Kuvataidelukion opetus

Kuvataidelukion tehtävä

Kuvataidelukion opinnoissa kehitetään visuaalista hahmotuskykyä ja kuvallista ilmaisua. Opiskelija oppii tulkitsemaan, arvostamaan ja arvottamaan omaa ja muiden kulttuuria. Kuvalliseen kulttuuriin perehdytään visuaalisesteettisen tiedon, taidehistorian ja omakohtaisen työskentelyn kautta.

Luovaa ajattelua kehitetään tukemalla opiskelijan persoonallisia ratkaisuja. Teemoin, näyttelyin ja julkaisuin syvennetään vuorovaikutusta ympäröivän yhteisön kanssa.

Kuvataidelukiossa opiskelu antaa hyvät lähtökohdat visuaalisen alan ammatteihin. Lisäksi opiskelu kehittää kykyä ymmärtää taidetta, visuaalista maailmaa eri ympäristöissä ja median kuvia. Kuvataiteen harrastus rikkaine ilmiöineen on terveyttä edistävää, voimauttavaa ja antaa iloa elämään.

Opetuksen laaja-alaisuus

Kuvataidelukion opetussuunnitelma on itse laadittu eli sitä varten ei ole olemassa opetussuunnitelman perusteita. Siinä on paikallisia oppiaineita 12 sekä ja niissä 41 erillistä paikallista opintojaksoa. Opintopisteitä niistä kertyy yhteensä 128. Kuvataidelukion opinnot edellyttävät opiskelijalta 42 opintopisteen opintoja.

Nämä opinnot ovat laajempia kuin kuvataidelukioissa keskimäärin.

Kuvataidelukiossa kaikki opiskelevat kuvailmaisun perusteita ja taidehistoriaa kumpaakin vähinään 8 opintopisteen verran. Näitä oppiaineita voi myös vapaavalintaisesti opiskella lisääkin. Lisäksi opiskelija valitsee ns. pitkän taideaineen, jossa hän syventyy 26 opintopisteen verran johonkin seuraavista kokonaisuuksista: graafinen muotoilu ja tilasuunnittelu, mediailmaisu, muotoilu ja kuvataide sekä yleinen kuvataide.

Kuvataidelukion vapaavalintaisissa opinnoissa on myös työpajaopintoja, kuten keramiikka, valokuva, elokuva, tekstiili ja metalligrafiikka. Tarjonta saattaa vaihdella vuosittain.

Paikallinen oppiaine

Paikalliset opintojaksot, edellytettävät opinnot

Paikalliset opintojaksot, vapaavalintaiset opinnot (op)

Taidehistoria

8

2

Kuvailmaisun perusteet

8

8

Graafinen muotoilu ja tilasuunnittelu

26

 

Mediailmaisu

26

 

Muotoilu ja kuvataide

26

 

Yleinen kuvataide

26

 

Kuvataiteen lukiodiplomi

 

2

Vapaavalintaiset työpajaopinnot

 

 

Elokuva

 

4

Grafiikka

 

2

Keramiikka

 

8

Ompelu

 

6

Tekstiili

 

2

Valokuva

 

4

 

Tarkemmat oppiaine ja opintojaksokuvaukset löytyvät koulumme nettisivuilta, Kuvataidelukio – Savonlinnan Taidelukio

Taidelukion opetussuunnitelma löytyy oheisesta linkistä, Savonlinnan Taidelukion opetussuunnitelma

Auditoinnit – todennettua laatua

Savonlinnan Taidelukion kuvataidelukion opetustarjontaa on auditoitu vuosina 2017 opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (KARVI) toimesta järjestämislupahakemustan arvioinnin yhteydessä. Karvin mukaan Savonlinnan Taidelukiolla on vuosikymmenien vahva kokemus ja näyttö toiminnastaan ja hakemus oli huolellisesti laadittu. Savonlinnan Taidelukiolla todettiin olevan erinomaiset edellytykset selviytyä kuvataiteen erityistehtävän toteuttamisesta. Tähän korkeimpaan kategoriaan pääsi Taidelukion lisäksi kolme muuta kuvataidelukiota. Maassa toimii kuusi kuvataidelukiota (KARVI Julkaisuja 26:2017, s. 11).

 

OKM arvioi samaa asiaa ja määritteli kuvataidelukion opiskelijamääräksi 160. Se päätyi esittämään Savonlinnan Taidelukiolla valtakunnallisen kehittämistehtävää vuosille 2018–2025 (OKM Julkaisuja 2017:42: Lukion erityinen koulutustehtävä, s. 18. OKM 2017).

 

Mittarit

Palautteet

Arviointitietoa tuotetaan lukuvuosittain seuraavasti;

Päättökyselyn kysymykset:

53: Kuvataidelukion kuvataidetarjonta on monipuolinen

55: Kuvataiteen opintojaksojen pakollisuus ja valinnaisuus on tasapainossa

56: Kuvataiteen opintojaksot jakaantuvat sopivasti eri opiskeluvuosille

57: Kuvataidelukio tarjoaa opiskelijalle hyvät mahdollisuudet kehittää kuvataiteelliseen ilmaisuun liittyviä taitoja.

  1. Olen tyytyväinen kuvataidelukion toimintaan.

Olokyselyn kysymys:

  1. Olen tyytyväinen kuvataidelukion toimintaan.

Tulokyselyn kysymys

47: Olen tyytyväinen kuvataidelukion toimintaan.

Tulokset lv. 2023–2024

Palautteet
 

Päättökysely

Olokysely

Tulokysely

Kurssitarjonnan monipuolisuus

4,53

   

Pakollisuus ja valinnaisuus tasapainossa

4,33

   

Opintojaksot jakaantuvat sopivasti eri vuosikursseille

4,22

   

Kuvataidelukio antaa hyvät mahdollisuudet kehittää kuvataiteelliseen ilmiasuun liittyviä taitoja

4,61

   

Tyytyväisyys kuvataidelukion toimintaan

4,61

4,4

4,41