Kuvataidelukion paikalliset oppiaineet

Tälle sivulle on koottu kuvataidelukion paikalliset oppiaineet ja niiden opintojaksot. Kuten huomaat, kuvataideopetuksemme on erinomaisen laaja-alaista ja mahdollistaa opintojen profiloimisen neljän tasavahvan suuntauutmisaineen ympärille.

TAIDEHISTORIA (THI)

Taidehistoria avaa ikkunan ihmiskunnan parhaimpiin saavutuksiin. Se antaa oppiaineena laajan sivistyksellisen pohjan ja taiteen tekijöille näkemystä eri aikakausien taidekäsityksiin.

Taidehistoria tarkastelee visuaalista kulttuuria esihistoriasta nykypäivään.

Luentojen lisäksi opiskelijat tekevät vaihtoehtoisesti pieniä tutkielmia, esitelmiä, analysoivat kuvia ja

ilmiöitä ja työstävät portfoliota piirtäen ja kirjoittaen.

Kuvataidelukiosta valmistuvan opintoihin tulee sisältyä vähintään kahdeksan opintopistettä taidehistoria -oppiaineen opetusta.

OPINTOJAKSOT

THI01 Euroopan varhaiset korkeakulttuurit ja keskiaika, 2 op

Varhaiset korkeakultturit: Mesopotamia, Egypti, Aigeia, Mykene, Kreikka, Etruskit ja Rooma. Keskiaika: varhaiskristillinen, romaaninen, goottilainen sekä Bysantin ja Venäjän taide.

THI02 Ulkoeurooppalaiset kulttuurit, 2 op

Afrikan, Aasian, Oseanian ja Pohjois-, Väli- ja Keski-Amerikan alkuperäiskulttuurit sekä Arktisten alueiden kulttuurit.

THI03 Euroopan taide renessanssista realismiin, 2 op

Euroopan taiteesta renessanssi, manierismi, barokki, rokokoo, uusklassismi ja romantiikka, kertaustyylit ja realismi.

THI04 Suomen taide, 2op

Suomen taide esihistoriasta kultakauteen.

THI05 Modernismista nykytaiteeseen, 2 op

Tutustutaan modernin ja sen jälkeisen ajan kuvataiteiden sekä arkkitehtuurin ilmiöihin ja kieleen. Opintojakso sisältää taidehistoriaa impressionismista nykytaiteeseen.

KUVAILMAISUN PERUSTEET (KUPE)

Kuvailmaisun perusteet -oppiaine antaa kuvataideopintoihin tarvittavan tiedollisen ja taidollisen pohjan. Kuvataidelukiosta valmistuvan opintoihin tulee sisältyä vähintään kahdeksan opintopistettä kuvailmaisun perusteet -oppiaineen opetusta.

OPINTOJAKSOT

KUPE01 Omat kuvat, jaetut kulttuurit, 2op

Opiskellaan valtakunnallisen KU1 -opintojakson tavoitteiden ja sisältöjen mukaisesti. Opintojakso on monipuolinen johdanto kuvailmaisun perusteiden opiskeluun. Tutkitaan ja tulkitaan opiskelijan omia kuvia ja kuvakulttuureja suhteessa taiteen kuviin ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin. Tehtäviä voidaan toteuttaa esim.  2- ja 3-ulotteisina sekä keskustellen ja kirjoittaen.

KUPE02 Piirustus ja maalaus, 2 op

Opintojaksolla perehdytään havaintopohjaiseen kuvaamiseen piirtäen ja maalaten. Kehitetään silmän ja käden yhteistyötä sekä omaa osaamista kuvien tekijänä ja tulkitsijana.

KUPE03 Väri, 2 op

Väri-opintojaksolla perehdytään yleisimpiin väriteorioihin, sovelletaan väritietoutta omassa kuvailmaisussa ja opiskellaan värien sekoittamista. Tutustutaan väriaistimukseen ja värihavaintoon vaikuttaviin tekijöihin, värien vuorovaikutukseen, väripsykologiaan ja värien symboliikkaan.

KUPE04 Ympäristön tilat, paikat ja ilmiöt, 2 op

Opiskellaan valtakunnallisen KU2 -opintojakson tavoitteiden ja sisältöjen mukaisesti.

Opintojakson keskeisiä visuaalisen kulttuurin osa-alueita ovat ympäristö, arkkitehtuuri, muotoilu, media ja taide. Tehtävissä käytetään kuvallisia, sanallisia ja muita kuvatulkinnan keinoja.

KUPE05 Kuva viestii ja vaikuttaa, 2 op

Opiskellaan valtakunnallisen KU3 -opintojakson tavoitteiden ja sisältöjen mukaisesti.

