Laatukäsikirja

LAATUTYÖ SAVONLINNAN TAIDELUKIOSSA

Lukiolain (714/2018) 56 §:n mukaan koulutuksen järjestäjä vastaa järjestämänsä koulutuksen laadusta ja laadunhallinnan jatkuvasta kehittämisestä. Koulutuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistua säännöllisesti ulkopuoliseen toimintansa ja laadunhallintajärjestelmiensä arviointiin. Koulutuksen järjestäjän tulee julkistaa järjestämiensä arviointien keskeiset tulokset.

Lukiokoulutuksen laatustrategia (OKM:n julkaisuja 2022:43) määrittää lukiokoulutuksen laadunhallinnalle ja sen johtamiselle valtakunnalliset ja yhdensuuntaiset periaatteet. Sen tavoitteena on vahvistaa lukiokoulutuksen korkeaa laatua ja tasalaatuisuutta sekä ohjata koulutuksen järjestäjiä jatkuvana laadunhallintaan ja toiminnan kehittämiseen.

Tällä sivustolla on esitelty Savonlinnan Taidelukion laatukäsikirja, joka pohjautuu edellä kerrottuun julkaisuun. Käsikirja myös vastaa lukiolain vaatimukseen lukiokoulutuksen laadun jatkuvasta kehittämisestä. Koulutuksen järjestäjä on Savonlinna Taidelukion osalta Savonlinnan kaupunki.

Tällä sivustolla esitellyt osiot ovat sellaisia, joiden avulla tavoittelemme opiskelijan oppimisen ja osaamisen vahvistamisestä sekä lukioyhteisömme hyvinvoinnin lisäämistä.

Laatutyön keskeiset periaatteet

 

Toiminnan ja sen menestymisen keskeisyys

  • tietoisuus perustehtävästä ja siitä, kuinka se kyetään menestyksekkäästi hoitamaan nyt ja tulevaisuudessa

 

Vaatimustenmukaisuus

  • varmistutaan lainsäädännön, viranomaisten määräysten ja ohjeiden sekä asiantuntijaorganisaatiomme päätösten mukaisesta toiminnasta
  • laatukäsikirjassa nämä ovat taustalla, koska kaikessa julkisessa toiminnassa on lakia tarkoin noudatettava (Suomen perustuslaki 731/1999, 2,3 §)

 

Asiakaslähtöisyys

  • laatutyön keskiössä opiskelijat ja heidän tarpeensa, esim. mittareiden osalta opiskelijoiden palautejärjestelmien tuottama data on merkittävin raakadata arvioiville johtopäätöksille

 

Tietojohtaminen

  • laatutyö ja sen johdosta tehtävät arvoivat johtopäätökset nojaavat indikaattoreiden, palautejärjestelmien tai asiantuntijaorganisaation itsensä tuottamaan tietoon

 

Sisäinen yhteistyö

  • laatutyö osaltaan varmistetaan, että sisäisen yhteistyön rakenteet ovat kunnossa niin palkatun henkilöstön välisessä toiminnassa kuin heidän ja opiskelijoiden välisessä toiminnassa

 

Laatutyön mittarit

Mittareina toimivat joko indikaattorit ja kerätyt palautteet. Indikaattoritieto ei vaadi erillistä palautejärjestelmää vaan se saadaan oppilaitoksen ulkopuoliselta taholta tai esim. opiskelijatietojärjestelmästä sellaisenaan.

 

Indikaattoreina toimivat seuraavat;

  • Ylioppilastutkintolautakunnan tilastojulkaisut kevään 2022 tutkintokerrasta alkaen
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toteuttamat kouluterveyskyselyt vuodesta 2023
  • Savonlinnan kaupungin työyhteisökysely 2023
  • Opiskelijatietojärjestelmästä (primus) saatavat koosteet

 

Palautteista tärkeimmät ovat laajat opiskelijakyselyt;

 

Indikaattoreiden ja palautteiden käsittelyä on kuvattu oheisissa taulukoissa.

