Laadukas oppiminen

 

Oppiminen on seurausta opiskelijan aktiivisesta ja tavoitteellisesta toiminnasta. Se tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden, opettajien, asiantuntijoiden ja yhteisöjen kanssa erilaisissa oppimisympäristöissä.

Opiskelijan oppimisen ja osaamisen laatua mitataan kansallisten ja koulun omien tietovarantojen avulla. Ylioppilaskokeissa osaamista mitattavien oppiaineiden osalta ylioppilastutkintolautakunnan tietovarannot ovat keskeisimpiä. Laaja-alaisen kuvataiteen ja musiikin osalta koulun omat tietovarannot sekä julkishallinnon auditoinnit ovat keskeisimpiä.

Laatukäsikirjassa kiinnitämme laajaa huomioita opiskelijoiden oppimistaitoihin ja niiden tavoitteelliseen kehittämiseen. Näissä oppimistaidoissa on puutteita ja nämä löydökset on saatu kouluterveyskyselyn (THL) tulosten kautta. Keskitymme vuosina 2024 ja 2025 oppilaitoksen hanketyössä tähän teemaan. Lukiomme arviointikäytänteet tukevat ja ohjaavat oppimista. 

Taidelukiolla on lv. 2024-2025 alkaen opintojakson aikainen palautejärjestelmä käytössä. Palautetieto kerätään kesken opintojakson ja sen avulla pyritään varmistamaan, että opiskelijoiden saama opetus on laadukasta. Jos laatupoikkeamaa opiskelijoiden mukaan on, opettaja ehtii tähän reagoida. Nämä palautteet kerätään wilma-sovelluksen avulla.

Laajoilla opiskelijakyselyillä kerätään dataa laajemmin. Laadukas oppiminen -laatutekijän suhteen nämä palautteet ovat aivan keskeisiä. Palautteissa on vahvasti eriytetty yleislukioaineiden, laaja-alaisen kuvataiteen ja musiikin palautteet. Näitä palautteita käsitellään asianomaisissa tiimeissä eli vuosikurssi- ja hallintotiimeissä sekä kuvataiteen ja musiikin tiimeissä.

Lukiokoulutuksen laatustrategia asiakirjassa laadukas oppiminen -laatutekijään on sisällytetty erityisopetus ja ohjaus. Nämä osiot on siirretty laatukäsikirjassamme hyvinvointi ja osallisuus -laatutekijään.

Laadukas oppiminen -laatutekijää kuvataan seuraavilla osioilla, osiossa myös linkkisiirtymä artikkeleihin:

Kuvataiteen opetus

Musiikin opetus

Ylioppilastutkinnossa mitattavien oppiaineiden opetus

Oppimateriaalit ja oppimisympäristöt

Arviointi

Oppimaan oppimisen taidot