Lukiokoulutuksen saavutettavuus

Opiskelijavalinta Taidelukioon

Opiskelijavalintaan vaikuttavat perusopetuksen päättötodistuksen ns. lukuaineiden arvosanat, missä painoarvo on 59% sekä Taidelukion järjestämä valintakoe, missä painoarvo 41%.

Perusopetuksen ns. lukuaineiden arvosanatiedot saadaan opintopolkujärjestelmän kautta peruskoulun päättötodistuksesta. Näiden aineiden keskiarvon tulee olla vähintään 7,0. Valintakoenäyttö arvioidaan asteikolla 0-7. Sisäänpääsyyn edellytetään vähintään 2,5 pistettä.

Kuvataidelukioon valitaan 57 ja musiikkilukioon 37 opiskelijaa vuosittain.

Oheisesta linkistä lisää tietoa Taidelukioon hakemisesta:

http://www.taidelukio.fi/hakeminen-taidelukioon/

Opintojaksojen suorittaminen

Oma opintojaksotarjonta

Taidelukion aloittaessaan opiskelijalla on valmiiksi tehdyt työjärjestykset 1.- 6. jaksoille. Ensimmäisenä vuonna opiskelijan työjärjestys täyttyy ns. ”pakotetuilla” valinnoilla. Kevätlukukaudella esitellään ja tehdään valinnat psykologian ja fysiikan valtakunnallisten valinnaista opintojaksojen osalta.

Kuvataiteen ja musiikin paikallisten oppiaineiden ja niiden opintojaksojen valinnat tapahtuvat näiden linjojen opettajien ohjeistuksessa ja nämä valinnat vahvistetaan henkilökunnan toimesta.

Toiselle ja kolmannelle vuodelle opiskelijat tekevät esivalinnat ns. yleislukioaineista helmikuun aikana.  He saavat ryhmittäin opastuksen ja ohjeistuksen näiden tekemiseen.

Tämän jälkeen pääosa toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoiden työjärjestyksistä tulee edelleen pakotettuina valintoina. Opiskelija voi hienosäätää työjärjestyksensä ja tämäkin tapahtuu ohjatusti oppituntien aikana.

Taidelukio kurssitarjottimet ovat auki valintojen muuttamisen vuoksi läpi lukuvuoden.

Lyseon lukion ja aikuislukion opintojaksotarjonta

Taidelukion opiskelija voi halutessaan ottaa opintojaksoja myös Lyseon lukion ja aikuislukion wilman opintojaksotarjottimelta. Ne ovat näkyvillä jokaiselle lukion opiskelijalle läpi vuoden wilmassa. Opiskelija voi suunnitella ja muokata lukuvuoden työjärjestyksiä itselleen sopiviksi.

Aikuislukion valintoja voi tehdä vapaasti tarjottimelta kuluvan lukuvuoden aikana. Lyseon lukion opintotarjottimesta voi valita opintoja määräaikana eli jakson viimeisen viikon aikana. Aikuislukiossa on mahdollista opiskella myös verkossa kaikkia opetussuunnitelmaan liittyviä lukioaineita. Oppimisalustana on moodle.

Opintojakson itsenäinen suorittaminen

Yleislukioaineiden itsenäinen suorittaminen on mahdollista Taidelukiossa. Opiskelija anoo itsenäistä suorittamista erillisellä lomakkeella. Se täytetään yhdessä opinto-ohjaajan kanssa.

Itsenäinen suorittaminen on mahdollista silloin, kun opiskelija haluaa suorittaa opintojakson, joka ei ole toteutunut tai opiskelijan on mahdotonta sijoittaa opintojaksoa omaan työjärjestykseensä. Itsenäistä suorittamista voi anoa myös silloin, kun opiskelija haluaa kokeilla korkeakoulutyyppistä opiskelua tai nopeuttaa opintojaan.

