Laatulupaus

 

Taidelukio on yleissivistävä oppilaitos, joka antaa opiskelijalle tiedot ja taidot lukion oppimääriin perustuviin jatko-opintoihin. Tämän lisäksi Taidelukiolla on kaksi lukiokoulutuksen erityistehtävää, kuvataide- ja musiikkipainotteinen opetus.

Opiskelijat suorittavat lukion oppimäärän, jonka laajuus on vähintään 150 opintopistettä. Savonlinnan Taidelukiossa tästä opintopistemäärästä n. kolmasosa rakentuu erityistehtävien opetuksen opinnoista. Kuvataidepainotteisia opintoja valmistuvalla ylioppilaalla tulee olla vähintään 42 opintopisteen (op.) verran, mutta pitkän aikavälin keskiarvo osoittaa, että näitä on n. 50 op. Musiikissa vastaavat luvut ovat 30 ja 48 op.

Lukiokoulutuksen erityistehtäviä annettaessa on huomiota kiinnitetty yleiseen lukiokoulutuksen koulutustarpeeseen, kyseisen erityistehtävän koulutustarpeeseen, oppilaitoksen ammatillisiin edellytyksiin ja koulutuksen järjestäjän taloudellisiin edellytyksiin. Opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämislupa näille erityistehtäville on annettu 26.10.2017, OKM/54/530/2017.

Oppilaitostamme auditoitiin sekä opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) että Kansallisen koulutuksen arviointineuvoston (KARVI) toimesta järjestämislupahakemustan arvioinnin yhteydessä. Näissä auditoinneissa Savonlinnan Taidelukiolla todettiin olevan erinomaiset edellytykset selviytyä kuvataiteen ja musiikin erityistehtävän toteuttamisesta. Tähän korkeimpaan kategoriaan pääsi Taidelukion lisäksi kolme muuta kuvataidelukiota ja 10 musiikkilukiota. (KARVI Julkaisuja 26:2017, s. 11ja 16-17).

Oppilaitoksemme antaa opiskelijalle kahdet eväät, laadukkaan yleissivistyksen ja erinomaisen kuvataide- tai musiikkipainotteisen opintopolun.