Oppilaitoksen kehittäminen

Valtakunnallinen kehittämistehtävä

Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö (OKM) ha­lu­si eri­tyis­teh­tä­vä­lu­ki­o­uu­dis­tuk­sen yh­tey­des­sä 2015–2017 var­mis­taa, että eri­tyi­sen kou­lu­tus­teh­tä­vän lu­ki­oi­den osaa­mi­nen saa­daan koko lu­ki­o­ken­tän käyt­töön. Täs­tä joh­tu­en se va­lit­si ha­ke­mus­ten pe­rus­teel­la jou­kon ke­hit­tä­jä­lu­ki­oi­ta, jot­ka sai­vat vel­vol­li­suu­den ke­hit­tää ja le­vit­tää pai­no­tuk­seen­sa liit­ty­viä pe­da­go­gii­kan, toi­min­ta­kult­tuu­rin ja op­pi­mis­ym­pä­ris­tön hy­viä mal­le­ja ja käy­tän­tei­tä. Li­säk­si nämä lu­ki­ot vah­vis­ta­vat val­ta­kun­nal­li­ses­ti hen­ki­lös­tön ope­tuk­sel­li­sia val­miuk­sia ja osaa­mis­ta ja edis­tä­vät kaik­kien alaan kuu­lu­vien toi­mi­joi­den yh­teis­työ­tä

Kehittämistehtävä annettiin Kansallisen kou­lu­tuk­sen ar­vi­oin­ti­kes­kuk­sen (KAR­VI) ja ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri­ön to­teut­ta­mis­sa au­di­toin­neis­sa loka­kuus­sa 2017 yh­del­le­tois­ta suo­ma­lai­sel­le lu­ki­ol­le. Edus­tet­tui­na eri­tyis­teh­tä­vi­nä ovat mu­siik­ki, ur­hei­lu, kuva­tai­de, vie­raat kie­let, ma­te­ma­tiik­ka ja luon­non­tie­teet sekä yrit­tä­jyys.

Kuvistuubi

Kehittämistehtävän keskeisimmät, kuvataideopettajaa työssään auttavat sisällöt kootaan kuvistuubi.fi -sivustolle. Sivusto täydentyy kaiken aikaa. Sivustolle pääset tästä linkistä https://www.kuvistuubi.fi/

Lukiodiplomiuudistus

Taidelukion rehtori Reima Härkönen toimi opetusministerin asettaman kolmihenkisen selvitysryhmän jäsenenä vuosina 2020 ja 2021. Selvitys luovutettiin opetusministerille 12.1.2021. OKM:n julkaisuja 2020:34

Lausuntopalautteen jälkeen opetus- ja kulttuuriministeriö antoi toimeksiannon opetushallitukselle.

Prosessi selvitysmiesten asettamisesta OPH:lle annettavaan toimeksiantoon käy ilmi tästä linkistä.

Työn päätteeksi opetushallitus julkaisi ”Laadukas ja luotettava lukiodiplomi. Esitys lukiodiplomin kehittämissuunnitelmaksi 2023–2026” -julkaisun (OPH-5219-2021)

Tämän suunnitelman innoittamana Savonlinnan taidelukio on kutsunut maan kuvataidelukiot suunnittelemaan digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen opintojaksot KU03 ja KU04. Tarkempaa tietoa aiheesta löytyy, tästä linkistä.

Täydennyskoulutukset

Kehittämistehtävän myöstä olemme täydennyskouluttaneet lukioissa työskenteleviä kuvataideopettajia.

 

Muu kehittämistyö

 

Taidelukio osallistuu vuosittain erilaisiin kehittämishankkeisiin, joista suuressa osassa käytettävissä on OPH:n kanavoimaa hankerahoitusta tai Euroopan unionin ohjelmakaudenrahoitusta. Ohessa muutama viimeisimmistä

  • ylimääräinen valtionosuus, valtakunnallinen lukiokoulutuksen kehittämistehtävä 2018–2025
  • Korona lukiot 2023–2024 (yhdessä Savonlinnan muiden lukioiden kanssa)
  • Lukio laatukäsikirja (yhdessä Savonlinnan muiden lukioiden kanssa)
  • lukio Chat SLN (yhdessä Savonlinnan muiden lukioiden kanssa)
  • Erasmus+ Akkreditointi 24–25
  • Erasmus+ Akkreditointi 23–24
  • Itä-Suomen lukioverkoston laatuhanke (yhteishanke 20 itäsuomalaisen lukion kanssa)