Opintojakson itsenäistä suorittamista haetaan Täl­lä lo­mak­keel­la Lomakkeen täytön yhteydessä ollaan yhteydessä oppiaineen opettajaan ja opettaja vahvistaa suunnitelman omalla allekirjoituksellaan.

Opin­to­jak­son it­se­näi­seen suo­rit­ta­mi­seen ei rii­tä pelk­kä ko­keen hy­väk­syt­ty suo­rit­ta­mi­nen, vaan sii­hen kuu­luu aina eri­lai­sia teh­tä­viä opintojakson luon­teen mu­kai­ses­ti.

Opinnot muissa oppilaitoksissa

Taidelukiolaisten on mahdollista suorittaa opintoja muissakin oppilaitoksissa.

Muiden oppilaitosten tarjoamista opinnoista saa tietoa opinto-ohjaajilta. Lukiolaiset voivat ottaa opintoja Savonlinnan ammattiopistosta, verkkopohjaisia opintokokonaisuuksia Itä-Suomen yliopistosta ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta. Tällä pyritään jakamaan tietoutta jatko-opintovaihtoehdoista ja mahdollisuuksista löytää kiinnostava ja omalta tuntuva koulutusala.  Avoimet yliopistot ja ammattikorkeakoulut tarjoavat myös lukiolaisille sopivia opintokokonaisuuksia ja myös nämä ovat mahdollisia ottaa käyttöön lukioaikana.

Opiskelijan on mahdollista suorittaa kortti- ja lupakoulutuksia Savonlinnan ammattiopistossa (Samiedulla). Kortti- ja lupakoulutusten lisäksi lukiolaisille on tarjolla tutkinto- ja tutkinnonosakoulutuksia. Lukiolaiset voivat opiskella kolmoistutkintoa eli lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkinnon lisäksi he suorittavat ammatillisen perustutkinnon. Kartoitus tutkintokoulutusta varten tehdään yhdessä lukion opinto-ohjaajan, Samiedun opintokoordinaattorin ja opiskelijan kanssa.

Aikataulut passi- ja korttikoulutuksiin löytyvät www.samiedu.fi

Projektiviikon verkkopohjaiset korkeakouluopinnot

Tutustuminen korkeakouluopintoihin on keskitetty lukioiden projektiviikolle, mutta opiskelijat saavat ottaa opintoja korkeakouluista muunakin aikana.

Projektiviikolla opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tarjoamiin ns. kurkistuskursseihin. Opiskelijoille tarjotaan hyvä tilaisuus tutustua ja kokeilla ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opetustarjontaa.  Ilmoittautuminen kurkistuskursseille tapahtuu opinto-ohjaajan kanssa yhdessä.

Itä-Suomen yliopisto tarjoaa aluksi 1 opintopisteen tai 2 opintopisteen verkko- ja etäjaksoja opiskeltaviksi. Opiskelijan on mahdollista ottaa laajempiakin kokonaisuuksia halutessaan.  

Opetustarjonta löytyy: Yhteistyö lukioiden ja toisen asteen oppilaitosten kanssa | Itä-Suomen yliopisto (uef.fi)

Ammattikorkeakoulu Xamk (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu) tarjoaa mahdollisuuden tutustua sosiaali- ja terveysalan sekä tradenomi- ja restonomialan opintoihin.

Korkeakoulut opiskelu ja infot

Korkeakouluihin voi tutustua opintojen kautta, mutta myös osallistumalla erilaisiin tapahtumiin joko paikan päällä tai etätapahtumissa. Lukiolaiset pääsevät kerran vuodessa yliopiston ja ammattikorkeakoulun järjestämään yhteiseen hakijan päivään. Opiskelijoita varten järjestetään infotilaisuuksia joko lähi- tai etätapahtumana omalle koululle. Opiskelijoita myös informoidaan koko Suomen korkeakoulujen tapahtumista kootusti lukion wilmassa.  Koonta korkeakoulujen tapahtumista löytyy www.opopassi.fi sivulta, joka on linkitetty koulun wilmaan.