Musiikkilukion paikalliset oppiaineet ja opintojaksot

PÄÄSOITIN

Kaikki opiskelevat pääsoitinta (soitin tai laulu) kahtena vuonna 4 op, lisäksi kolmantena vuonna voi valita 4 op. Taidelukio järjestää kaikille opiskelijoille yhden instrumentin opetuksen yksilöopetuksena. Tästä muodostuu opiskelijan pää- tai sivusoitin. Instrumenttiopetusta järjestetään osittain yhteistyössä Savonlinnan musiikkiopiston ja muiden musiikkioppilaitosten kanssa. Jos opiskelija on kirjoilla näissä musiikkioppilaitoksissa, hän saa sieltä toisen soittimen opetuksen, ja tällöin opiskelijalla on sekä pää- että sivusoitin. Opiskelija maksaa itse muiden musiikkioppilaitosten lukukausimaksun.

OPINTOJAKSOT

Pääsoitin 1 (4 op) Ensimmäisen vuoden pääsoitinopinnot

Pääsoitin 2 (4 op) Toisen vuoden pääsoitinopinnot

Pääsoitin 3 (4 op) Kolmannen vuoden pääsoitinopinnot

SIVUSOITIN

Pääsoittimen lisäksi sivusoitinta voi opiskella kolmena vuotena 2 op verran, yhteensä 6 op. Taidelukio järjestää kaikille opiskelijoille yhden soittimen (tai laulun) opetuksen yksilöopetuksena. Jos opiskelija haluaa lisäksi sivusoittimen, toisen instrumentin opetus järjestetään yhteistyössä Savonlinnan musiikkiopiston tai muiden musiikkioppilaitosten kanssa. Opiskelija saa itse päättää, valitseeko Taidelukiossa vai musiikkiopistossa opiskelemansa soittimen pää- vai sivusoittimekseen. Opiskelija maksaa itse muiden musiikkioppilaitosten lukukausimaksun. Resurssien salliessa voidaan opiskelijan henkilökohtaiset tarpeet ja musiikilliset ominaisuudet huomioida myöntämällä hänelle oikeus ylimääräisen sivusoittimen opintoihin Taidelukiossa yksilö- tai pienryhmäopetuksena. 

OPINTOJAKSOT

Sivusoitin 1 (2 op) Ensimmäisen vuoden sivusoitinopinnot

Sivusoitin 2 (2 op) Toisen vuoden sivusoitinopinnot

Sivusoitin 3 (2 op) Kolmannen vuoden sivusoitinopinnot

MUSIIKIN HISTORIA JA KUUNTELU (MHK)

Kaikki musiikkilukiolaiset opiskelevat musiikin historian ja kuuntelun kolme opintokokonaisuutta, yhteensä 10 op. Näistä muodostuu kokonaisuus, jossa tiedollisen oppiaineksen ja runsaan kuuntelumateriaalin avulla perehdytään erilaisiin musiikkikulttuureihin ja niiden historiaan ja nykytilanteeseen.

OPINTOJAKSOT

MHK1 Musiikin opiskelun orientaatio (4 op)

Opintojaksolla orientoidutaan tuleviin musiikkiopintoihin Taidelukiossa, harjoitellaan musiikin analyyttista kuuntelemista, tutustutaan musiikin peruskäsitteistöön, tyylikausiin ja musiikkilajeihin. Lisäksi tutustutaan suomalaiseen kansanmusiikkiin ja maailmanmusiikkikulttuureihin.

MHK2 Länsimaisen taidemusiikin historia (4 op)

Opintojaksolla tutustutaan länsimaisen taidemusiikin historiaan ja kehitykseen.

MHK3 Jazzia, rockia, lattaria ja poppia (2 op)

Opintojaksolla perehdytään afroamerikkalaisen musiikin historiaan ja kehitykseen.

SÄVELTAPAILU- JA MUSIIKIN TEORIA (STT)

Musiikkilukiolaiset opiskelevat säveltapailu- ja teoria-aineita (STT) vähintään 10 op, halutessaan opiskelija voi suorittaa lisäksi 12 op. Ensimmäisenä lukuvuonna opiskellaan 6 op ja seuraavina vuosina 4 op kokonaisuudet. Opetus järjestetään osittain yhteistyössä Savonlinnan musiikki- ja tanssiopiston kanssa, ja ryhmät muodostetaan opiskelijoiden lähtötason mukaan. 

Opiskelijan on suoritettava vähintään Taidelukion opintokokonaisuudet STT1-3 sekä lisäksi vähintään yksi Taidelukion tarjoamista muista säveltapailun ja teorian 4 op opintokokonaisuuksista. Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa Suomen Musiikkioppilaitosten liiton (SML:n) vaatimusten mukaisia tutkintoja, ja hänelle voidaan hyväksilukea aiemmin suoritettuja kyseisiä tutkintoja.

OPINTOJAKSOT

STT1 (2 op)

Opintojakso vastaa SML:n säveltapailun ja teorian musiikin perusteiden 1 oppimäärää (mupe1).

