Yleislukioaineet

Yleislukioaineiden oppiaineet ja niiden opintojaksot

Tähän on koottu lukiossa opiskeltavat ns. yleislukioaineet. Ne ovat samoja kaikissa valtakunnan lukioissa. Nämä oppiaineet sisältävät eri määrän opintojaksoja, jotka ovat joko pakollisia, syventäviä tai paikallisia. nämäkin ovat sisällöltään hyvin samankaltaisia maan eri lukioissa. Aikanaan sitten opettaja voi käyttää omaa pedagogista vapauttaan esim. painottaessaan joitakin asioita omassa opetuksessaan. Aikanaan ylioppilaskokeiden tehtävänasetteluissa hyödynnetään pakollisten ja syventävien opintojaksojen oppisisältöjä.

Lukion oppimäärän laajuus on vähintään 150 opintopistettä. Savonlinnan Taidelukiossa tästä opintopistemäärästä n. kolmasosa rakentuu laaja-alaisen kuvataiteen tai musiikin opinnoista. 

Savonlinnan Taidelukiossa opiskelija voi jättää opiskelematta näistä yleislukioaineiden pakollisista opintojaksoista enintään 16 opintopisteen verran. Tämä mahdollistaa paremmin opinnoissa keskittymistä esim. yo-tutkinnon aineisiin, Jokaisessa oppiaineessa tulee opiskella vähintään puolet sen sisältämistä pakollisista opinoista. Ylioppilastutkintoon kuuluvasta aineesta tulee opiskella kaikki pakolliset opintojaksot.

Oheisen havainnekuvat paljastavat oppiaineiden opintojaksot. Vihreällä on merkitty pakolliset, turkoosilla syventävät ja sinisell paikalliset opintojaksot.

 

Äidinkieli ja kirjallisuus

 

ÄI01 Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen, 2 op.

Opintojaksolla tutkitaan eri tekstilajeja ja harjoitellaan suunnittelemaan, kirjoittamaan ja muokkaamaan omia tekstejä. Opintojaksoon sisältyy myös kielenhuoltoa.

ÄI02 Kieli- ja tekstitietoisuus, 1 op.

Opintojaksolla tutkitaan esimerkiksi kielen rakenteita ja kielen merkitystä yksilölle ja yhteiskunnalle eri tekstilajien avulla.

ÄI03 Vuorovaikutus 1, 1 op.

Opintojaksolla tutkitaan erilaisia vuorovaikutustilanteita ja omaa toimintaa niissä.

ÄI04 Kirjallisuus 1, 2 op.

Opintojaksolla analysoidaan erilaisia kertomuksia kaunokirjallisuudessa ja mediassa sekä tehdään myös pieniä luovan kirjoittamisen harjoituksia.

ÄI05 Tekstien tulkinta 1, 2 op.

Opintojaksolla tutkitaan kriittisesti median tekstejä ja niiden keinoja vaikuttaa.

ÄI06 Kirjoittaminen 1, 1 op.

Opintojaksolla harjoitellaan kirjoittamisprosessia aineistoa käyttäen ja tehdään pieniä sanataideharjoituksia. Jaksoon kuuluu myös kielen- ja tekstinhuoltoa.

ÄI07 Vuorovaikutus 2, 1 op.

Opintojaksolla sekä harjoitellaan että analysoidaan erilaisia esiintymistilanteita, myös mediassa. Jakso antaa tietoa esimerkiksi puheenvuoron rakentamisesta, havainnollistamisesta ja esiintymisjännityksestä.

ÄI08 Kirjallisuus 2, 2 op.

Opintojaksolla tutustutaan Suomen ja maailmankirjallisuuden keskeisiin teoksiin esimerkiksi historiallisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta.

ÄI09 Vuorovaikutus 3, 2 op.

Opintojaksolla sekä harjoitellaan että analysoidaan erilaisia esim. työelämän vuorovaikutustilanteita, ongelmanratkaisutilanteita ja puheella vaikuttamista.

ÄI10 Kirjoittaminen 2, 2 op.

Opintojaksolla kehitetään omaa kirjoittamista ja harjoitellaan kirjoitustaidon kokeen tyyppistä tekstiä.

ÄI11 Tekstien tulkinta 2, 2 op.

Opintojaksolla kehitetään omaa analyyttistä ja kriittistä lukutaitoa ja harjoitellaan lukutaidon kokeen tyyppistä tekstiä.

ÄI12 Kirjoittaminen ja kielenhuolto, 2 op.

Opintojaksolla kerrataan kielenhuollon asioita ja kirjoitetaan ja hiotaan omia tekstejä.

ÄI13 Kirjallisuuden lukeminen, 2 op.

Opintojaksolla luetaan sovittu määrä kirjallisuutta ja syvennytään siihen omavalintaisin tehtävin. Opintojakso suoritetaan itsenäisesti.

 

Biologia

 

BI01 Elämä ja evoluutio, 2 op.

Opintojaksossa perehdytään biologiaan tieteenalana. Keskeisiä sisältöjä ovat elämälle tyypilliset piirteet, solu, evoluutio, luonnon monimuotoisuus ja eliökunnan luokittelu.

BI02 Ekologian perusteet, 1 op.

Opintojaksossa opiskellaan luonnon toimintaa tutkivan ekologian perusteita sekä luonnon monimuotoisuutta ja merkitystä.

BI03 Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin, 1 op.

Opintojakson keskeisinä teemoina ovat ympäristöongelmat Suomessa ja muualla maailmassa. Opintojaksossa tutustutaan biologiseen tutkimukseen ja sen soveltamiseen ympäristönsuojelussa.

