Oppilaitoksen sisäisen yhteistyön rakenteet

 

Oppilaitoksen palkatun väen yhteistyö tapahtuu Taidelukion työyhteisösääntöjen pohjalta. Nämä ovat kohtuullisen vakiintuneita ja ne luovat osaltaan työyhteisöön vastavuoroisen ja ennustettavan käyttäytymisen työkulttuurin.

Nämä säännöt koskevat myös opiskeluhuoltohenkilöstöä.

Taidelukion työyhteisösäännöt

 

Asiakaspinta

Taidelukion päätehtävä on tuottaa opetussuunnitelman mukaisia, laadukkaita opetus- ja kasvatuspalveluita opiskelijoilleen.

Jokaisella opiskelijalla on täysi ja luovuttamaton ihmisarvo ja häntä on kohdeltava sen mukaan riippumatta siitä, suorittaako hän kaikki tehtävänsä yms. vai ei.

Oppilaitoksessa kaikkia opiskelijoita kohdellaan tasapuolisesti. 

Kurssin opettajalla on oikeus ja velvollisuus napakasti vaatia opintojaksosuorituksia opiskelijoilta ja opiskelijaryhmiltä.

Kun opettaja huomaa, että opiskelija tarvitsee apua opinnoissa etenemisessään tai muutoinkin, hän kertoo tästä ryhmänohjaajalle.

Ryhmänohjaaja ottaa edellä mainitun tiedon vastaan ja hoitaa asiaa parhaan kykynsä mukaan.

Opiskelijahuolto toimii tiedon tuen tarpeesta saatuaan opinto-ohjaajan, terveydenhoitajan, erityisopettajan, koulupsykologin ja koulukuraattorin kesken. He suorittavat tarvittavan työnjaon opiskelijakohtaisesti. Opettajakuntaa tiedotetaan tarvittaessa asioista.

Opetusryhmän opettaja tutustuu erityisen tuen suunnitelmiin ja noudattaa niitä oman oppiaineen opetuksessa. Tästä tehtävästä muistutetaan sopivissa henkilökuntakokouksissa.

Taidelukio hyödyntää erilaisia opiskelijapalautejärjestelmiä (ennen kaikkea opiskelijakyselyt) toimintansa edelleen kehittämiseen.

Kollegiaalisuus

Asioista eri mieltä oleminen ei ole epäasiallista käyttäytymistä. Jos henkilökunnan jäsen on eri mieltä jostakin asiasta, hänen tulee esittää kantansa mahdollisimman rakentavasti. Jokaisen tulee kunnioittaa toisten mielipiteitä.

Jokaisen työyhteisön jäsenen tekemä työ on arvokasta kokonaisuuden kannalta. Jokaisen tulee arvostaa muiden työyhteisön jäsenten tekemää työtä.

Jokainen hoitaa tehtävänään olevat työtehtävät tunnollisesti parhaan kykynsä mukaan. Jos tehtävän hoitamiseen tulee este, siitä tulee ilmoittaa rehtorille. Uusi työntekijä perehtyy työyhteisön tuella tehtäviinsä.

Oppiaineen vastuuopettajan tehtävään kuuluu vastuuaineen opetuksen kehittämiseen liittyvä työ. Taidelukion kuvataide- ja musiikkiopettajien tiimit ovat yhteisvastuussa erityistehtävään liittyvistä kehittämistoimista.

Kukaan ei saa sulkea ketään asiaankuuluvaa kouluun ja työhön liittyvän tiedon ja sen käsittelyn ulkopuolelle, tilanteet ja asiayhteydet huomioiden. Jokaisen tulee ymmärtää epävirallisen keskustelun tarve

työyhteisössä, sillä ylläpidetään ymmärtävää ja keskustelun sallivaa ilmapiiriä. Jos joku asia jää epäselväksi, siitä tulee kysyä.

