Arviointi

 

Arviointi Savonlinnan Taidelukiossa

Lukiolain (714/2018) 37 §:n mukaan opiskelijan työskentelyä, oppimista ja osaamisen kehittymistä tulee arvioida opetussuunnitelman mukaisen opintojakson suorittamisen aikana suhteessa opintojaksolle asetettuihin tavoitteisiin. Opiskelijan tulee saada palautetta oppimisensa kehittymisestä.

Savonlinnan Taidelukion arviointikäytänteet on koottu opinto-oppaaseen; https://savonlinnantaidelukio.onedu.fi/verkkojulkaisut/zine/3/article-202

Opiskelijan oikeusturvan kannalta keskeistä on se, että hänelle esitetään opintojakson alussa opintojakson arvioinnin perusteet. Laatutyössämme palautteet kootaan juuri tästä näkökulmasta. Indikaattorit osoittavat arvioinnin osalta oppimisen laadukkuutta.

Arviointimerkinnät

Arviointien aikatauluista päätetään lukuvuoden suunnittelun yhteydessä. Nämä ovat opiskelijoiden ja muiden sidosryhmien käytettävissä opinto-oppaan kautta; https://savonlinnantaidelukio.onedu.fi/verkkojulkaisut/zine/3/article-180

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­os­sa osa ope­tuk­ses­ta an­ne­taan pe­da­go­gi­sen jat­ku­vuu­den mu­kai­ses­ti ha­jau­te­tus­ti eli opin­to­jak­son ope­tus si­joit­tuu kah­den tai use­am­man jak­son ajal­le. Täl­löin ar­vi­oin­nin val­mis­tu­mi­nen ei nou­da­ta jak­son ar­vi­oin­nin aika­tau­lua.

Opintojakson arviointi an­ne­taan nu­me­roin tai muul­la ope­tus­suun­ni­tel­mas­sa mää­rä­tyl­lä ta­val­la. Nu­me­ro­arv­ioin­nis­sa käy­te­tään as­teik­koa 4–10.

Opin­to­jak­so mer­ki­tään T-kir­jai­mel­la, mi­kä­li arvo­sa­naa ei ole an­net­tu pois­sa­o­lo­jen tai suo­rit­ta­mat­to­mien teh­tä­vien vuok­si. Ar­vi­oin­tia teh­des­sä nämä puut­teet tu­lee yk­si­löi­dä ar­vi­oin­ti­kir­jaan. Opin­to­jak­so mer­ki­tään K-mer­kin­näl­lä, mi­kä­li kurs­si on kes­key­ty­nyt.

Opin­to­jak­so/kurs­si mer­ki­tään V kir­jai­mel­la, mi­kä­li opis­ke­li­ja käyt­tää oi­keut­taan pa­kol­lis­ten opin­to­jak­so­jen vä­hen­nyk­seen Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­on jär­jes­tä­mis­lu­vas­sa (OKM/54/530/2017) mää­ri­tel­lyl­lä ta­val­la ja sen sal­li­mas­sa laa­juu­des­sa. Nämä kir­jauk­set te­kee opin­to-oh­jaa­ja tai reh­to­ri.

Hy­lät­ty tai täy­den­net­tä­vä opin­to­jak­so tu­lee täy­den­tää tai uu­sia kah­den seu­raa­van jak­son ai­ka­na jär­jes­tet­tä­vis­sä uu­sin­ta­kuu­lus­te­luis­sa. Jos opis­ke­li­ja ei saa hy­väk­syt­tyä suo­ri­tus­ta, opin­to­jak­so on suo­ri­tet­ta­va uu­del­leen. Ilmoittautuminen uusintakuulusteluun tapahtuu lomakkeella.

Ha­ke­muk­ses­ta opis­ke­li­ja voi uu­sin­ta­kuu­lus­te­lul­la ko­rot­taa jo hy­väk­syt­tyä opin­to­jak­so/kurs­si­arvo­sa­naa. Lu­van an­taa ai­neen­o­pet­ta­ja. Hy­väk­sy­tyn opin­to­jak­son/kurs­sin arvo­sa­naa saa yrit­tää ko­rot­taa yh­den ker­ran.

Ulko­mail­la suo­ri­te­tut opin­not voi­daan lu­kea hy­väk­si lu­kio-opin­toi­hin. Mi­kä­li ne hy­väk­sy­tään pa­kol­li­sik­si opin­noik­si, niis­tä an­net­taan nu­me­ro­arvo­sana. Arvo­sa­nan mää­rit­te­lyyn voi tar­vit­ta­es­sa si­säl­lyt­tää lisä­näyt­töä.

Ulko­mail­la suo­ri­te­tut opin­not voi­daan lu­kea hy­väk­si lu­kio-opin­toi­hin. Mi­kä­li ne hy­väk­sy­tään pa­kol­li­sik­si opin­noik­si, niis­tä an­net­taan nu­me­ro­arvo­sana. Arvo­sa­nan mää­rit­te­lyyn voi tar­vit­ta­es­sa si­säl­lyt­tää lisä­näyt­töä.

Vaih­to-opis­ke­lu­vuo­des­ta saa myös opin­to­jak­so­suo­ri­tuk­sia, mak­si­mis­saan 24 opin­to­pis­tet­tä.

 

Mittarit

 

Indikaattorit

Arviointiyhteenveto 6. jakson arviointien valmistumisen jälkeen jälkeen ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijoista. Mittarina T ja K merkintöjen määrät sekä hylätyt arvosanat (4).

Palautteet:

Päättökysely: Kysymys 13. Opintojeni arviointi on oikeudenmukaista.

Olokysely: Kysymys 12. Opintojeni arviointi on oikeudenmukaista.

Tulokysely: Kysymys 15. Tiedän opintojaksojen arviointiperusteet.

Tulokset lv. 2023-2024

Indikaattorit

  Hyväksytty (5-10) Hylätty (4) T K Arvioitujen opintojaksojen ka.
TL23 2684 51 115 54 7,80
TL22 5722 73 171 59 7,95

 

 

Hyväksytty (5-10) Hylätty (4), % T, % K, % Arvioitujen opintojaksojen ka.
TL23 1916 1,90 4,30 2,00 7,80
TL22 5722 1,27 2,99 1,03 7,95

 

Palautteet:

  Päättökysely Olokysely Tulokysely
Opintojeni arviointi on oikeudenmukaista 4,28 4,19  
Tiedän opintojaksojen arviointiperusteet     4,15