BI04 Solu ja perinnöllisyys, 2 op.

Opintojaksossa tarkastellaan solun rakennetta ja toimintaa, solujen lisääntymistä sekä periytymisen perusteita.

BI05 Ihmisen biologia, 2 op.

Opintojaksossa perehdytään ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan. Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisen elintoiminnot ja lisääntyminen.

BI06 Biotekniikka ja sen sovellukset, 2 op.

Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat mikrobiologia ja biotekniikan erilaiset sovellukset.

BI07 Biologian laborointi, 2 op.

Opintojaksossa syvennetään biologisten ilmiöiden ymmärtämistä tekemällä tutkimuksia laboratoriossa. Opintoihin kuuluu mm. mikroskoopin käyttöä, fysiologisia mittauksia sekä kasvien ja eläinten rakenteeseen perehtymistä.

BI08 Eläinten käyttäytyminen ja lajintuntemus, 2 op.

Opintojaksossa opitaan ymmärtämään eläinten käyttäytymistä sekä tunnistamaan eläinlajeja.

BI09 Biologian kertaus, 2 op.

Opintojakson tarkoitus on yo-kokeisiin valmentautuminen.

 

Uskonto

 

UE01 Uskonto ilmiönä – juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä, 2 op.

Opintojakso käsittelee uskonto-ilmiön ja uskonnottomuuden keskeisiä piirteitä sekä juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia. Lisäksi tarkastellaan maailman uskontotilannetta ja muita ajankohtaisia uskontoihin ja katsomuksiin liittyviä kysymyksiä.

UE02 Maailmanlaajuinen kristinusko, 2 op.

Opintojakso käsittelee kristinuskon asemaa ja vuorovaikutusta ympäröivän kulttuurin kanssa eri puolilla maailmaa sekä eri kirkkokuntia ja niiden välisiä yhteistyöpyrkimyksiä. Lisäksi tarkastellaan kristinuskon ympäristöajattelua sekä muita ajankohtaisia ilmiöitä.

UE03 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä, 2 op.

Opintojakso käsittelee Intiassa, Kiinassa ja Japanissa kehittyneitä uskontoja ja niiden vaikutuksia länsimaissa. Lisäksi tutustutaan luonnonuskontojen ja uusien uskonnollisten liikkeiden keskeisiin piirteisiin.

UE04 Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa, 2 op.

Opintojaksossa käsitellään Suomen uskontohistoriaa sekä uskontojen ja yhteiskunnan vuorovaikutusta nyky-Suomessa. Aiheisiin kuuluvat Suomen uskontotilanne, suomalainen uskonnollisuus ja sekularisaatio.

UE05 Uskonto taiteissa ja populaarikulttuurissa, 2 op.

Opintojaksossa tutustutaan uskonnollisiin teemoihin, symboliikkaan ja myytteihin eri taidemuodoissa ja populaarikulttuurissa.

UE06 Uskonto, tiede ja media, 2 op.

Opintojaksossa tutustutaan uskonnon tieteelliseen tutkimukseen sekä uskonnon ja median väliseen suhteeseen. Aiheina ovat median käyttö uskonnoissa ja eri medioiden tapa käsitellä uskontoja. Lähteinä käytetään mm. ajankohtaista uutismateriaalia.

UE07 Uskonnon kertauskurssi, 2 op.

Opintojaksossa harjoitellaan ylioppilaskirjoituksissa tarvittavia taitoja ja kerrataan oppiaineen sisältöä.

 

 

Elämäkatsomustieto

 

Filosofia

 

FI01 Johdatus filosofiseen ajatteluun, 2 op.

Opintojaksossa perehdytään filosofian eri osa-alueisiin, filosofiseen kysymyksenasetteluun ja erilaisiin mahdollisiin ratkaisuihin. Kurssilla opitaan ajattelutaitoja ja omien käsitysten perustelemista.

FI02 Etiikka, 2 op.

Opintojaksossa perehdytään filosofisen etiikan tärkeimpiin ongelmiin, käsitteisiin ja teorioihin. Aiheina ovat ajankohtaiset eettiset kysymykset, joita opitaan arvioimaan ja perustelemaan eri moraaliteorioiden näkökulmasta.

FI03 Yhteiskuntafilosofia, 2 op.

Opiskelija perehtyy yhteiskuntafilosofian keskeisiin käsitteisiin ja teorioihin. Tarkastelun kohteina ovat valta, työnjako, oikeudenmukaisuus ja ajankohtaiset yhteiskuntafilosofiset kysymykset.

FI04 Totuus, 2 op.

Opintojaksossa pyritään hahmottamaan, mitä tieto ja totuus ovat filosofiassa, tieteissä ja arkielämässä. Opiskelija oppii erittelemään ja arvioimaan kriittisesti tiedollisia uskomuksia ja väitteitä.

FI05 Filosofian kertauskurssi, 2 op.

Opintojaksossa harjoitellaan ylioppilaskirjoituksissa tarvittavia taitoja ja kerrataan oppiaineen sisältöä.

 

Fysiikka

 

FY01 Fysiikka luonnontieteenä, 1 op.

Opintojaksossa tutustutaan fysiikan peruskäsitteisiin ja fysiikkaan luonnontieteenä.

FY02 Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta 1 op.

Opintojakso perehdyttää energiaan fysiikan keskeisenä käsitteenä ja sen merkitykseen arkielämässä.

FY03 Energia ja lämpö, 2 op.

Syvennetään ymmärrystä energiasta sekä tutustutaan aineen tilan ja olomuodon muutoksiin.

FY04 Voima ja liike, 2 op.

Tutustutaan kappaleen liikkeeseen ja siihen vaikuttaviin tekijöihin.

