Oppimisympäristöt

Muotoiluoppimisen materiaalit LOPS2021-työn tueksi KU02-opintojaksoon.
 

Osana Savonlinnan Taidelukion valtakunnallista kehittämistehtävää toteutetaan LOPS2021-työtä tukevaa muotoiluoppimisen oppimateriaalipakettia KU02-opintojaksoon liittyen. Uusi opetussuunnitelma tulee olla käytössä 1.8.2021 lukio-opintonsa aloittavien osalta.

Tavoitteena on kehittää KU02 –opintojaksoon, Ympäristön tilat, paikat ja ilmiöt, liittyvää tuki- ja oppimateriaalia. Materiaalia tullaan tarjoamaan lukioiden kuvataideopetukseen avoimeen käyttöön.

Tätä työtä ovat tehneet Savonlinnan Taidelukion toimeksiannosta Mari Savio ja Anna Kokki. Valmistuvat materiaalit on toteutettu yhteistyössä Savonlinnan Taidelukion kuvataideopettajien, Suomen muotoilukasvatusseuran (SUOMU ry.), pilottitestaukseen osallistuneiden lukioiden opiskelijoiden ja heidän opettajiensa kanssa. 

Tuotettava materiaali perustuu Savonlinnan Taidelukiossa kehitettyihin sisältöihin, joihin Mari Savio ja Anna Kokki tuovat yhteissuunnittelutyökalujen avulla muotoiluoppimisen työtavat ja menetelmät.
 
Projektin työmuotoina ovat mm. työpajat ja haastattelut. Kurssiaihioita testataan ja kehitetään työpajaryhmissä Taidelukiolla, Savonlinnan Lyseon lukiossa sekä Suomu ry:n yhteistyölukiossa. Haastatteluissa hyödynnetään myös Taidelukion alumniverkostoa opettajahaastatteluiden ohella.
 
”Muotoilukasvatus kehittää ympäristönlukutaitoa sekä hyödyntää muotoiluprosessia. Muotoiluoppiminen tarjoaa tekemällä ja kokeilemalla oppimisen työtapoja sekä ideoiden kehittämisen välineitä kaikkeen oppimiseen.” Lainaus Suomu ry:n nettisivuilta:
https://muotoilukasvatus.info/mika-ihmeen-muotoilukasvatus/
 
 
Projektin aikataulu:
 
Suunnittelu on aloitettu tammikuussa 2020.
Pajatyöskentely Taidelukiolla ja yhteistyölukioissa maaliskuussa 2020 sekä syksyllä 2020.
Opetusmateriaalin viimeistely marraskuu 2020.

Oppimateriaalin julkaisu Educa-messuilla 29.1.-30.1.2021 Helsingin Messukeskuksessa.

Tavoitteena monipuoliset oppimisympäristöt

Lainaus Opetus- ja Kulttuuriministeriön (OKM) sivuilta kehittämistehtävän ideasta:

“Uudistuksen yhteydessä haluttiin varmistaa, että erityisen koulutustehtävän lukioiden osaaminen saadaan koko lukiokentän käyttöön. Tätä varten luotiin valtakunnallinen kehittämistehtävä. Valtakunnallisen kehittämistehtävän lukioilla on velvollisuus kehittää ja levittää painotukseensa liittyviä pedagogiikan, toimintakulttuurin ja oppimisympäristön hyviä malleja ja käytänteitä. Lisäksi valtakunnallisen kehittämistehtävän lukiot vahvistavat valtakunnallisesti henkilöstön opetuksellisia valmiuksia ja osaamista ja edistävät kaikkien alaan kuuluvien toimijoiden yhteistyötä.”

https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/lukioiden-erityisen-koulutustehtavan-luvat-myonnetty-lukiot-tasa-arvoiseen-asemaan-ja-osaaminen-koko-lukiokentan-kayttoon

Työn tausta-ajatuksia

Kuvataiteen opetukseen ei ole olemassa koko opetussuunnitelman mukaista kattavaa oppikirjamateriaalia – tämä lisää kuvataideopettajan työn vaativuutta. Nykyisen opetussuunnitelmaan perustuva sähköinen oppikirja on saatavilla kursseihin KU1 ja KU3. Kuvataiteen oppiaineelle on ominaista se, että opettaja suunnittelee ja toteuttaa itse oppimateriaalit ja tehtävät. Ilmiöpohjaisuus on vakiintunut näkökulma kuvataiteen opiskelussa, mikä edellyttää oppimateriaalilta ajan hengessä liikkumista ja muuntautuvuutta sekä nopeaa päivitettävyyttä.