Opintojakson keskeisiä osa-alueita ovat digitaalinen kuva, media, taide, teknologia sekä audiovisuaalinen kulttuuri. Tehtävissä käytetään kuvallisia, sanallisia ja muita kuvatulkinnan keinoja.

KUPE06 Luova piirtäminen, 2 op

Opintojaksolla perehdytään piirtämisen eri tekniikoihin luovana ja kokeilevana ilmaisuna. Piirretään erilaisilla piirtimillä havainnon ja mielikuvien mukaan. Tarkastellaan ja tutkitaan omaa piirustuksellista ilmaisua. Tutustutaan taidekentän ajankohtaisiin ilmiöihin. 

KUPE07 Maalarius, 2 op

Opintojaksolla lähestytään maalausta yhteisen teeman pohjalta ja taiteellisen prosessin kautta ideoimalla. Tutustutaan maalaustaiteen  historian ja nykytaiteen kautta erilaisiin ilmiöihin ja ilmaisumenetelmiin. Tutkitaan sommittelun, värin, muodon, liikkeen, tilan ja valitun tekniikan ominaispiirteitä. Käytetään taiteentuntemusta maalauksen toteuttamiseen. Syvennetään kuvailmaisun taitoja omien tavoitteiden suuntaisesti itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä.

KUPE08 Taiteen monet maailmat, 2 op

Opiskellaan valtakunnallisen KU4 -opintojakson tavoitteiden ja sisältöjen mukaisesti.

Tutkitaan kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuuria identiteettien rakentamisen, kulttuuriperinnön välittämisen ja uudistamisen sekä kestävän tulevaisuuden näkökulmista. Omilla kuvilla otetaan kantaa kuvataiteessa ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviin arvoihin. Syvennetään kuvailmaisun taitoja omien tavoitteiden suuntaisesti itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä.

GRAAFINEN MUOTOILU JA TILASUUNNITTELU (GTS)

Graafisessa muotoilussa opit graafisen taiteen, esim. taidegrafiikan ja sarjakuvien maailmaa. Tutustut käyttögrafiikan maailmaan suunnittelemalla julisteita, logoja ja taittoja.  

Tilasuunnittelussa opit muovaamaan tiloja niin sisältä kuin ulkoa ja pohtimaan kolmiulotteisen suunnittelun lähtökohtia. Monessa yhteydessä opit arkkitehtuurin peruskäsitteitä. Liikut piirtämisen ja maalaamisen rajapinnalla ja syvennät myös perspektiivisen kuvaamisen taitojasi.

OPINTOJAKSOT

MEDIA

OPINTOJAKSOT

MED01 Orientaatio

Opiskelija tutustuu kuvataideopintoihin sekä lähiympäristön kulttuuritarjontaan. 

Opiskelija perehtyminen pitkiin taideaineisiin: graafinen muotoilu ja tilasuunnittelu, mediailmaisu, muotoilu ja kuvataide, yleinen kuvataide

MED02  Valokuvaus

Opintojaksossa tutustutaan valokuvauksen perusteisiin, järjestelmäkameran käyttöön sekä perehdytään valokuvien tuottamiseen eri menetelmin. Opiskelijat ohjataan käyttämään sekä filmi- että digijärjestelmäkameraa. Opintojaksolla opetellaan toimimaan pimiössä, vedostamaan valokuvia sekä jatkotyöstämään valokuvia kuvankäsittelyohjelmalla.

MED03 Digitaalinen kuvitus

Opintojakson aikana tutustutaan kuvan tuottamiseen ja viimeistelyyn digitaalisin menetelmin. Opiskelijat voivat hyödyntää tehtävänannoissa valokuvia, digitaalisia tai käsin piirrettyjä kuvia. Opintojaksolla tuotetaan kuvituksia sisällöllisin lähtökohdin.

MED04 Animaatio

Opintojakson aikana perehdytään animaation eri tekniikoihin ja menetelmiin. Opiskelijat toteuttavat omia animaatioita valitsemallaan tekniikalla. 

MED05 Mediat: analyysia, tulkintaa ja kritiikkiä

Opintojaksolla tarkastellaan eri medioiden merkityksiä sekä yhteiskunnallista ja kulttuurista vaikuttavuutta. Opiskelija tutkii eri medioiden käyttämää visuaalista kieltä, sekä tarkastelevat erilaisia mediasisältöjä kriittisesti. Opintojaksolla toteutetaan mainosanalyysi sekä vastamainos. 

MED06 Lehtijulkaisu

Opintojakson aikana toteutetaan Taidelukion oma kerran vuodessa ilmestyvä Taikuri-lehti. Taikuri sisältää opiskelijoiden itse tuottamia sisältöjä, kuten artikkeleita, haastatteluja, kuvituksia ja sarjakuvia. Lehdestä tehdään sekä paperi- että verkkojulkaisu.

