Oppimateriaalit ja oppimisympäristöt

Sa­von­lin­nan Tai­de­lu­ki­os­sa opis­ke­lu­ym­pä­ris­tö­jä laa­jen­ne­taan mm. oppi­lai­tok­ses­ta teh­tä­vien ta­voit­teel­lis­ten opin­to­mat­ko­jen ja oppi­lai­tok­seen tu­le­vien vie­rai­li­joi­den muo­dos­sa. Gal­le­ria Etei­sen mah­dol­li­suuk­sia käy­te­tään hy­väk­si kut­su­mal­la sii­hen tai­tei­li­joi­ta pys­tyt­tä­mään näyt­te­lyi­tään ja liit­tä­mäl­lä tämä osak­si kuva­tai­de­lu­ki­o­lais­ten tai­de­kas­va­tus­ta.

Musiikkilukio tuottaa / järjestää lukuvuosittain isoja konsertteja mm. joulukonsertit, sekä alkuvuoden promenadi- ja kevyen musiikin konsertit. Konserteissa opiskelijoilla on mahdollisuus esittää solisten opetuksensa ja yhteismusisointiopetuksen tuloksia. Opiskelijoita myös tutustutetaan konserttien tekniseen ja taiteellisen järjestämiseen mm. esitysten musiikkiteknologinen suunnittelun sekä ohjelmatyöryhmän työskentelyn kautta. Eri kokoonpanot toteuttavat vilkasta keikkatoimintaa yhteistyökumppaneidemme tapahtumissa.

Opis­ke­li­ja hyö­dyn­tää opin­nois­saan kou­lun omaa ICT-ark­ki­teh­tuu­ria. Kou­lus­sa on oma pal­ve­lin, jo­hon kai­kil­le opis­ke­li­joil­le luo­daan käyt­tä­jä­pro­fii­lit. Kou­lul­la ope­tus­ryh­mien käy­tös­sä ole­va lai­te­kan­ta on iOS-käyt­tö­jär­jes­tel­mään kuu­lu­va. Muussa opiskelussaan opiskelija käyttää Savonlinnan kaupungin kustantaa Lukiolaiskannettavaa, joka täysin lukion tarpeisiin kehitetty ratkaisu. Se sisältää ilman Abitti-tikkua toimivan ja automaattisesti päivittyvän koeympäristön sekä maksuttomasti käytössä olevan tukipalvelun. Jossa on mukana myös, laitteen yleisesittelyyn pääse tästä linkistä.

Kuvataideopintoja varten opiskelijoilla on käy­tös­sään käyt­tä­jä­poh­jai­set ado­be-li­sens­sit (mm. Photoshop, Illustrator, Acrobat, InDesign, Xd, Lightroom, Premiere Pro, Premiere Rush, After Effect). Ado­ben pil­vi­pal­ve­luun on syö­tet­ty kaik­ki opis­ke­li­jam­me ja hen­ki­lö­kun­nan jä­se­net. Nyt käyt­tä­jä pää­see pal­ve­lui­hin Goog­le käyt­tä­jä­tun­nis­tau­tu­mi­sen kaut­ta Adoben Creative Cloud -jäsenyyden luomisen kautta. Kir­jau­tu­mi­nen ta­pah­tuu edu.sa­von­lin­na.fi -tun­nuk­sil­la. Ohjeet aukeavat tästä linkistä

Musiikin teknologiaopintoja varten lukiolta löytyy 12-paikkainen digitaalisin äänityöasemin (DAW) varustettu luokka. Pääasiallisina ohjelmistoina käytämme Sibeliusta, Garageband:iä ja Logic X Pro:ta. Koulumme studiosta löytyy mahdollisuus nauhoittaa 24-raitaisesti. Studio on integroitu bändiluokan ja juhlasalin kanssa, mahdollistaen studiotyöskentelyn näissä tiloissa. Se on myös vapaasti oppilaidemme käytössä

Mittarit

Palautteet

Päättökyselyn kysymykset:

  • 19: Opetuksessa käytettävät opetusvälineet ovat tarkoitukseen sopivia.
  • 20: Opetustilat ovat mielestäni asianmukaiset.
  • 21: Opetuksessa käytetään monipuolisia oppimateriaaleja

Olokyselyn kysymykset:

  • 18: Opetuksessa käytettävät opetusvälineet ovat tarkoitukseen sopivia.
  • 19: Opetustilat ovat mielestäni asianmukaiset.
  • 20: Opetuksessa käytetään monipuolisia oppimateriaaleja

Tulokyselyn kysymykset:

  • 21: Opetuksessa käytettävät opetusvälineet ovat tarkoitukseen sopivia.
  • 22: Opetustilat ovat mielestäni asianmukaiset.
  • 23: Opetuksessa käytetään monipuolisia oppimateriaaleja
  • 58: Olen tyytyväinen opinnoissani tarvittavaan päätelaitteeseen (lukiolaiskannettava)

Tulokset lv. 2023–2024

Palautteet
PäättökyselyOlokyselyTulokysely
Opetusvälineiden tarkoitukseen sopivuus4,24,44,42
Opetustilojen asianmukaisuus4,084,44,44
Oppimateriaalien monipuolisuus3,8343,89
Tyytyväisyys päätelaitteeseen4,52