat toteutuneet sujuvasti (jos olet opiskellut muissa oppilaitoksissa)

Tulokysely

  • 31 Minulle on kerrottu, että voin suorittaa opintoja muissa oppilaitoksissa

Tulokset lv. 2023–2024

Palautteet
 PäättökyselyOlokyselyTulokysely
Minulla on mahdollisuus valita opintoja toisista oppilaitoksista4,564,4
Opintoni muissa oppilaitoksissa toteutuvat sujuvasti (jos olet opiskellut muissa oppilaitoksissa)4,043,91
Minulla on ollut mahdollisuus suorittaa opintoja verkko-opintoina3,28
Minulle on kerrottu, että voin suorittaa opintoja muissa oppilaitoksissa4,08