Kuvataidelukion opetustarjonta ja todennettu laatu

Kuvataidelukion koulutuslupaus

Kuvataidelukion opinnoissa kehitetään visuaalista hahmotuskykyä ja kuvallista ilmaisua. Opiskelija oppii tulkitsemaan, arvostamaan ja arvottamaan omaa ja muiden kulttuuria. Kuvalliseen kulttuuriin perehdytään visuaalisesteettisen tiedon, taidehistorian ja omakohtaisen työskentelyn kautta.

Luovaa ajattelua kehitetään tukemalla opiskelijan persoonallisia ratkaisuja. Teemoin, näyttelyin ja julkaisuin syvennetään vuorovaikutusta ympäröivän yhteisön kanssa.

Kuvataidelukiossa opiskelu antaa hyvät lähtökohdat visuaalisen alan ammatteihin. Lisäksi opiskelu kehittää kykyä ymmärtää taidetta, visuaalista maailmaa eri ympäristöissä ja median kuvia. Kuvataiteen harrastus rikkaine ilmiöineen on terveyttä edistävää, voimauttavaa ja antaa iloa elämään.

Opetussuunnitelman innovatiivisuus ja vahva paikallisuus sekä opetuksen laaja-alaisuus. Laaja-alaisuus tarkoittaa käytännössä sitä, että kuvataidelukiolaiselle on keskimäärin 10-11 opetustuntia kuvataideaineita viikon aikana.

Kuvataidelukiolaisen työjärjestys 30.10.2022. Kuva Reima Härkönen.

Kuvataidelukion opetussuunnitelma on itse laadittu eli sitä varten ei ole olemassa opetussuunnitelman perusteita. Siinä on paikallisia oppiaineita 12 sekä ja niissä 41 erillistä paikallista opintojaksoa. Opintopisteitä niistä kertyy yhteensä 128. Kuvataidelukion opinnot edellyttävät opiskelijalta 42 opintopisteen opintoja.

Nämä opinnot ovat laajempia kuin kuvataidelukioissa keskimäärin.

Auditoinnit – todennettua laatua

Savonlinnan Taidelukion kuvataidelukion opetustarjontaa on auditoitu vuonna 2017 opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Kansallisen koulutuksen arviointineuvoston (KARVI) toimesta järjestämislupahakemustan arvioinnin yhteydessä.

KARVI:n mukaan Savonlinnan Taidelukiolla on vuosikymmenien vahva kokemus ja näyttö toiminnastaan ja hakemus oli huolellisesti laadittu. Savonlinnan Taidelukiolla todettiin olevan erinomaiset edellytykset selviytyä kuvataiteen erityistehtävän toteuttamisesta. Tähän korkeimpaan kategoriaan pääsi Taidelukion lisäksi kolme muuta kuvataidelukiota. Maassa toimii kuusi kuvataidelukiota (KARVI Julkaisuja 26:2017, s. 11).

OKM arvioi samaa asiaa ja määritteli kuvataidelukion opiskelijamääräksi 160. Se päätyi esittämään Savonlinnan Taidelukiolla valtakunnallisen kehittämistehtävää vuosille 2018–2025. Tämän statuksen sai vain yksi suomenkielinen kuvataidelukio (OKM Julkaisuja 2017:42: Lukion erityinen koulutustehtävä, s. 18. OKM 2017).

Opetuksen laaja-alaisuus

Kuvataidelukiossa kaikki opiskelevat kuvailmaisun perusteita ja taidehistoriaa kumpaakin vähinään 8 opintopisteen verran. Näitä oppiaineita voi myös vapaavalintaisesti opiskella lisääkin. Lisäksi opiskelija valitsee ns. pitkän taideaineen, jossa hän syventyy 26 opintopisteen verran johonkin seuraavista kokonaisuuksista: graafinen muotoilu ja tilasuunnittelu, mediailmaisu, muotoilu ja kuvataide sekä yleinen kuvataide.

Kuvataidelukion vapaavalintaisissa opinnoissa on myös työpajaopintoja, kuten keramiikka, valokuva, elokuva, tekstiili ja metalligrafiikka. Tarjonta saattaa vaihdella vuosittain.