Indikaattorit

Kouluterveyskysely, THL

Työhyvinvointikysely, Savonlinnan Taidelukio, KEVA

Opiskelijatietojär-jestelmän (primus) koosteet: arviointien- ja tuntimerkintöjen yhteenveto

Ylioppilastutkinto-

lautakunnan tilastoaineisto, YTL

Tavoite

Indikaattoritiedon tuottaminen

Indikaattoritiedon tuottaminen

Indikaattoritiedon tuottaminen

Yo-kokeissa arvioitavien oppiaineiden laatu, pistekeskiarvo 4,00/7,00

Laatutekijä

Hyvinvointi ja osallisuus

Kehittyvä toimintakulttuuri

Laadukas oppiminen

Hyvinvointi ja osallisuus

Laadukas oppiminen

Toteutuksen ajankohta

Kyselyn toteutusvuosina

 

Kyselyn toteutusvuosina

Lukuvuoden 5. jakson alku

Marraskuu

Toukokuu

Käsittely

Opiskelijahuoltoryhmä

Opettajainkokous

OHO-ryhmä

Opettajainkokous

Henkilöstöosastolle kehittämissuunnitelma

Opettajainkokous

OPH-ryhmä

Opettajainkokoukset

Lukuvuosisuunnitelman arviointikokous

Kehittämisen vastuuhenkilö

Rehtori

Rehtori

Hallintotiimi

Rehtori

Hallintotiimi

Vuosikurssitiimit

Rehtori

Hallintotiimi

 


Palautteet

Tulokysely, 1. vuosikurssin opiskelijat

Olokysely, 2. vuosikurssin opiskelijat

Päättökysely, 3. vuosikurssin opiskelijat

Tavoite

Palautetiedon tuottaminen, tavoitetaso 3,8/5,0

Palautetiedon tuottaminen, tavoitetaso 3,8/5,0

Palautetiedon tuottaminen, tavoitetaso 3,8/5,0

Laatutekijä

Kehittyvä toimintakulttuuri

Laadukas oppiminen

Hyvinvointi ja osallisuus

Saavutettava lukiokoulutus

Kehittyvä toimintakulttuuri

Laadukas oppiminen

Hyvinvointi ja osallisuus

Saavutettava lukiokoulutus

Kehittyvä toimintakulttuuri

Laadukas oppiminen

Hyvinvointi ja osallisuus

Saavutettava lukiokoulutus

Toteutuksen ajankohta

Tammikuu – keruu

Maaliskuu – analysointi

Toukokuu – arvioivat johtopäätökset

Helmikuu – keruu

Maaliskuu – analysointi

Toukokuu – arvioivat johtopäätökset

Helmikuu – keruu

Maaliskuu – analysointi

Toukokuu – arvioivat johtopäätökset

Käsittely

Vuosikurssitiimi

Opettajainkokous

Lukuvuosisuunnitelman arviointikokous

Vuosikurssitiimi

Opettajainkokous

Lukuvuosisuunnitelman arviointikokous

Vuosikurssitiimi

Opettajainkokous

Lukuvuosisuunnitelman arviointikokous

Kehittämisen vastuuhenkilö

Ensimmäisen vuosikurssin ryhmänohjaajat

Hallintotiimi

Toisen vuosikurssin ryhmänohjaajat

Hallintotiimi

Kolmannen vuosikurssin ryhmänohjaajat

Hallintotiimi

Arviointiedon käsittelytasot

 

Mittareiden tuottamat indikaattoritulokset analysoidaan rehtorin ja hallintotiimin toimesta

Palautejärjestelmien tuottamat tiedot analysoidaan sekä hallinto- että vuosikurssitiimeissä. Rehtori kokoaa yhteenvetotiedot ja hallinto sekä vuosikurssitiimit analysoivat tarkemmin kootut palautteet.

Datan analysoinnin jälkeen keskeisistä löydöksistä tehdään arvioivat johtopäätökset opettajainkokouksissa ja koulun tiimeissä, tarvittaessa niistä konsultoidaan opiskelijakunnan hallitusta.

Tulokset ja arvioivat johtopäätökset tiedotetaan koulun väelle ja mahdollisesti myös sidosryhmille. Välineinä vuosikurssitapaamiset, pop-up -tapaamiset sekä sähköiset jakoalustat; opinto-opas, koulun kotisivut.

Arvioivat johtopäätökset sisällytetään seuraavan / seuraavien lukuvuosien lukuvuosisuunnitelmiin. Nämä johtopäätökset voivat liittyä oppimisen laadukkuuteen, opiskelijoiden hyvinvointiin ja osallisuuteen, oppilaitoksen toimintakulttuuriin sekä lukiokoulutuksen saavutettavuuteen.

Lukuvuosisuunnitelman kautta asia etenee koulutuksen järjestäjätasolle, Savonlinnan kaupungin sivistyslautakunta.