STT2 (2 op)

Opintojakso vastaa SML:n säveltapailun ja teorian musiikin perusteiden 2 oppimäärää (mupe2).

STT3 (2 op)

Opintojakso vastaa SML:n säveltapailun ja teorian musiikin perusteiden 3 oppimäärää (mupe3).

STT4 Säveltapailu I (4 op)

Opintojakso vastaa SML:n vaatimusten mukaista Säveltapailu I:n oppimäärää (opistotaso). Edeltävä suoritus: STT3.

STT5 Pop-/jazz-STT (4 op)

Pop-/jazz-säveltapailun ja teorian perusteet. Opiskelija oppii hahmottamaan ja ymmärtämään afroamerikkalaisen musiikin (pop, rock, jazz) keskeisiä tyylikeinoja ja erityispiirteitä rytmiikan, melodiikan, harmonian ja muodon osalta.

STT6 Teoria I (4 op)

Opintojakso vastaavat SML:n vaatimusten mukaista Teoria I:n oppimäärää. Edeltävänä suorituksena STT03 ja STT04.

STT7 Harmoniaoppi (4 op) Opintojakso vastaa SML:n vaatimusten mukaista harmoniaoppia. Edeltävät suoritukset Teoria I (STT06).

KUORO

Opiskelijat voivat laulaa koko lukioajan Taidelukion isossa kuorossa sekä pienemmissä kuorokokoonpanoissa. Kuoro-opintoja voi tehdä joka vuosi 2 op verran osallistumalla aktiivisesti ison kuoron toimintaan (KUO1-3). Jokaisen musiikkilukiossa opiskelevan tulee suorittaa näistä vähintään ensimmäinen opintokokonaisuus (KUO1), eli laulaa isossa kuorossa yhden lukuvuoden ajan. Lisäksi pienemmissä kuorokokoonpanoissa (esim. abikuoro ja ääniryhmien kuorot) laulamisesta ja esiintymismatkoille osallistumisesta kertyy 2 op (KUO4). Tämän lisäksi kamarikuoroon (KUO5-7) voi osallistua joka vuosi. Yhteensä kuoro-opintoja voi tehdä 14 op. Kuoro on muita musiikkiaineita tukeva oppiaine, ja sitä suositellaan kaikille. 

OPINTOJAKSOT

Kuoro 1-4 (4 x 2 op)

Jokainen opiskelee vähintään kuoron ensimmäisen opintokokonaisuuden, joka suoritetaan osallistumalla isoon kuoron toimintaan yhden lukuvuoden ajan. Kuoron muut opintokokonaisuudet suoritetaan seuraavina vuosina.Kuorossa harjoitellaan äänenkäytön perusteita ja lauletaan ohjelmistoa monipuolisesti perinteisestä kuorolaulusta poppiin ja rockiin. 

 Kuoro 5-7 (3 x 2 op)

Kamarikuorossa opiskelija voi syventää kuoromusiikin tuntemustaan ja kehittää laulutaitojaan sekä saada lisää esiintymiskokemusta.

POPLAULU

Poplaulua opetetaan ryhmässä vuosikursseittain. Oppiaine tukee ja monipuolistaa opiskelijan lauluopintoja pää- tai sivusoittimena. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija perehtyy soolo- ja yhtyelaulajana afroamerikkalaisen musiikin eri laulutyyleihin. Hän oppii eri tyylien mukaista äänenkäyttöä ja löytää oman tapansa laulujen tulkitsijana. Opiskelija harjoittelee esiintymistä ryhmän kanssa ja saa esiintymiskokemusta.

OPINTOJAKSOT

Poplaulu 1 (2 op) Ensimmäisen vuosikurssin poplaulu

Poplaulu 2 (2 op) Toisen vuosikurssin poplaulu

Poplaulu 3 (2 op) Kolmannen vuosikurssin poplaulu

VUOSIKURSSIBÄNDI

Opiskelija voi osallistua vuosikurssibändiin kolmena vuotena. Tavoitteena on kehittää soitto- ja yhteismusisointitaitoja ja tutustua monipuoliseen ohjelmistoon lähinnä rock- ja pop-musiikin alueelta. Bändit harjoittelevat viikottain ja esiintyvät mm. Kevarissa.

OPINTOJAKSOT

Vuosikurssibändi 1 (2 op)

Tutustutaan sopivaan ohjelmistoon sekä bändin muihin jäseniin soittajina ja valmistaudutaan vuosittaisiin esiintymisiin.

Vuosikurssibändi 2 (2 op)

Syvennetään ohjelmiston tuntemusta sekä yhteissoittotaitoja ja valmistaudutaan vuosittaisiin esiintymisiin.

Vuosikurssibändi 3 (2 op)

Syvennetään edelleen ohjelmiston tuntemusta sekä yhteissoittotaitoja ja valmistaudutaan vuosittaisiin esiintymisiin.