Paikallinen oppiaine Paikalliset opintojaksot, edellytettävät opinnot (op) Paikalliset opintojaksot, vapaavalintaiset opinnot (op)
Taidehistoria 8 2
Kuvailmaisun perusteet 8 8
Graafinen muotoilu ja tilasuunnittelu 26  
Mediailmaisu    
Muotoilu ja kuvataide    
Yleinen kuvataide    
Kuvataiteen lukiodiplomi   2
Vapaavalintaiset työpajaopinnot    
Elokuva   4
Grafiikka   2
Keramiikka   8
Ompelu   6
Tekstiili   2
Valokuva   4

Taidehistoria

Taidehistoria avaa ikkunan ihmiskunnan parhaimpiin saavutuksiin. Se antaa oppiaineena laajan sivistyksellisen pohjan ja taiteen tekijöille näkemystä eri aikakausien taidekäsityksiin. Taidehistoria tarkastelee visuaalista kulttuuria esihistoriasta nykypäivään. Luentojen lisäksi opiskelijat tekevät vaihtoehtoisesti pieniä tutkielmia, esitelmiä, analysoivat kuvia ja ilmiöitä ja työstävät portfoliota piirtäen ja kirjoittaen.

Kuvailmaisun perusteet

Kuvailmaisun perusteet -oppiaine antaa kuvataideopintoihin tarvittavan tiedollisen ja taidollisen pohjan.

Graafinen muotoilu ja tilasuunnittelu

Graafisessa muotoilussa opit graafisen taiteen, esim. taidegrafiikan ja sarjakuvien maailmaa. Tutustut käyttögrafiikan maailmaan suunnittelemalla julisteita, logoja ja taittoja. Tilasuunnittelussa opit muovaamaan tiloja niin sisältä kuin ulkoa ja pohtimaan kolmiulotteisen suunnittelun lähtökohtia. Monessa yhteydessä opit arkkitehtuurin peruskäsitteitä. Liikut piirtämisen ja maalaamisen rajapinnalla ja syvennät myös perspektiivisen kuvaamisen taitojasi.

Mediailmaisu

Mediailmaisussa paneudutaan viestinnän keinoihin enimmäkseen visuaalisesta näkökulmasta, kuitenkaan unohtamatta ääntä ja kirjoitettua sanaa. Tutkitaan erilaisia sisältöjä ja ilmaisutapoja. Tekniikoiden harjoittelun kautta saadaan kokemusta viestintään liittyvistä työmenetelmistä. Valokuva, elokuva, erilaiset julkaisut ja mediataide ovat pääsisältöjä. Tavoitteena on, että opiskelijalla on lukion lopussa monipuolinen näkemys (visuaalisesta) mediasta sekä hyvät pohjatiedot ja -taidot jatko-opintoja ajatellen. Kurssitöitä esitellään portfolioissa, näyttelyinä, erilaisilla verkkosivuilla ja muissa sopivissa yhteyksissä.

Muotoilu ja kuvataide

Muotoilu ja kuvataide -oppaineen opintojaksoilla tutkitaan visuaalista kulttuuria muotoilun ja kuvataiteen keinoin. Kuvailmaisuun perehdytään kokeilevasti ja monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä. Tavoitteena on luovuuden ja oman ilmaisun etsiminen, kuvailmaisun taitojen ja visuaalisen ajattelun harjoittaminen sekä kuvataiteen tuntemuksen syventäminen.

Yleinen kuvataide

Yleisessä kuvataiteessa tehdään kuvia piirtäen, maalaten, veistäen ja grafiikan menetelmin. Tavoitteena on oma ilmaisu ja omat kuvat.  Opetus on lähiopetusta omassa tutussa ryhmässä koko lukioajan.

Työpajaopinnot

Kuvataidelukion opiskelija saa monipuolistettua kurssivalikoimaansa vapaavalintaisilla työpajakursseilla. Työpajatarjonta vaihtelee hieman vuosittain.

Tarkemmat oppiaine ja opintojaksokuvaukset löytyvät koulumme nettisivuilta, Kuvataidelukio – Savonlinnan Taidelukio

Alla olevassa videossa on esitelty kuvataideabiturienttien päättötöitä. Näyttelyssä on esillä teos ja siihen liittyvä kirjallinen tuotos, portfolio. Päättötyöopintojakso on 4 opintopisteen laajuinen.

Laadun mittaaminen

Arviointitietoa tuotetaan lukuvuosittain seuraavasti;

Päättökysely: Kysymykset 53, 54, 55, 56, 57 ja 58.

Olokysely:. Kysymykset 52 ja 58.

Tulokysely: Kysymys 47.

Arviointitiedon käsittely: Lukuvuosittain ns. arviointivesossa.