FY05 Jaksollinen liike ja aallot, 2 op.

Tutustutaan kiertoliikkeeseen ja aaltoihin.

FY06 Sähkö, 2 op.

Tutustutaan tasavirtaan, tasavirtakomponentteihin ja sähköstatiikkaan.

FY07 Sähkömagnetismi ja valo, 2 op.

Tutustutaan vaihtovirtaan ja sen synnyttämiseen sähkömagneettisen induktion avulla. Tutustutaan valoon sähkömagneettisena aaltoliikkeenä.

FY08 Aine, säteily ja kvantittuminen, 2 op.

Tutustutaan kvantittumiseen, atomin rakenteeseen, ydinreaktioihin ja säteilyyn.

FY11 Fysiikan kertauskurssi, 2 op.

Kerrataan fysiikan oppimäärä ja syvennetään fysiikan kokonaiskuvan hallintaa. Harjoitellaan fysiikan ainereaalikysymyksiin vastaamista ja ylioppilaskokeen sähköisiä työkaluja.

 

Maantiede

 

GE01 Maailma muutoksessa, 2 op.

Opintojaksolla tutustutaan geomedian perusteisiin, maailman muutoksien megatrendeihin, niiden syntyyn ja vaikutuksiin sekä käsitellään kulloinkin ajankohtaisia maantieteellisiä uutisia.

GE02 Sininen planeetta, 2 op.

Opintojaksolla perehdytään luonnonmaantieteen ilmiöihin sekä niiden syihin ja seurauksiin. Keskeiset sisällöt liittyvät Maapallon ilmakehään, säähän ja ilmastoon, meriin ja vesistöihin, kasvillisuusvyöhykkeisiin sekä maa- ja kallioperään.

GE03 Yhteinen maailma, 2 op.

Opintojaksolla tutustutaan ihmismaantieteeseen. Keskeisiä sisältöjä ovat väestömaantiede, luonnonvarat sekä globalisaatio. Ennen opintojakson suorittamista suositellaan opintojaksojen GE01 ja GE02 suorittamista.

GE04 Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta, 2 op.

Opintojaksolla sovelletaan aiemmin maantieteen opintojaksoilla opittuja asioita ja tehdään maantieteellinen tutkielma tai projekti. Lisäksi tutustutaan paikkatietoon ja aluesuunnitteluun. Ennen opintojaksoa suositellaan opintojaksojen GE01, GE02 ja GE03 suorittamista.

GE05 Maantieteen kertaus, 2 op.

Opintojaksolla kerrataan maantieteen keskeisiä sisältöjä yo-kirjoituksia varten.

 

Historia

 

HI1 Ihminen, ympäristö ja historia, 2op.

Opintojaksossa tarkastellaan ihmisen ja luonnon välistä vuorovaikutusta sekä yhteiskuntien kehittymistä pitkällä aikavälillä maanviljelyn synnystä nykypäivään. Talouden perusrakenteiden muutosten vaikutukset elämään ja arkeen.

HI2 Kansainväliset suhteet, 2 op.

Opintojaksossa keskeisiä teemoja ovat sodat ja konfliktit 1800-luvun lopusta nykypäivään (imperialismi, maailmansodat, kylmä sota).

HI3 Itsenäisen Suomen historia, 2 op.

Opintojaksolla tarkastellaan Suomen muuttuminen 1800-luvun köyhästä kehitysmaasta nykyaikaiseksi itsenäiseksi hyvinvointivaltioksi. Muutos on sisältänyt sotia ja konflikteja mutta myös hyvinvoinnin ja onnellisuuden aikoja.

HI4 Eurooppalainen ihminen, 2 op.

Opintojaksossa tarkastellaan Euroopan eurooppalaisen identiteetin syntyä antiikista nykypäivään kulttuurin eri osa-alueiden kautta.

HI5 Ruotsin itämaasta Suomeksi, 2 op.

Opintojaksossa tarkastellaan Suomen asemaa itäisen ja läntisen kulttuuripiirin rajamaana Ruotsin vallan aikana.

HI6 Maailmankulttuurit kohtaavat, 2 op.

Opintojaksossa tarkastellaan Euroopan ulkopuolisia kulttuureita. Käsiteltävien kulttuurien valinnassa otetaan huomioon opiskelijoiden toiveita.

HI7 Historian kertaus, 2 op.

Opintojaksolla kerrataan historian opintojaksoja 1-6 valmistauduttaessa ylioppilaskirjoituksiin sekä jatko-opintoihin.

 

Kemia

 

KE01 Kemia ja minä, 1 op.

Opintojaksolla tutustutaan jaksolliseen järjestelmään, atomin rakenteeseen ja erilaisiin aineisiin. Opitaan laskemaan ainemäärä ja konsentraatio.

KE02 Kemia ja kestävä tulevaisuus, 1 op.

Opintojaksolla tutustaan aineen rakenteen malleihin ja selitetään niiden avulla aineiden ominaisuuksia.

KE03 Molekyylit ja mallit, 2 op.

Opintojaksolla tutustutaan hiilen yhdisteiden kemiaan.

KE04 Kemiallinen reaktio, 2 op.

Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin kemiallisiin reaktioihin, niiden symboliseen esittämiseen ja merkitykseen elinympäristössämme.

KE05 Kemiallinen energia ja kiertotalous, 2 op.

Opintojaksolla opiskellaan metallien kemiaa, sähkökemiaa sekä energian muutoksia kemiallisessa reaktiossa.

KE06 Kemiallinen tasapaino, 2 op.

