Laadukas oppiminen

Oppiminen on seurausta opiskelijan aktiivisesta ja tavoitteellisesta toiminnasta. Se tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden, opettajien, asiantuntijoiden ja yhteisöjen kanssa erilaisissa oppimisympäristöissä.

Opiskelijan oppimisen ja osaamisen laatua mitataan kansallisten ja koulun omien tietovarantojen avulla. Ylioppilaskokeissa osaamista mitattavien oppiaineiden osalta ylioppilastutkintolautakunnan tietovarannot ovat keskeisimpiä. Laaja-alaisen kuvataiteen ja musiikin osalta koulunomat tietovarannot sekä julkishallinnon auditoinnit ovat keskeisimpiä.

Laatukäsikirjassa kiinnitämme laajaa huomioita opiskelijoiden oppimistaitoihin ja niiden tavoitteelliseen kehittämiseen. Lukiomme arviointikäytänteet tukevat ja ohjaavat oppimista. 

Taidelukiolla on käytössä opintojakson aikainen palautejärjestelmä. Opintopalautteet toteutetaan täysin anonyymistä ja niiden aivan keskeisin sisältö tiedotetaan arviointiaikataulujen mukaisesti. Lisäksi opintojakson opettajaa kannustetaan keräämään omaa palautetta. Nämä palautteet kerätään wilma-sovelluksen avulla. Mahdollisiin laatupoikkeamiin puututaan.