Valtakunnallinen lukiokoulutuksen kehittämistehtävä

Kehittämistehtävän sisältö

Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö (OKM) ha­lu­si eri­tyis­teh­tä­vä­lu­ki­o­uu­dis­tuk­sen yh­tey­des­sä var­mis­taa, että eri­tyi­sen kou­lu­tus­teh­tä­vän lu­ki­oi­den osaa­mi­nen saa­daan koko lu­ki­o­ken­tän käyt­töön. Täs­tä joh­tu­en se va­lit­si ha­ke­mus­ten pe­rus­teel­la jou­kon ke­hit­tä­jä­lu­ki­oi­ta, jot­ka sai­vat vel­vol­li­suu­den ke­hit­tää ja le­vit­tää pai­no­tuk­seen­sa liit­ty­viä pe­da­go­gii­kan, toi­min­ta­kult­tuu­rin ja op­pi­mis­ym­pä­ris­tön hy­viä mal­le­ja ja käy­tän­tei­tä. Li­säk­si nämä lu­ki­ot vah­vis­ta­vat val­ta­kun­nal­li­ses­ti hen­ki­lös­tön ope­tuk­sel­li­sia val­miuk­sia ja osaa­mis­ta ja edis­tä­vät kaik­kien alaan kuu­lu­vien toi­mi­joi­den yh­teis­työ­tä

Kehittämistehtävä annettiin Kansallisen kou­lu­tuk­sen ar­vi­oin­ti­kes­kuk­sen (KAR­VI) ja ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri­ön to­teut­ta­mis­sa au­di­toin­neis­sa loka­kuus­sa 2017 yh­del­le­tois­ta suo­ma­lai­sel­le lu­ki­ol­le. Edus­tet­tui­na eri­tyis­teh­tä­vi­nä ovat mu­siik­ki, ur­hei­lu, kuva­tai­de, vie­raat kie­let, ma­te­ma­tiik­ka ja luon­non­tie­teet sekä yrit­tä­jyys.

Lukio Koulutuksen järjestäjä Tehtävä
Helsingin suomalainen yhteiskoulu Suomalaisen yhteiskoulun Oy Vieraat kielet
Kansainvälisen liiketoiminnan lukio Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry. Yrittäjyys ja liiketoimin-nallinen osaaminen
Kastellin lukio Oulun kaupunki Urheilu
Kaustisen musiikkilukio Kaustisen kunta Musiikki
Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio Viipurin reaalikoulu Oy Matematiikka
Mäkelänrinteen lukio Helsingin kaupunki Urheilu
Otaniemen lukio Espoon kaupunki Luonnontieteet
Savonlinnan Taidelukio Savonlinnan kaupunki Kuvataide
Sibelius-lukio Helsingin kaupunki Musiikki
Tapiolan lukio Espoon kaupunki Musiikki
Tölö Gymnasium Helsingin kaupunki Bildkonst och musik

Valtakunnalliset kehittäjälukiot. Taulukko Reima Härkönen.

Kuvistuubi

Kehittämistehtävän keskeisimmät, kuvataideopettajaa työssään auttavat sisällöt kootaan kuvistuubi.fi -sivustolle. Sivusto täydentyy kaiken aikaa. Sivustolle pääset tästä linkistä https://www.kuvistuubi.fi/

Lukiodiplomiuudistus

Taidelukion rehtori Reima Härkönen toimi opetusministerin asettaman kolmihenkisen selvitysryhmän jäsenenä vuosina 2020 ja 2021. Selvitys luovutettiin opetusministerille 12.1.2021. OKM:n julkaisuja 2020:34

Lausuntopalautteen jälkeen opetus- ja kulttuuriministeriö antoi toimeksiannon opetushallitukselle.

Prosessi selvitysmiesten asettamisesta OPH:lle annettavaan toimeksiantoon käy ilmi tästä linkistä.

Työn päätteeksi opetushallitus julkaisi ”Laadukas ja luotettava lukiodiplomi. Esitys lukiodiplomin kehittämissuunnitelmaksi 2023–2026” -julkaisun (OPH-5219-2021)

Tämän suunnitelman innoittamana Savonlinnan taidelukio on kutsunut maan kuvataidelukiot suunnittelemaan digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen opintojaksot KU03 ja KU04. Tarkempaa tietoa aiheesta löytyy, tästä linkistä.

Täydennyskoulutukset

Kehittämistehtävän myöstä olemme täydennyskouluttaneet lukioissa työskenteleviä kuvataideopettajia.