JAZZBÄNDI

OPINTOJAKSO

Jazzbändi (2 op)

Jazzbändissä opiskelija syventää yhteismusisointitaitojaan sekä tutustuu jazzmusiikkiin ja sille tyypillisiin muotorakenteisiin, fraseeraukseen ja improvisointiin. Jazzbändi kootaan vuosittain ensisijaisesti toisen ja kolmannen vuosikurssin opiskelijoista. Jazzbändissä voi olla mukana useampana vuotena, mikäli tilaa ja tarvetta kokoonpanossa on.

KANSANMUSIIKKI

Kansanmusiikkiopinnot mahdollistavat opiskelijan tutustumisen ja syventymisen suomalaiseen kansanmusiikkiin tai valittuun ulkomaiseen etniseen musiikkilajiin. Opiskelija kehittyy yhteismusisoinnissa sekä oman instrumenttinsa soittajana ja/tai laulajana. Opiskelija saa esiintymiskokemusta ja oppii suhtautumaan vastuullisesti osuuteensa ryhmän jäsenenä.

OPINTOJAKSOT

Kansanmusiikki 1 (2 op)

Kansanmusiikki 1 on suunnattu ensimmäisen vuoden opiskelijoille. 

Kansanmusiikki 2-3 (2 x 4 op)

Kansanmusiikki 2 ja 3 on suunnattu toisen, kolmannen ja neljännen vuoden opiskelijoille. Opintojakson osallistujista muodostuu Taidelukion kansanmusiikkiyhtye TaKaMus.

Kansanmusiikki 4 (2 op)

Kansanmusiikki 4 -opintojakson opiskelijat muodostavat Taidelukion irkkubändin.

SÄVELLYS JA SOVITUS (SÄSO)

Sävellys ja sovitus -opintojaksoilla (SÄSO1-2) opiskellaan säveltämisen ja sovittamisen perusteita ja harjoitellaan ohjelmistopohjaisen nuotinkirjoitusohjelman käyttöä monipuolisesti musiikin tekemisen välineenä. 

OPINTOJAKSOT

SÄSO1 (2 op)

Säveltämisen ja sovittamisen perusteita nuotinkirjoitusohjelmaa käyttäen

SÄSO2 (2 op)

Säveltämisen ja sovittamisen syventävä kurssi, jossa sävelletään ja sovitetaan oma kappale Taikkarin teatterin musiikkinäytelmään.

MUSIIKKITEKNOLOGIA (MUTEKN)

Musiikkiteknologian opintokokonaisuuden tehtävä on perehdyttää opiskelija äänentoisto, -tallennus ja -muokkauslaitteisiin ja siihen, miten niitä hyödynnetään erityyppisissä musiikkituotannoissa sekä musiikkia sisältävissä tapahtumissa. Tämän lisäksi opitaan erilaisten äänituotantotilanteiden yleistä toteuttamista ja järjestelyä.

OPINTOJAKSOT

MUTEKN1 (2 op)

Kurssilla perehdytään tavallisimpiin äänitys- ja äänentoistolaitteisiin, äänittämisen perusteisiin sekä äänen käsittelyn ja muokkauksen perusteisiin.

MUTEKN2 (2 op)

Kurssilla tutustutaan käytännössä äänentoiston perusteisiin, livemiksaukseen, lavamonitorointiin ja livetaltiointiin.

MUTEKN3 (2 op) Kurssilla käydään läpi akustisen ja elektronisen musiikin äänittämistä ja näiden kombinaatioita, mikrofonitekniikoita sekä äänen prosessointa ja efektointia.

IMPROVISOINTI

OPINTOJAKSO

Improvisointi (1 op)

Improvisoinnin opintojaksolla perehdytään musiikin tuottamiseen tässä hetkessä. Tavoittena on harjoitella improvisoimaan omalla instrumentillaan yksin tai ryhmän jäsenenä ja saada välineitä solistiseen improvisointiin ja sen harjoittelemiseen jatkossa.

OOPPERA- JA MUSIIKKITEATTERI (OMUTE)

Ooppera- ja musiikkiteatterin opintojaksot ovat musiikin syventäviä opintoja, ja syksystä 2021 alkaen niihin voi osallistua kaikki musiikkilukiolaiset. Tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia halutessaan hakeutua esiintyväksi taiteilijaksi ja tutustuttaa hänet musiikkiteatterin muotoihin, mm. oopperaan ja musikaaliin. Ooppera- ja musiikkiteatteriopinnot toteutetaan ryhmäopetuksena, jonka sisältö ja osallistujat voivat vaihdella periodeittain. Näillä opintojaksoilla myös valmistetaan yhteistyökumppaneiden kanssa esitettäviä kokonaisuuksia.

OPINTOJAKSOT

OMUTE 1-3 (3 x 4 op) Jokainen opintokokonaisuus koostuu yhden lukuvuoden OMUTE-opinnoista.

ORKESTERI 

 OPINTOJAKSO

 Orkesteri (2 op) Opiskelija voi suorittaa yhden opintokokonaisuuden orkesteriopintoja osallistumalla johonkin orkesteritoimintaan, joka järjestetään yhteistyössä Savonlinnan musiikkiopiston ja muiden paikallisten orkestereiden kanssa.