Opintojaksolla tutustutaan tasapainoreaktioiden määrälliseen ja laadulliseen käsittelyyn, pH-laskuihin sekä reaktionopeuteen.

KE07 Kokeellista kemiaa, 2 op.

Opintojaksolla syvennetään kemian kokeellisen työskentelyn taitoja.

KE08 Kemian kertauskurssi, 2 op.

Opintojaksolla kerrataan kemian pakollisten ja syventävien moduulien keskeiset sisällöt.

 

Liikunta

 

LI01 Oppiva liikkuja, 2 op.

Opiskelija ymmärtää liikuntataitojen sekä fyysisen aktiivisuuden merkityksen oman toimintakyvyn, terveyden ja hyvinvoinnin perusedellytyksenä. Opiskelija saa monipuolisia kokemuksia yhdessä liikkumisesta, osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä reilun pelin hengessä. Opiskelijan koettu liikunnallinen pätevyys ja myönteinen minäkuva vahvistuvat uuden oppimisen sekä liikunnan tuoman ilon ja virkistyksen myötä.

LI02 aktiivien elämä, 2 op.

Opiskelijaa opetetaan ja kannustetaan liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen sekä riittävän päivittäisen fyysisen aktiivisuuden saavuttamiseen. Opiskelijaa ohjataan ymmärtämään, että liikuntaharrastusten lisäksi toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia tukeva fyysinen aktiivisuus muodostuu arjen valinnoista ja pitkäkestoisen istumisen välttämisestä. Opiskelija ohjataan havainnoimaan arkisia toimintatapojaan ja valintojaan kestävän tulevaisuuden, fyysisen aktiivisuuden ja terveyden näkökulmista. Opetus toteutetaan rakennettua ja rakentamatonta opiskeluympäristöä sekä liikunta- ja hyvinvointiteknologiaa mahdollisuuksien mukaan hyödyntäen.

LI03 Uudet mahdollisuudet, 2 op.

Moduulin tavoitteena on erityisesti edistää opiskelijan fyysistä toimintakykyä sekä monipuolistaa opiskelijan liikunnallista osaamista ja koettua pätevyyttä uuden oppimisen myötä. Tutustumista ”uusiin” lajeihin esim. golf, miekkailu, suppaus…

LI04 Yhdessä liikkuen, 2 op.

Moduulin tavoitteena on erityisesti edistää opiskelijan fyysistä toimintakykyä sekä monipuolistaa opiskelijan liikunnallista osaamista ja koettua pätevyyttä uuden oppimisen myötä. Tutustumista ”uusiin” lajeihin esim. golf, miekkailu, suppaus…

LI05 Virkistystä liikunnasta, 2 op.

Opintojakson tavoitteena on erityisesti edistää opiskelijan psyykkistä toimintakykyä, myönteistä minäkuvaa, voimavaroja ja jaksamista liikunnan avulla. Opetuksessa korostuu toiminta- ja opiskelukyvyn tukeminen sekä liikunnan ilo ja virkistys.

LI06 Vanhat tanssit, 2 op.

Iltajuhlaan huipentuva yhden jakson kestävä opintojakso, joka sisältää tapakasvatusta, vanhoja sekä uusia salonki- ja juhlatansseja. Opiskelijat osallistuvat aktiivisesti juhlapäiväjärjestelyihin. Arviointi suoritusmerkintä.

Matematiikka, pitkä oppimäärä

 

MAY01 Luvut ja yhtälöt, 2 op.

Lukioissa kaikilla opiskelijoilla matematiikan opiskelu alkaa tällä yhteisellä opintojaksolla, seuraava opintojakso on sitten joko pitkää tai lyhyttä oppimäärä, tämän opintojakson aikana opiskelija tekee tämä oppimäärävalinnan yhdessä opettajansa kanssa

Kerrataan ja vahvistetaan matematiikan perustaitojen hallintaa.

MAA02 Funktiot ja yhtälöt 1, 3 op.

Vahvistetaan yhtälöiden, epäyhtälöiden ja lausekkeiden käsittelyn taitoja ja käyttöä ongelmanratkaisussa.

MAA03 Geometria, 2 op.

Vahvistetaan ja syvennetään opiskelijan valmiuksia ratkaista tasogeometriaan ja avaruuskappaleisiin liittyviä ongelmia.

MAA04 Analyyttinen geometria ja vektorit, 3 op.

Ratkaistaan geometrian ongelmia koordinaatiston ja yhtälöiden avulla.

MAA05 Funktiot ja yhtälöt 2, 2 op.

Opintojakso perehdyttää jaksollisten ilmiöiden ja prosentuaalisen muutoksen mallintamiseen ja soveltamiseen.

MAA06 Derivaatta, 3 op.

Syvennetään funktioihin liittyviä käsitteitä. Opitaan määrittämään muutosnopeuksia matemaattisilla menetelmillä ja soveltamaan niitä.

MAA07 Integraalilaskenta, 2 op.

Opitaan laskemaan monimutkaisten alueiden ja kappaleiden pinta-aloja ja tilavuuksia.

MAA08 Tilastot ja todennäköisyys, 2 op.

Opitaan käsittelemään, havainnollistamaan ja tulkitsemaan tilastollisia aineistoja sekä perehdytään todennäköisyyslaskentaan.

MAA09 Talousmatematiikka, 1 op.

Syvennetään arkielämässä tarvittavia talouden tietoja ja taitoja.

MAA10 3D-geometria, 2 op.

Syvennetään kolmiulotteista hahmottamista.

MAA11 Algoritmit ja lukuteoria, 2 op.

Opintojaksolla perehdytään algoritmisen ajattelun, lukuteorian ja logiikan perusteisiin.