Kaikilla on samat oikeudet ja velvollisuudet. Jokainen ymmärtää, että eri oppiaineilla sekä koulun taidekasvatuslinjoilla on erilaisia ruuhkahuippuja vuoden mittaan ja tästä johtuvia paineita työsuunnitelmasta poikkeaville aikatauluille.  Nämä yritetään parhaan mukaan sovittaa oman oppiaineen opetukseen. Tieto normaalista työjärjestyksestä poikkeamiseen annetaan mahdollisimman hyvissä ajoin rehtorin toimesta henkilökunnalle.

 

Kouluavustajien käyttö

Koulussa mahdollisesti työskentelevät kouluavustajat ovat vasta työuransa alussa.

Työnjohto- ja työsuojelumääräyksiä heille antaa rehtori ja hänen valtuuttamanaan tarvittaessa koulusihteeri.

Kouluavustajien ensisijainen tehtävä on auttaa koulun hallintohenkilökuntaa omassa työssään.

Kenelläkään ei voi olla täysin aukotonta kokonaiskäsitystä heidän työnsä sisällöistä ja siksi tulee pidättäytyä arvioimasta heidän työtään näetyn ja kuullun perusteella.

Opettajilla on oikeus käyttää heitä oppiaineidensa osalta. Jos näin tapahtuu, heidät tulee ohjeistaa tehtäviinsä juurta jaksain.

 

Työnjohto ja päätöksenteko

Työyhteisössäni Lukiolain (714/2018) edellyttämien toimintojen järjestämisestä sekä taloudesta vastaa virkasuhteessa oleva rehtori. Tiedän, että Savonlinnan kaupungin hallintosääntö määrittelee tarkoin rehtorin erityisen ratkaisuvallan ja keskeiset vastuualueet.

Työnjohtoon ja työsuojeluun liittyviä määräyksiä antaa yksikön johtaja eli rehtori, hänen poissa ollessaan apulaisrehtori.

Opettajainkokous ei ole Savonlinnan kaupungin hallintosäännön tuntema päätöksentekoelin. 

Erityislainsäädännön tai niiden pohjalta annettujen määräysten mukaan opettajainkokouksen päätös tarvitaan opiskelijan päättöarvioinnin vahvistamiseksi sekä ns. lukioresurssin kohdentamiseksi.

Opettajainkokouksen rooli on edellisen lisäksi jakaa informaatiota eri asioista, jakaa erilaisia tehtäviä henkilökunnan jäsenille sekä sitouttaa henkilökuntaa eri asioihin.

Opettajainkokouksen esittelijänä toimii rehtori, hänen poissa ollessaan apulaisrehtori.

Henkilökunnan jäsen voi saattaa haluamansa asian opettajakunnan tai eri ryhmien tietoon kertomalla asiasta rehtorille, joka valmistelee asian. Asiaa voidaan käsitellä useammassakin kokouksessa.

 

Arviointikokouksen roolina on saattaa opettajakunnan tietoon opiskelijoiden suoriutumiseen liittyviä seikkoja. Ryhmänohjaaja valmistelee asian ryhmänsä osalta. Tarvittaessa opiskelijahuoltotyötä tekevät henkilökunnan jäsenet konsultoivat esille nousseita opiskelijoita ja saattavat heitä erityisen tuen piiriin.

Ns. opettajatyöpäivien (veso) opettajainkokoukset käsittelevät lukuvuoden etukäteissuunnittelua ja sen toteutumisen arviointia. Etukäteissuunnittelun tärkein asiakirja on lukuvuosisuunnitelma. Suunnitelma valmistellaan hyväksyttäväksi sivistyslautakunnassa. Suunnitelmaan kirjattujen asioiden toimeenpano sekä toteutumisen seuranta on rehtorin ja henkilökunnan tärkeä virkatehtävä.

Rehtorin esimiehenä toimii sivistystoimenjohtaja ja esimiehen esimiehenä kaupunginjohtaja.

 

Koulun tilaisuudet

Koulun tilaisuudet ovat avoimia koko kouluyhteisölle.

Taikkarin pelisäännöt asettavat rajat koulun tilaisuuksissa käyttäytymiselle.