MED07 Elokuva

Opintojakson aikana tutustutaan elokuvan keinoihin ja ilmaisuun. Opintojakson aikana harjoitellaan videokuvaamista, äänittämistä sekä editointia. Opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat omia lyhytelokuvia.

MED09 Pelisuunnittelu

Opintojaksolla perehdytään pelisuunnitteluun ja -konseptien käsitteisiin. Opiskelija tutkii pelihahmojen ja –ympäristöjen kuvallisia ilmaisukeinoja. Opiskelija rakentaa oman visuaalisen pelikonseptin: hahmosuunnitelma, tarina, ympäristö ja tasot.

MED10 Multimedia / musiikkivideo, stillkuva ja liikkuva kuva, musiikki ja muut äänet

Opintojaksolla toteutetaan joko koulun oma tai koulun ulkopuolinen projekti, jossa hyödynnetään multimediaa. Opiskelijat jatkavat edellisten elokuvakurssien pohjalta elokuvallisen ilmaisun yhdistämistä stillkuviin, musiikkiin ja muihin mediateksteihin.

MED11 Päättötyö

Päättötyö on pitkän taideaineen näyttö laaja-alaisesta osaamisesta. Päättötyön teema julkaistaan toisen vuoden opintojen päätteeksi ja päättötöistä kootaan näyttely Galleria Eteiseen.

MUOTOILU JA KUVATAIDE (MUKU)

MUKU-opintojaksoilla tutkitaan visuaalista kulttuuria muotoilun ja kuvataiteen keinoin.

Kuvailmaisuun perehdytään kokeilevasti ja monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä.

Tavoitteena on luovuuden ja oman ilmaisun etsiminen, kuvailmaisun taitojen ja visuaalisen ajattelun harjoittaminen sekä kuvataiteen tuntemuksen syventäminen. 

OPINTOJAKSOT

MUKU01 Orientaatio, 4 op 

Orientaatiojaksolla tutustutaan pitkiin taideaineisiin ja tutustutaan erilaisiin oppimisympäristöihin. Ryhmäydytään ja kehitetään vuorovaikutusosaamista keskustellen taiteellisen prosessin aikana. Harjoitellaan vertaisarviointia ja arviointikeskustelua.

 • työskentelelet yksin sekä osana ryhmää tehtäväkohtaisten tavoitteiden mukaisesti
 • lähiympäristön kulttuuritarjontaan ja kulttuuritiloihin tutustuminen
 • kuvataiteen orientoiviin tehtäviin osallistuminen ja niiden toteuttaminen
 • perehtyminen pitkiin taideaineisiin: graafinen muotoilu ja tilasuunnittelu (GTS), mediailmaisu (MED), muotoilu ja kuvataide (MUKU), yleinen kuvataide (YL)

 

MUKU02 Grafiikka, 2 op 

 • tutustutaan grafiikkaan taidemuotona ja grafiikan menetelmiin yleisellä tasolla
 • peredytään kohopainomenetelmään, tekniikan luonteeseen ja sen  ilmaisumahdollisuuksiin
 • kohopainotyön suunnittelu ja toteutus

 

MUKU03 Muotoilu, 2 op

 • tutustutaan muotoilun työtapoihin ja metodeihin
 • oman muotoiluprojektin suunnittelu  
 • tutustutaan nykypäivän muotoilukenttään, muotoilun historiaan sekä muotoilijan työhön

 

MUKU04 Luonnoskirja, 2 op

 • perehdytään luonnoskirjan hyödyntämiseen taiteellisen työn ja suunnittelun välineenä
 • luonnoskirjan toteuttaminen kirjansidonnan tekniikalla
 • luonnoskirjatyöskentely erilaisilla taiteen tekemisen tekniikoilla

 

MUKU05 Maalaus, 2 op 

 • kehitetään omaa kädenjälkeä, ilmaisua ja tekniikan hallintaa
 • tutkitaan ja tulkitaan nykymaalaustaiteen kuvastoa
 • maalausmateriaalien ja tekniikoiden mahdollisuuksiin tutustuminen käytännön tehtävätoteutuksissa

 

MUKU06 Tilataide, 2 op 

 • tutustutaan kolmiulotteisen teoksen elementteihin: materiaaliin, tilaan/ympäristöön, valoon ja liikkeeseen
 • pienoismallin, prototyypin tai yhteisöllisen teoksen toteuttaminen

 