MAA12 Analyysi ja jatkuva jakauma, 2 op.

Syvennetään ymmärrystä analyysin peruskäsitteistä ja tutustutaan erilaisiin jatkuviin jakaumiin.

MAA13 Kertauskurssi, 2 op.

Opintojaksolla kerrataan pitkän matematiikan oppimäärä ja valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen.

 

Matematiikka, lyhyt oppimäärä

 

MAY01Luvut ja yhtälöt (MAY1), 2 op.

Lukioissa kaikilla opiskelijoilla matematiikan opiskelu alkaa tällä yhteisellä opintojaksolla, seuraava opintojakso on sitten joko pitkää tai lyhyttä oppimäärä, tämän opintojakson aikana opiskelija tekee tämä oppimäärävalinnan yhdessä opettajansa kanssa

Opintojaksolla kerrataan ja vahvistetaan matematiikan perustaitojen hallintaa.

MAB02 Lausekkeet ja yhtälöt, 2 op.

Opintojaksolla tutustutaan lukujonoihin ja summiin sekä syvennetään yhtälöiden käyttöä ongelmanratkaisussa.

MAB03 Geometria, 2 op.

Opintojaksolla vahvistetaan ja syvennetään opiskelijan valmiuksia ratkaista käytännön ongelmia geometriaa hyväksi käyttäen.

MAB04 Matemaattisia malleja, 2 op.

Opintojaksolla tutkitaan prosentuaalisen ja tasaisen muutoksen malleja ja niiden sovellettavuutta arkielämän ilmiöihin.

MAB05 Tilastot ja todennäköisyys, 2 op.

Opintojaksolla opitaan käsittelemään, havainnollistamaan ja tulkitsemaan tilastollisia aineistoja sekä perehdytään todennäköisyyslaskennan perusteisiin.

MAB06 Talousmatematiikan alkeet, 1 op.

Opintojaksolla opitaan arkielämässä tarvittavia talouden tietoja ja taitoja.

MAB07 Talousmatematiikka, 1 op.

Opintojaksolla syvennetään arkielämässä tarvittavia talouden tietoja ja taitoja.

MAB08 Matemaattinen analyysi, 2 op.

Opintojaksolla opitaan määrittämään muutosnopeuksia matemaattisilla menetelmillä ja soveltamaan niitä.

MAB09 Tilastolliset ja todennäköisyysjakaumat, 2 op.

Opintojaksolla syvennetään tilastollisten aineistojen tulkinnan ja käsittelyn sekä todennäköisyyslaskennan taitoja.

MAB10 Kertauskurssi, 2 op.

Opintojaksolla kerrataan lyhyen matematiikan pakollisten ja syventävien opintojaksojen keskeiset sisällöt.

 

 

Opinto-ohjaus

 

OP01 Minä opiskelijana, 2 op.

Opiskelija tuntee lukio-opintojen rakenteen, suunnittelee ainevalintoja ja harjoittelee lukiossa tarvittavia opiskelutaitoja. Opintojaksolla suunnitellaan lukio-opintojen ja vapaa-ajan yhteensovittamista siten että se tukee hyvinvointia ja jaksamista. Opiskelija arvioi omia vahvuuksiaan, osaamistaan ja kehittämiskohteitaan lukio-opiskelijana.

OP02 Jatko-opinnot, työelämä ja tulevaisuus, 2 op.

Opiskelija etsii tietoa jatko-opintomahdollisuuksista ja niihin hakeutumisista Suomessa ja ulkomailla. Opintojaksolla opiskelija tutustuu työelämätaitoihin ja työllisyyteen. Opiskelija päivittää henkilökohtaista opintosuunnitelmaa omat vahvuudet ja osaamisen huomioiden. Opiskelija hankkii mahdollisuuksien mukaan kokemuksia työelämästä ja jatko-opinnoista.

OP03 Tutortoiminta, 2 op.

Tutoreiden tehtävänä on opastaa uusia opiskelijoita lukio-opinnoissa ja niihin liittyvissä käytännön asioissa. Tutorit toimivat lukion edustajina ja esittelijöinä mm. ysien oppitunneilla ja vanhempainilloissa. Kurssiin kuuluu tutorkoulutus, jossa perehdytään tutortoimintaan sekä harjoitellaan ryhmän ohjaamista ja yhdessä toimimista. Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat voivat hakeutua tutoreiksi.

OP04 Työelämään tutustuminen, 2 op.

Oletko ollut kesätöissä, osa-aikatyössä tai tehnyt vapaaehtoistyötä lukion ohella? Työelämään tutustumisen opintojakson voit suorittaa itsenäisesti omassa tahdissa. Suoritukseen vaaditaan työtodistus ja alaan liittyvän tutkielman tekeminen.

 

Psykologia

 

PS01 Toimiva ja oppiva ihminen, 2 op.

Opintojaksossa perehdytään mm. ihmisen psyyken toimintaan, oppimisen psykologiaan ja psykologiseen tutkimukseen.

PS02 Kehittyvä ihminen, 2 op.

Opintojaksossa tarkastellaan ihmisen psyykkistä kehitystä eri ikävaiheissa ja siihen vaikuttavia tekijöitä.

PS03 Tietoa käsittelevä ihminen, 2 op.

Opintojaksossa tutustutaan ihmisen toiminnan hermostolliseen perustaan, erityisesti aivojen toimintaan. Lisäksi tarkastellaan ihmisen tiedonkäsittelyä, esimerkiksi havaitsemista, muistin toimintaa ja ajattelua.

PS04 Tunteet ja mielenterveys, 2 op.

Opintojaksossa perehdytään psyykkiseen hyvinvointiin ja siihen liittyviin tekijöihin, erityisesti tunteiden ja mielenterveyden merkitykseen.

