Oppimisen tuki

Taidelukion opis­ke­li­jal­la on oi­keus saa­da eri­tyis­o­pe­tus­ta tai muu­ta op­pi­mi­sen tu­kea riip­pu­mat­ta sii­tä, mis­tä syis­tä op­pi­mi­sen vai­keu­det joh­tu­vat. Täs­tä oi­keu­des­ta tie­do­te­taan opis­ke­li­jaa ja hä­nen huol­ta­ji­aan eri­tyis­o­pet­ta­jan tie­dot­tees­sa, joka an­ne­taan kai­kil­le lu­ki­on aloit­ta­vil­le.

Tuki­toi­mien tar­peen ar­vi­oin­ti al­kaa va­lin­ta­kir­jeen mu­ka­na lä­he­tet­tä­väl­lä eri­tyis­o­pet­ta­jan tie­dot­teel­la, jos­sa pyy­de­tään ko­toa yh­tey­den­ot­toa eri­tyis­o­pet­ta­jaan opis­ke­li­jan kou­lu­his­to­ri­an ja op­pi­mi­sen tut­ki­mus­ten tie­don siir­tä­mi­sek­si, mi­kä­li opis­ke­li­jal­la on jo tie­dos­sa ole­va op­pi­mi­sen tuen tar­ve. Eri­tyis­o­pet­ta­ja käyn­nis­tää näi­den opis­ke­li­joi­den tuen tar­peen sel­vit­te­lyn heti syk­syl­lä. Tiedote löytyy tästä linkistä.

Syys­luku­kau­den alus­sa en­sim­mäi­sen vuo­si­kurs­sin opis­ke­li­jat te­ke­vät eri­tyis­o­pet­ta­jan or­ga­ni­soi­ma­na lu­ki­seu­lan. Moni­kie­lis­ten opis­ke­li­joi­den suo­men kie­len tai­to ar­vi­oi­daan ai­kuis­lu­ki­on suo­mi toi­se­na kie­le­nä -opet­ta­jien toi­mes­ta syys­luku­kau­den alus­sa.

Opis­ke­li­jan op­pi­mi­sen tuen ar­vi­oin­ti­tar­peen tul­tua lu­ki­os­sa tie­toon opis­ke­li­ja oh­ja­taan eri­tyis­o­pet­ta­jan luo. Eri­tyis­o­pet­ta­ja ke­rää tar­vit­ta­vat taus­ta­tie­dot opis­ke­li­jal­ta, huol­ta­jil­ta ja opet­ta­jil­ta sekä käyn­nis­tää tuen tar­peen sel­vit­te­lyn. Tuen tar­peen ar­vi­oin­nis­sa voi olla opis­ke­li­jan suos­tu­muk­sel­la mu­ka­na myös mui­ta kuin ope­tus­työn asi­an­tun­ti­joi­ta. Lu­ki­tes­tauk­ses­ta huo­leh­tii eri­tyis­o­pet­ta­ja, mui­den tuki­pe­rus­tei­den osal­ta eri­tyis­o­pet­ta­ja te­kee seu­lo­vaa taus­ta­työ­tä ja oh­jaa sen jäl­keen opis­ke­li­jan jat­ko­tut­ki­mus­ar­vi­oon joko kou­lu­psy­ko­lo­gin luo tai kou­lu­ter­vey­den­hoi­ta­jan kaut­ta kou­lu­lää­kä­rin vas­taan­o­tol­le.

Tuki­tar­peen ar­vi­oin­nin val­mis­tut­tua eri­tyis­o­pet­ta­ja saa sii­tä tie­don joko moni­am­ma­til­li­ses­sa yh­teis­työ­pa­la­ve­ris­sa ja/tai kir­jal­li­se­na. Eri­tyis­o­pet­ta­ja laa­tii saa­dun tut­ki­mus­yh­teen­ve­don poh­jal­ta yh­des­sä opis­ke­li­jan kans­sa wil­maan pe­da­go­gi­sen tuen suun­ni­tel­man osak­si opis­ke­li­jan hen­ki­lö­koh­tais­ta opin­to­suun­ni­tel­maa.

Opis­ke­lun tuki to­teu­te­taan ope­tus­hen­ki­lös­tön yh­teis­työ­nä. Opis­ke­li­jaa oh­ja­taan kan­nus­ta­vas­ti op­pi­maan op­pi­mi­sen tai­dois­sa, opis­ke­lun ja op­pi­mi­sen vas­tuun kan­ta­mi­ses­sa sekä kul­le­kin oppi­ai­neel­le omi­nais­ten opis­ke­lu­stra­te­gi­oi­den käyt­tä­mi­ses­sä.

Taidelukion opiskelija n oppimisen tukeen liittyvä ohjeistus löytyy oheisesta linkistä; https://savonlinnantaidelukio.onedu.fi/verkkojulkaisut/zine/3/article-6744

Mittarit

 

Indikaattorit

 

Kouluterveyskyselyn tulokset, 2023

Oppimiseen ja koulunkäyntiin tukea tarvinneista apua saanet: erityisopettaja, Lukio

 

 

Tulokset lv. 2023–2024

 

Indikaattorit

 

Taidelukio

Koko maa

Oppimiseen ja koulunkäyntiin tukea tarvinneista apua saaneet: erityisopettaja, Lukio

68,3

77,8