MUKU07 Serigrafia, 2 op 

 • perehdytään serigrafia-tekniikkaan ja pigmenttivärien käyttöön 
 • tutustutaan tekniikkaan kuvio- ja kuosisuunnittelussa/muotoilussa ja taidegrafiikassa
 • oman kuvion suunnittelu ja painotyön toteutus

 

MUKU08 Pehmeät materiaalit taiteessa, 2 op 

 • tutkitaan pehmeiden materiaalien käyttöä ja ilmaisumahdollisuuksia taiteessa
 • oman teoksen suunnittelu ja toteuttaminen

 

MUKU09 Muotoilun projektikurssi, 2 op

 • muotoiluprojektin suunnittelu ja toteuttaminen yksilö tai ryhmätyönä
 • muotoilun osa-alueisiin tutustuminen: tuotteet, tilat ja palvelut

 

MUKU10 Biotaiteen laboratorio, 2 op

 • tutustutaan biotaiteen ilmiöihin
 • sovelletaan biotaiteen ideaa omassa tai ryhmän projektissa  

 

MUKU11 Päättötyö, 4 op

Päättötyö on pitkän taideaineen näyttö laaja-alaisesta osaamisesta. Päättötyön teema julkaistaan toisen vuoden opintojen päätteeksi ja päättötöistä kootaan näyttely Galleria Eteiseen.

YLEINEN KUVATAIDE

Yleisessä kuvataiteessa tehdään kuvia piirtäen, maalaten, veistäen ja grafiikan menetelmin. Tavoitteena on oma ilmaisu ja omat kuvat. 

Opetus on lähiopetusta omassa tutussa ryhmässä koko lukioajan.

OPINTOJAKSOT

YL01 Orientaatio, 4 op 

Orientaatiojaksolla tutustutaan pitkiin taideaineisiin ja tutustutaan erilaisiin oppimisympäristöihin. Ryhmäydytään ja kehitetään vuorovaikutusosaamista keskustellen taiteellisen prosessin aikana. Harjoitellaan vertaisarviointia ja arviointikeskustelua.

 • työskentelelet yksin sekä osana ryhmää tehtäväkohtaisten tavoitteiden mukaisesti
 • lähiympäristön kulttuuritarjontaan ja kulttuuritiloihin tutustuminen
 • kuvataiteen orientoiviin tehtäviin osallistuminen ja niiden toteuttaminen
 • perehtyminen pitkiin taideaineisiin: graafinen muotoilu ja tilasuunnittelu (GTS), mediailmaisu (MED), muotoilu ja kuvataide (MUKU), yleinen kuvataide (YL)

YL02 Kuvia vedostamalla, 2 op

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

 • opettelee taidegrafiikan erilaisia tekniikoita ja niiden ilmaisumahdollisuuksia
 • tutustuu alan perinteeseen ja nykypäivän taidegraafikoihin

 

YL03, Kolmiulotteinen maailma, 2 op

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

 • oppii ajattelemaan kolmiulotteisesti ja siirtämään teosideat valittuun materiaaliin
 • tutustuu kuvanveiston historiaan ja nykypäivään

 

YL04 Maalauksen mahdollisuuksia, 2op

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

 • opettelee väri-ilmaisua
 • tutustuu erilaisiin maalaustapoihin ja –tyyleihin

 

YL05 Metalligrafiikka, 2 op

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

 • opettelee metalligrafiikan erilaisia tekniikoita ja niiden ilmaisumahdollisuuksia
 • tutustuu alan perinteeseen ja nykypäivän taidegraafikoihin
 • pystyy työskentelemään itsenäisesti metalligrafiikan pajassa

 

YL06 Kuvanveisto, 2 op

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

 • syventää kolmiulotteista ajatteluaan ja kehittää materiaalintuntemustaan

 

YL07 Havaintopiirustus, 2 op

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

 • opettelee havaitsemaan mittasuhteita
 • kehittää perspektiivipiirtämisen taitojaan
 • tutustuu erilaisiin piirtämisen tapoihin

 

YL08 Kokeileva maalaus, 4op

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

 • opettelee maalauksen erilaisia tekniikoita ja niiden ilmaisumahdollisuuksia
 • tutustuu alan perinteeseen ja aikamme maalaustaiteeseen

 

YL09 Nykytaiteen laboratorio, 2 op

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu kuvataiteen uusiin mahdollisuuksiin
 • toteuttaa teoksen yksin tai ryhmässä
 • pohtii ja arvioi taiteilijuutta

 

YL10 Päättötyö, 4op

Päättötyö on pitkän taideaineen näyttö laaja-alaisesta osaamisesta. Päättötyön teema julkaistaan toisen vuoden opintojen päätteeksi ja päättötöistä kootaan näyttely Galleria Eteiseen.