 

Vuonna 2021 voimaan astuva lukion opetussuunnitelma kannustaa monialaisuuteen, taiteiden- ja tieteidenvälisyyteen. Suunnittelemamme uudet toimintamallit, kuten alumniverkostot, erilaiset pedagogiset alustat ja kuvataidelukioverkosto, on tarkoitettu tukemaan ja auttamaan kuvataideopettajaa omassa oppiaineessaan ja yhteiskehittämisessä muiden oppilaineiden kanssa uudistuvassa lukiokoulutuksessa. Kuvataide-oppiaineen vahva pedagoginen verkosto on myös opiskelijan etu. Opiskelijan kannalta esimerkiksi monialaisuus on eheyttävää ja ilmiöpohjaisuus on tärkeää jatko-opintoja sekä työelämää varten.

 

Kuvataiteen opetuksessa on tarpeellista ja luontevaa hyödyntää monipuolisesti museoiden ja muiden kulttuuritoimijoiden tarjoamia mahdollisuuksia. Käytännössä nämä eivät ole kaikkien lukioiden saavutettavissa. Moni kuvataideopettaja tekee työtään yksin ilman vertaiskollegaa omassa työyhteisössään tai samalla paikkakunnalla. Päämääränämme on opettajan mahdollisuuksien parantaminen laajojen ja vaativien oppiaineen tavoitteiden saavuttamiseksi uuden opetussuunnitelman mukaisesti. 

 

Haasteet 

Museoiden toiminnan ja kokoelmien saavutettavuus on usein haasteellista maantieteellisistä ja taloudellisista seikoista johtuen. Suuri osa maamme lukioista sijaitsee kaukana näyttely- ja museotoiminnasta, minkä vuoksi näistä oppilaitoksista voi olla mahdotonta järjestää autenttisia oppimistapahtumia museoihin. Museo on oppimisympäristönä merkityksellinen ja museopedagogiikka muun oppimateriaalin tukena tärkeä.

 

Lukion uudessa opetussuunnitelmassa Oppiaineen tehtävä -kappaleessa todetaan mm. seuraavaa:

 

”Opiskelija vahvistaa aineettoman ja aineellisen kulttuuriperinnön tuntemustaan, joka tukee traditioiden välittymistä ja uudistumista.”

”Opetuksessa kannustetaan kulttuurisen osaamisen syventämiseen taiteiden- ja tieteidenvälisyyttä hyödyntäen. Opiskelija perehtyy erilaisiin taidekäsityksiin. Opinnoissa tarkastellaan visuaalisen kulttuurin merkitystä yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle historian ja kulttuurin näkökulmista.”

 

”Kuvataiteen opetuksessa tutkitaan opiskelijoille tuttuja ja heille uusia visuaalisen kulttuurin teoksia, tuotteita ja ilmiöitä. Kuvilla tarkoitetaan kaksi- ja kolmiulotteisia teoksia ja tuotteita sekä niitä esittäviä jäljenteitä. Visuaalisen kulttuurin kenttään kuuluvat opiskelijoiden omaehtoisesti tekemät kuvat, luonto, rakennettu ympäristö, esineet, median kuvat ja taiteeksi määritetyt teokset. Opiskelijat osallistuvat sisältöjen ja ilmaisun keinojen valintaan. Opetuksessa tarjotaan edellytykset työtapojen ja opiskeluympäristöjen monipuoliselle käytölle.”

 

”Opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti myös museoiden ja muiden kulttuuritoimijoiden tarjoamia mahdollisuuksia. Kuvataiteen lukio-opinnot luovat hyvän pohjan rakentaa omakohtaista ja elinikäistä suhdetta visuaaliseen kulttuuriin.”

 

Lähde: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2019.pdf

 

 

Kuinka kuvataiteen valtakunnallinen kehittämistehtävä tarttuu uuden lukion opetussuunnitelman toteuttamisen haasteisiin?

Valtakunnallisessa kuvataiteen kehittämistehtävän saaneissa lukioissa (Savonlinnan Taidelukio ja Tölö gymnasium) on koettu tärkeäksi kehittämiskohteeksi oppimisympäristöjen monipuolisuus ja taidemuseoiden kokoelmien saavutettavuus.

Päämääränämme on opettajan mahdollisuuksien parantaminen laajojen ja vaativien oppiaineen yleisten tavoitteiden saavuttamiseksi uuden opetussuunnitelman mukaisesti. 

Tavoitteena on digitaalinen pedagoginen alusta, joka sisältää erityyppisiä uuden opetussuunnitelman (LOPS2021) mukaisia sisältöjä lukion kuvataiteen opetukseen. Yhteistyö museoiden kanssa, alumnitoiminta ja kuvataidelukioverkosto ovat yhteiskehittämisen tukena esimerkiksi ajankohtaisia ilmiöihin pohjautuvia sisältöjä tuottamalla.

Kehittämistehtävämme yhtenä kehittämisaihiona on monipuoliset oppimisympäristöt. Oheinen kuva paljastaa tästä kokonaisuudesta jotakin.

 

Kuva. Katriina Kaija.