PS05 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen, 2 op.

Opintojaksossa tarkastellaan ihmisen persoonallisuutta monipuolisesti, näkökulmina ovat mm. temperamentti ja motivaatio. Lisäksi opintojaksossa perehdytään älykkyyteen ihmisen ominaisuutena sekä ympäristön ja kulttuurin merkitykseen ihmisen toiminnassa.

PS06 Sosiaalipsykologia, 2 op.

Opintojaksossa tarkastellaan sosiaalisen ympäristön ja kulttuurin vaikutusta yksilön toimintaan. Lisäksi tarkastellaan erilaisia ihmisten väliseen vuorovaikutukseen liittyviä teemoja, kuten prososiaalisuutta, attraktiota ja aggressiota.

PS07 Psykologian kertauskurssi, 2 op.

Opintojaksossa harjoitellaan ylioppilaskirjoituksissa tarvittavia taitoja ja kerrataan oppiaineen sisältöä.

 

Terveystieto

 

TE01 Terveys voimavarana, 2 op.

Opintojaksossa luodaan kokonaiskuvaa ihmisen voimavaroista, terveyden edistämisestä sekä terveyttä määrittävistä tekijöistä, niiden yhteyksistä ja vaikutusmekanismeista. Lisäksi syvennetään ja laajennetaan perusopetuksen aikana hankittua ymmärrystä elintapojen merkityksestä terveydelle ja arvioidaan terveyden edellytysten toteutumista omassa elämässä, perheessä ja lähiyhteisöissä.

TE02 Terveys ja ympäristö, 2 op.

Opintojaksossa kehitetään valmiuksia arvioida kriittisesti terveyteen liittyvää tietoa ja viestintää sekä perehdytään tutkimustiedon hankkimisen periaatteisiin. Keskeistä on mediaympäristön ohella tarkastella myös muiden elinympäristöjen terveysvaikutuksia sekä arvioida omien valintojen merkitystä ympäristön terveellisyydelle. Lisäksi moduulissa syvennytään riippuvuuksiin ja niiden vaikutuksiin.

TE03 Terveys ja yhteiskunta, 2 op.

Opintojaksossa ohjataan tarkastelemaan laajasti terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn historiallisia kehityslinjoja sekä tulevaisuuden haasteita yhteiskunnassa. Tehtävänä on avata keskeisiin tarttumattomiin ja tartuntatauteihin liittyviä tekijöitä sekä tarkastella sosiaali- ja terveyspalvelujen, itsehoidon ja omahoidon merkitystä terveydelle. Olennaista on myös perehtyä terveyteen ja sairauksiin liittyviin eettisiin kysymyksiin sekä globaaleihin terveyshaasteisiin.

TE04 Terveystiedon kertaus, 2 op.

Ylioppilaskirjoituksiin valmistava kertausopintojakso. Yhdistellään pakollisen ja valtakunnallisten valinnaisten modulien sisältöjä sekä harjoitellaan vastaustekniikoita.

 

Toinen kotimainen kieli, b1-oppimäärä, ruotsin kieli

 

RUB11 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen, 1 op.

Opintojaksolla pohditaan omaa kielitaitoa ja vahvuuksia, asetetaan tavoitteita kielten opiskelulle sekä harjoitellaan kieltenopiskelutaitoja. Rohkaistutaan kommunikoimaan ruotsin kielellä arkipäivän vuorovaikutustilanteissa.

RUB12 Ruotsin kieli arjessani, 3 op.

Opintojaksolla vahvistetaan taitoa kertoa ruotsiksi omasta elämästä, ihmissuhteista ja lähiympäristöstä eri tilanteissa ja erilaisia viestintäkanavia käyttäen.

RUB13 Kulttuuri ja mediat. 2 op.

Opintojaksolla vahvistetaan monilukutaitoa sekä taitoa tuottaa ja tulkita ruotsinkielisiä tekstejä. Tutustutaan pohjoismaisiin kulttuuri-ilmiöihin ja ruotsinkielisiin medioihin.

RUB14 Ympäristömme, 2 op.

Opintojaksolla tutustutaan kulttuuriseen moninaisuuteen, erilaisiin elinympäristöihin ja ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin aiheisiin erilaisia tekstityyppejä tutkimalla. Harjoitellaan mielipiteen ilmaisua kirjallisen tuottamisen keinoin.

RUB15 Opiskelu ja työelämä, 2op.

Opintojaksolla tutustutaan mahdollisuuksiin opiskella ja työskennellä ruotsin kielellä sekä pohjoismaiseen ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön.

RUB16 Viesti ja vaikuta puhuen, 2 op.

Opintojaksolla syvennetään taitoa tuottaa ruotsin kieltä suullisesti ja ymmärtää puhuttua ruotsin kieltä. Tavoitteena on tiedostaa oma suullisen osaamisen taso ja kehittämistarpeet.

RUB17 Kestävä elämäntapa, 2 op.

Opintojaksolla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa ruotsin kieltä kirjallisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta. Laajennetaan sosiaalisen median tuntemusta käyttäen ruotsin kieltä.

RUB18 Ruotsin yo-kertaus, 2op.

 Opintojakso valmentaa yo-kirjoituksiin. Opintojaksolla harjoitellaan yo-kokeen eri tehtävätyyppejä sekä kerrataan keskeistä kielioppia ja sanastoa.

Englannin kieli, pitkä oppimäärä

 

ENA01 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen, 1 op.