Rehtori tai hänen poissa ollessaan apulaisrehtori voi ohjeistaa opettajakunnan jäseniä osallistumaan yhteisiin tapahtumiin, tämä tarve on ilmeisin T-illan ja potkiaistapahtuman aikana sekä vanhempainilloissa.

Ennen tällaisia tilaisuuksia rehtori ohjeistaa opiskelijoita käyttäytymisen ja olemisen suhteen.

 

Koulun markkinointi

Opiskelijarekrytointi vaatii työyhteisössä usealta ihmiseltä monenlaista työtä.

Jokainen opiskelija on ”ansaittava”. Tiedän myös, että Taidelukion rahoitus pohjautuu opiskelijakohtaiseen tuntikehysindeksiin, tässäkin viitekehyksessä jokainen opiskelija on yhtä tärkeä.

Kaikkein paras väline rekrytoinnille on vaikuttava ja tehokas (lue laadukas) opintojaksotarjonta, joka vastaa juuri sen hetkiseen kurssikysyntään.

Edellisen lisäksi hyvin merkittävää on koulun positiivinen näkyminen Savonlinnan kaupungin, Itä-Savon seutukunnan, Etelä-Savon maakunnan sekä koko valtakunnankin alueella. Tässä näkyvyydessä Taidelukion tuottamat ja toteuttamat konsertit, esiintymiset, näyttelyt, opintomatkat, juhlat ja vuodenkiertoon liittyvät tapahtumat, erilaiset hankkeet ja projektit, yms. sekä niihin liittyvä tiedotus ja positiiviset mediaosumat ovat keskeisellä sijalla.

Jokaisen tulee arvostaa sitä työtä, jota opiskelijamme tekevät ns. vertaismarkkinoinnin suhteen.

 

Taikkarin pelisäännöt

 

Oppilaitoksen opiskelijoiden ja oppilaitoksen opetustarjontaa hyödyntävien muiden opiskelijoiden on noudatettava Taikkarin pelisääntöjä.

Nämä ovat hyvin vakiintuneita ja ne luovat osaltaan työyhteisöön vastavuoroisen ja ennustettavan käyttäytymisen opiskelukulttuurin.

Aloitevalta näiden muuttamiseen on opetushenkilöstöllä ja opiskelijakunnan hallituksella.

https://savonlinnantaidelukio.onedu.fi/verkkojulkaisut/zine/3/article-206

 

Mittarit

 
Indikaattorit

Kouluterveyskyselyn tulokset, 2023

  • Hyvät vaikutusmahdollisuudet koulun yhteisten sääntöjen laatimiseen, lukio

Työhyvinvointikyselyn tulokset, KEVA

  • Työyksikössäni toimitaan yhteisesti sovittujen toimintaohjeiden mukaisesti.
  • Työyksikössäni vallitsee luottamuksellinen ilmapiiri
  • Suosittelen nykyistä työpaikkaani tuttavilleni, %
 
Palautteet

 

Päättökysely

  • Voisin suositella lukiotani opiskelupaikkana

 

Olokysely

  • Voisin suositella lukiotani opiskelupaikkana

 

Tulokysely

  • Voisin suositella yhdeksäsluokkalaiselle lukiotani opiskelupaikkana

 

Tulokset lv. 2023–2024

 
Indikaattorit
 

Taidelukio

Koko maa

Hyvät vaikutusmahdollisuudet koulun yhteisten sääntöjen laatimiseen, lukio

36,4

27,6

 

 

Taidelukio

Työyksikössäni toimitaan yhteisesti sovittujen toimintaohjeiden mukaisesti-

4,2

Työyksikössäni vallitsee luottamuksellinen ilmapiiri.

4,2

Suosittelen nykyistä työpaikkaani tuttavilleni, %.

100

 

Palautteet
 

Päättökysely

Olokysely

Tulokysely

Voisin suositella lukiotani opiskelupaikkana

4,32

4,68

 

Voisin suositella yhdeksäsluokkalaiselle lukiotani opiskelupaikkana

   

4,72