Opintojakson tavoite on rohkaista opiskelijaa kehittämään kielitaitoaan ja totuttaa opiskelija lukion kielenopiskeluun. Opiskelija aloittaa henkilökohtaisen kieliprofiilin laatimisen ja asettaa tavoitteita kielten opiskelulle lukiossa. Opintojaksossa kerrataan englannin keskeisiä rakenteita.

ENA02 Kieli globaalissa maailmassa ja vuorovaikutusosaaminen, 3 op.

Opintojakson tavoite on tutustua englantiin maailmankielenä. Harjoitellaan ymmärtämään eri puolilla maailmaa puhuttua englantia. Kerrataan ja syvennetään kielen keskeisiä rakenteita.

ENA03 Kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä, 2 op.

Opintojakson tavoite on tutustua eri kulttuurin aloihin, esimerkiksi musiikkiin, kirjallisuuteen, teatteriin, kuvataiteeseen ja elokuvaan.  Opintojakson aikana opiskelija tuottaa itse kulttuuriin liittyviä töitä englanniksi.

ENA04 Kieli vaikuttamisen välineenä, 2 op.

Opintojaksossa tutustutaan ajankohtaisiin aiheisiin eri medioissa. Harjoitellaan kriittistä lukemista ja tiedonhankintaa, mielipiteen ilmaisua yhteiskunnallisiin aiheisiin liittyen, sekä oman näkökannan perustelemista. 

ENA05 Kestävä tulevaisuus ja tiede, 2 op.

Opintojaksossa tutustutaan tieteellisissä teksteissä käytettävään englantiin.  Harjoitellaan tiedonhankinta- ja tekstitaitoja.

ENA06 Kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä, 2 op.

Opintojakson tavoitteena on oppia kertomaan jatko-opinnoista ja tulevista uravalinnoista, sekä kehittää taitoa ilmaista itseä myös muodollisissa asiayhteyksissä, joita työelämässä tarvitaan. Opintojakson aikana opiskelija täydentää kieliprofiiliaan.

ENA07 Ympäristö ja kestävä elämäntapa, 2 op.

Opintojakson aiheina ovat ympäristökysymykset, kestävä elämäntapa ja kansainväliset sopimukset.  Tavoitteena on oppia keskustelemaan ja kirjoittamaan globaaleista ympäristökysymyksistä englanniksi.

ENA08 Viesti ja vaikuta puhuen, 2 op.

Opintojaksossa syvennetään koko lukion aihepiirien hallintaa suullisesti.  Opiskelijat osallistuvat Opetushallituksen tuottamaan suullisen kielitaidon kokeeseen. Kokeesta saa todistuksen päättötodistuksen liitteeksi.

ENA09 Kertauskurssi, 2 op.

Opintojakson tavoitteena on valmentaa opiskelijaa A1 englannin ylioppilaskokeeseen.

 

Yhteiskuntaoppi

 

YH01 – Suomalainen yhteiskunta, 2 op.

Opintojakso perehdyttää valtiollisiin ja yhteiskunnallisiin järjestelmiin ja niissä vaikuttamiseen. Keskeisiä näkökulmia ovat demokratia, ihmisoikeudet, yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta sekä vaikuttaminen aktiivista ja osallistuvaa kansalaisuutta korostaen.

YH02 – Taloustieto, 2 op.

Opintojaksolla keskitytään taloustiedon keskeisten käsitteiden ymmärtämiseen ja markkinatalouden toimintaan. Opintojakso perehdyttää opiskelijan mikrotalouden (kotitalous ja yritys) ja makrotalouden (kansantalous) ilmiöihin.

YH03 – Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma, 2 op.

Opintojaksolla käsitellään Euroopan yhdentyminen ja Suomi osana Eurooppaa globaalissa maailmassa.

YH04 – Lakitieto, 2op.

Opintojakso antaa perustiedot Suomen oikeusjärjestelmän perusteista ja antaa valmiuksia toimia erilaisissa elämäntilanteissa.

YH05 – Yhteiskuntaopin kertaus, 2 op.

Opintojaksolla kerrataan yhteiskuntaopin opintojaksoja 1-4 ja valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin sekä jatko-opintoihin.

 

Vieraat kielet, B3-oppimäärä, espanja, ranska, saksa, venäjä

 

Nämä opintojaksokuvaukset ovat opetussuunnitelman perusteiden mukaan kaikkiin b3-oppimäärän mukaisiin vieraisiin kieliin liittyviä. Otsikossa oleva VK tarkoittaa vierasta kieltä ja B3 taasen sitä, että opiskelu alkaa lukiossa.

VKB31 Perustason alkeet 1, Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen, 2 op.

Opintojaksossa tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä rutiininomaisissa tilanteissa sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia.

VKB32 Perustason alkeet 2, Matkalla maailmassa, 2 op.

Opintojaksossa harjoitellaan selviytymistä jokapäiväisissä vuorovaikutustilanteissa sekä tavallisissa matkustus- ja asiointitilanteissa.

VKB33 Perustason alkeet 3, Elämän tärkeitä asioita, 2 op.

Opintojakson aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kouluun, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.  Harjoitellaan selviytymistä tavanomaisissa asiointitilanteissa.

VKB34 Perustaso 1, Monenlaista elämää, 2 op.

Opintojakson aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla, arjen tapoja ja traditioita. Opintojaksossa käsitellään kulttuurierojen vertailua, esim. juhla- ja ruokakulttuuria.

VKB35 Perustaso 2, Hyvinvointi ja huolenpito 2 op.

Opintojaksossa harjoitellaan mielipiteenilmaisua arkisissa tilanteissa. Aiheina ovat hyvinvointi ja terveys, sekä teknologian ja digitalisaation vaikutukset ihmisen elämään.

VKB36 Perustaso 3, Kulttuuri ja mediat, 2 op.

Opintojaksossa tutustutaan kohdekielisten kielialueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin. Opintojakson tavoitteena on rohkaista opiskelijaa lukemaan ja tulkitsemaan oman kielitaitonsa mukaisesti eri tasoisia ja pituisia tekstejä.

VKB37 Perustaso 4, Opiskelu, työ ja tulevaisuus, 2 op.

Opintojakson aihepiirit liittyvät kouluun, jatko-opintoihin ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

VKB38 Perustaso 5, Yhteinen maapallomme, 2 op.

Opintojakson aihepiirit käsittelevät luontoa, erilaisia asuinympäristöjä sekä kestävää elämäntapaa. Tutustutaan ajankohtaisiin aiheisiin kohdekielisessä mediassa. Kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

 

Teatteri-ilmaisu

 

TEA01 Näyttelijäntyön alkeet, 2 op.

Opintojaksolla tutustutaan suullisen ja fyysisen teatteri-ilmaisun perusteisiin. Opetus tapahtuu yksinkertaisin, toiminnallisin harjoituksin, joiden tehtävänä on auttaa opiskelijaa ymmärtämään puheen ja liikkeen merkitys ja oppia käyttämään niitä omassa ilmaisussaan, osana ryhmää ja kontaktissa muihin. Opetuksessa kannustetaan ja rohkaistaan yksilöllisyyteen sekä vahvistetaan opiskelijan ilmaisutekniikoita.

TEA02 Näyttelijäntyö, jatko, 2 op.

Edellyttää TEA01 – opintojakson sisältöjen osaamisen. Opintojaksolla tutustutaan suullisen ja fyysisen teatteri-ilmaisun eri muotoihin ja lajityyppeihin. Opetus tapahtuu varioiduin, toiminnallisin harjoituksin, joiden tehtävänä on rohkaista ja haastaa oppilasta laajentamaan jo opittuja taitoja. Opetuksessa kannustetaan ja rohkaistaan tutkimaan yksilöllisen ilmaisukyvyn ääripäitä ja uusia ulottuvuuksia. Opetuksessa painotetaan henkisesti ja fyysisesti turvallista oppimista ja vahvistetaan opiskelijan ilmaisutekniikoita.

TEA03 Näyttelijäntyö, produktio, 6 op.

Edellyttää TEA01 ja TEA02 -opintojaksojen sisältöjen osaamisen. opintojaksokokonaisuus koostuu teatterituotannon järjestäytymisestä, harjoitusprosessista ja esityskaudesta. Opiskelija pääsee käyttämään ja vahvistamaan aiemmin oppimaansa. Opetus tapahtuu osana kokonaisuutta ja opiskelija kokee harjoitusprosessin eri vaiheet ja oppii ymmärtämään teatterin perusluonnetta kollektiivisena taidemuotona. Tuotannon muut osa-alueet, kuten käsikirjoitus, musiikki, valaistus, äänet, puvustus, maskeeraus, markkinointi jne. tulevat konkreettisiksi prosessin etenemisen myötä. Opiskelija sitoutuu tuotannon vaatimaan harjoitus- ja esitysaikatauluun, tuotannon vaatimien resurssien puitteissa. Tuotannoissa pyritään tekemään vaihdellen yhteistyötä koulun muiden kurssien ja opettajien kanssa. Lisäksi tehdään yhteistyötä ulkopuolisten tahojen kanssa.

TEA04 Teatterimusiikki ja äänisuunnittelu, 4 op.

Opiskelija säveltää ja/tai sovittaa kulloiseenkin tuotantoon tarvittavaa musiikkia osana sävellys- ja tuotantotiimiä tai suunnittelee ja toteuttaa näytelmän äänimaailmaa. Vaihtoehtoisesti opiskelija toimii tuotannossa muusikkona.

TEA05 Valosuunnittelu, 2op.

Opintojaksolla opetellaan valaistuksen perusteita sekä käyttämään valaistuslaitteistoa. Luodaan valosuunnitelma näytelmään / musikaaliin sekä ollaan mukana kevarin valototeutuksessa.

TEA06 Tanssi, 4 op.

Opintojaksosuorituksen (2-4 op.) voi saada lukioaikaisista, koulun ulkopuolisten opetuksenjärjestäjien taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opinnoista tai osa-opinnoista.

TEA07 Tuotantopracticum, 4 op.

Opintojakso mahdollistaa osallistumisen tuotantoprosessiin suunnittelun, tekniikan tai tuotannon puolella sillä osa-alueella, johon opiskelija osoittaa erityistä kiinnostusta ja tuntemusta. Opintojakso edellyttää itsenäistä työskentelyä osana tuotantokoneistoa. Opintojakson voi suorittaa esim. tarpeistonvalmistuksesta, tuottamisesta, tiedotuksen visuaalisen ilmeen suunnittelusta ja toteuttamisesta, ääni- tai valomiehenä, videotyöstä tms. Tuotantotiimiin kuuluminen edellyttää tarvittaviin tuotantopalavereihin ja harjoituksiin osallistumista, yhteistyötaitoja ja oma-aloitteisuutta.

TEA08 Larp-opintojakso, 2 op.

Opintojaksolla tutustutaan liveroolipelaamiseen ja tutkitaan roolihahmojen työstämistä niin näyttelijäntyön kuin roolipelauksenkin näkökulmasta. Improvisaatio- ja eläytymisharjoituksilla haetaan luontevuutta ja turvallisuutta, johon opiskelijat rakentavat hahmot kurssin aikana. Peli on urbaania fantasiaa Life Beyond –maailmassa.